Preskočiť na obsah

Hmly Vrchoviny

  • by

Bude sa jed­nať o bojov­ku s tema­ti­kou z Ríše Aglarannon Tarram (domov­ská des­ti­ná­cia Aglarannonských rytie­rov). Ríša vypra­vi­la expe­dič­nú armá­du pod úpä­tie Rastilu {naj­vyš­šej zná­mej hory sve­ta}, aby vydo­by­li slá­vu a česť Ríši. No, naj­mä, sedem malých krá­ľovs­tiev boha­tých na nesmier­ne záso­by kovu naj­cen­nej­šie­ho- ZLATA. Samozrejme, armá­de sa poda­ri­lo anek­to­vať dané úze­mie… Čo sa však sta­lo potom ? Armáda vyčer­pa­ná boj­mi a malý­mi prí­del­mi jed­la je láka­vým sústom pre Temnú Ríšu. Tá pomo­cou svo­jich špi­ó­nov nalá­ka­la lúpe­ži­vých Trpaslíkov spod Rastilu a uda­los­ti nabra­li rých­ly spád.…

pod­rob­nos­ti na:

http://​agla​ran​non​.valec​.net/​h​m​l​y​_​v​r​c​h​o​v​i​n​y​/​i​n​d​e​x​.​php