Preskočiť na obsah

LARP Víkend

Kdy?
Během 24.11.2006 a 25.11.2006
Kde?
SDV Labyrint, Švernova 19, Brno – Bohunice
Co?
Krátke lar­py: Cela, Hranice osu­du a Rodinná oslava.
Za kolik?
50,- Kč za Celu a Hranici osu­du, 100,- Kč za Oslavu.

Co mně čeká?
Před kaž­dou z her dosta­ne­te roli jed­né posta­vy a tuto roli pak bude­te během hry ztvár­ňo­vat tak jako her­ci v divad­le. Veškeré infor­ma­ce jsou obsa­že­ny na dvou až třech stra­nách A4, kte­ré dosta­ne­te ješ­te před hrou, aby jste se s nimi moh­li sezná­mit. Na nich bude pop­sa­ná vaše role, váš her­ní úkol a infor­ma­ce, kte­ré víte o ostat­ních posta­vách, Na tom­to zákla­dě bude­te mít mož­nost sta­vět, domys­let si detai­ly o cha­rak­te­ru vaší posta­vy, abys­te ji moh­li vtisk­nout oso­bi­té kouzlo.
Během hry (obvyk­le tři hodi­ny času) bude­te mít mož­nosť spl­nit své her­ní úko­ly, zahrát si vaši posta­vu a pro­žít tak na vlast­ní kúži osud něko­ho jiné­ho. Na roz­díl od kina či kina však pří­mo, niko­liv jen ze sedačky.
Po kaž­dé hře pak strá­vi­me hodin­ku spo­leč­ným poví­dá­nim o hře.

…via­cej info. hľa­daj­te na:

http://​www​.cour​tof​mo​ra​via​.com/