Preskočiť na obsah

Lev a ľalia

Karol, z Božej milos­ti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Bosny, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všet­kým v Krista veria­cim, kto­rí nahliad­nu do tej­to lis­ti­ny, spá­su v Spasiteľovi všet­kých, naria­ďu­je Vám Barones et Prelates, rytie­ri, voja­ci, meš­ťa­nia a všet­ci koho sa to týka, aby ste sľub do našich rúk zlo­že­ný pred oča­mi náš­ho Pána, berúc tak bre­mä ochra­ny našej i všet­kých našich milo­va­ných pod­da­ných, dodr­ža­li a zača­li hoto­viť svo­je zbra­ne pro­ti Matúšovi páno­vi z Trenčína, pso­vi zhý­ra­lé­mu, viro caca­to, kto­rý zno­vu odtr­hol sa z náš­ho otcov­ské­ho obja­tia a plný nadu­tos­ti a túž­by po svet­ských bohat­stvách pus­to­ší hor­né kra­je svä­té­ho krá­ľov­stva uhor­ské­ho. Prikazujeme Vám teda, aby ste sa v čo najk­rat­šom čase dosta­vi­li na hrad Branč, v sprie­vo­de svo­jich ver­ných bojov­ní­kov a aby ste sa služ­be nevy­hý­ba­li, a nech sú ostat­ní nepl­nia­ci našu vôľu, odmie­ta­júc tak chrá­niť náš majes­tát a teda celú ríšu potres­ta­ní ako zbe­ho­via. Na dosved­če­nie tej­to veci sme vyda­li túto lis­ti­nu potvr­de­nú silou našej peča­te. Dané za prí­tom­nos­ti pápež­ské­ho legá­ta Gentilisa, ostri­hom­ské­ho arci­bis­ku­pa a iných, roku Pána 1311, kra­ľo­va­nia náš­ho roku jedenásteho.

V dňoch 13. – 15.10.2006 sa bude na hra­de Branč (pri Senici) konať dobý­jač­ka s náz­vom Lev a ľalia. Pôjde o oblie­ha­nie hra­du bez prv­kov Fantasy (s nad­väz­nos­ťou na akciu Zrod Zlatej Ľalie).

Týmto si vás dovo­ľu­jem pozvať na túto troj­den­nú akciu – pia­tok popo­lud­ní (prí­chod), sobo­ta (hlav­ný hra­cí deň + večer­ná hos­ti­na), nede­ľa (odchod domov). Prespanie je zabez­peč­né v kul­túr­nom dome v obci Podbranč pre prvých 120 zare­gis­tro­va­ných. Treba si doniesť kari­mat­ku, spa­cák a jed­lo. Účastnícky popla­tok je 50 Sk za uby­to­va­nie a her­né nákla­dy. Počtom bojov­ní­kov nie je akcia obme­dze­ná. Voľný pia­toč­ný večer sa dá strá­viť v milej krč­mič­ke cca 50 kro­kov od ubyt­ka, kto­rá na víkend oži­je his­tó­ri­ou a revom žoldnierov.

Strany:

Karol Róbert z Anjou – obra­na hradu
Matúš Čák Trenčiansky – oblie­ha­nie hradu

Kompletné info a povin­ná regis­trá­cia na www​.alde​ra​.wz​.cz

Prípadne info na 0905 589 373