Košické stretnutie fantasy pozitívnych ľudí vol. III

Fanúšikovia z výcho­du sa už všet­ci spo­lu nevi­de­li od feb­ru­ára. Čo je na fakt, že je už jún, pomer­ne dlhá doba. A tak som sa ja – Kate Nagini Drake – roz­hod­la zor­ga­ni­zo­vať ďal­šie, v pora­dí už tre­tie, stret­nu­tie ľudí so spo­loč­ný­mi záuj­ma­mi, kto­ré ich spá­ja­jú – fan­ta­sy, sci-fi, horor, man­ga a anime.

Posledné spojenectvo 2005

Pokračovanie prvé­ho roč­ní­ku Posledného Spojenectva. Aliancia ľudí a Elfov bola pora­ze­ná a voj­ská sa rozt­rú­si­li po Stredozemi. Gondorská línia bola pre­ru­še­ná, Osgiliath je opus­te­ný a Škretia armá­da postup­ne dobý­ja Stredozem. Kto ich zasta­ví? Dokáže to nie­kto v Stredozemi? Uvidíme…