Preskočiť na obsah

DobroFantH 2006 – Florencia 1478

DobroFanrH 2006 je týž­dňo­vá akcia pre ľudí, čo majú radi fan­ta­sy, prí­ro­du, dob­rých ľudí a zába­vu. Je to voľ­ne orga­ni­zo­va­ný sta­no­vý tábor s množ­stvom sprie­vod­ných akcií. DobroFantH orga­ni­zu­jú Tommik, Tardubal, Zsolo a výdat­ne im pomá­ha­jú Krtko a Vratko.
Vrcholom DobroFantHu je troj­dňo­vá LARP hra Florencia 1478.

Na to, aby sa mohol nie­kto zúčast­niť potre­bu­je spl­niť tie­to podmienky:
1.Musí mať vek nad 15 rokov. Účastníci mlad­ší ako 18 rokov musia mať písom­ný súhlas svoj­ho zákon­né­ho zástupcu.
2.Musí si pre­čí­tať pra­vid­lá, poro­zu­mieť im a ria­diť sa nimi počas celej hry.
3.Musí rešpek­to­vať poky­ny organizátorov.
4.Musí mať his­to­ric­ky vyze­ra­jú­ci kos­tým, čím kraj­ší tím lepší.
5.Musí zapla­tiť účast­níc­ky popla­tok (300 SKK).

Ak spl­ní všet­ky „Musí“ za odme­nu zaži­je tri dni plné zába­vy a napä­tia medzi ľuď­mi podob­nej krv­nej skupiny.

DobroFantH 2006 sa bude konať v ter­mí­ne od 17.07.2006 do 23.07.2006 v Krásnohorskom Podhradí. Presná mapa a spô­sob, ako sa tam dostať bude uve­rej­ne­ný na www​.larp​.sk. Ubytovanie je vo vlast­ných sta­noch na lúke pri fut­ba­lo­vom šta­di­ó­ne. Toalety a spr­chy sú zabez­pe­če­né v pries­to­roch fut­ba­lo­vé­ho šta­di­ó­na. Stravovanie nie je zabez­pe­če­né, v blíz­kos­ti sa nachá­dza­jú obcho­dy, reštau­rá­cie a pohos­tin­stvá, v sta­no­vom tábo­re je ohnis­ko a v blíz­kom lese je dosta­tok dre­va. Pre veľ­mi nároč­ných je mož­né uby­to­va­nie v chat­ke v kem­pin­gu asi 200 m od sta­no­vé­ho tábo­ra za cenu pri­bliž­ne 150 SKK/noc.

Prihlásiť sa na DobroFantH 2006 môžeš pomo­cou mai­lu na varga@antik.sk ale­bo PMkou Tommikovi ale­bo Tardubalovi. Bližšie info o akcii sa dozvieš na www​.larp​.sk , kde budú postup­ne pri­bú­dať infor­má­cie o hre, his­to­ric­ké reália a pod. Hráči, kto­rí sa pri­hlá­sia do 10.06.2006, môžu poslať orga­ni­zá­to­rom aj pred­sta­vu posta­vy, kto­rú by chce­li hrať. Po ter­mí­ne už bude­me pri­de­ľo­vať posta­vy pod­ľa napí­sa­né­ho prí­be­hu bez mož­nos­ti voľby.

Časový har­mo­no­gram

Časový har­mo­no­gram je len orien­tač­ný, urči­te ho ovplyv­nia fak­to­ry ako je poča­sie, momen­tál­ny počet a stav účast­ní­kov, orga­ni­zač­ná pri­pra­ve­nosť jed­not­li­vých bodov prog­ra­mu a pod.

17.07.2006Pondelok – Príchod účast­ní­kov, voľ­ný program.
18.07.2006Utorok – Bojový LARP pod­ko­va, kto chce prí­sť na Podkovu, musí prí­sť už v pon­de­lok ale­bo ohľa­dom posta­vy už vopred kon­tak­to­vať orga­ni­zá­to­ra na adre­se vratko.vokal@larp.sk.
19.07.2006Streda – Prideľovanie postáv, vysvet­ľo­va­nie pra­vi­diel, príp­ra­va na hru
20.07.2006Štvrtok- Florencia 1478 – prvý deň
21.07.2006Piatok – Florencia 1478 – dru­hý deň
22.07.2006Sobota – Florencia 1478 – tre­tí deň
23.07.2006Nedeľa – odchod účastníkov.

Florencia 1478 – hráčs­ke info

Florencia 1478 je LARP (ak nevieš čo je LARP pozri na hlav­nú strán­ku www​.larp​.sk ale­bo http://​slad​.tol​kien​.sk) z pse­udo­his­to­ric­ké­ho pro­stre­dia. Vychádza z kon­krét­nych reálií a uda­los­ti, kto­ré sa odo­hra­li vo Florencii, no dej je vymys­le­ný a sú doň pri­da­né mys­tic­ké a fan­ta­sy prvky.
Ako orga­ni­zá­to­ri by sme chce­li, aby hrá­či Florenciu poňa­li ako hru, kde sa priš­li hlav­ne zaba­viť a zahrať. Budeme radi ak strá­via 3 dni vo vymys­le­nom sve­te, v kto­rom zaži­jú čo naj­viac zážit­kov, stret­nú podiv­né aj menej podiv­né bytos­ti a posta­vy a ak si uži­jú sil­ný príbeh.
Väčšina postáv má vopred defi­no­va­nú his­tó­riu, schop­nos­ti aj vzťa­hy s iný­mi posta­va­mi. Chceme od hrá­čov, aby hra­li pod­ľa toho. Neurobili sme to pre­to, aby sme hrá­čov ochu­dob­ni­li o mož­nosť voľ­by, uro­bi­li sme to pre­to, aby hrá­či boli obo­ha­te­ní o vzťa­hy, kto­ré by za tak krát­ky čas medzi sebou nestih­li vytvoriť.

Florencia 1478 – dejo­vé info

Zlo je vša­de na sve­te. Ruka v ruke s ním krá­ča utr­pe­nie. Na nie­kto­rých mies­tach je zla pome­nej, na iných nad­mie­ru veľa.
Florencia nebo­la vždy mes­tom zla. Neustále boje o moc, bez­o­hľad­ná sna­ha o zisk, intri­gy a zra­dy sa v nej zača­li roz­má­hať a buj­nieť. Zrada plo­dí zra­du, kru­tosť pri­vo­lá­va pomstu a zlo sa postup­ne šíri a mocnie.
Lorenzo di Medici ako hla­va jed­nej z naj­moc­nej­ších rodín v Taliansku túžil po abso­lút­nej moci. Absolútna moc zna­me­ná vlá­da svet­ská a vlá­da cir­kev­ná. Preto robil všet­ky opat­re­nia, aby za pápe­ža bola dosa­de­ná oso­ba jemu blíz­ka, naj­lep­šie nie­kto z jeho rodi­ny. Lorenzovi pro­tiv­ní­ci sa spo­ji­li a nebá­li sa pou­žiť tie najo­hav­nej­šie pros­tried­ky – aten­tát počas Veľkonočnej omše. Zhodou okol­nos­tí bol zavraž­de­ný nevin­ný Giuliano di Medici, Lorenzov brat, kto­rí sa poli­ti­ke vyhýbal.
V mes­te pre­puk­lo nási­lie. Mnohí čle­no­via rodi­ny Pazzi podoz­ri­vej zo zosno­va­nia aten­tá­tu a ich sku­toč­ní či dom­ne­lí stú­pen­ci boli zavraž­de­ní či zatknu­tí. Florencia je na pokra­ji občian­skej voj­ny, po mes­te pat­ro­lu­jú ozb­ro­je­né jed­not­ky Mediciov a mest­skej strá­že a v noci pla­tí prí­sny zákaz vychá­dza­nia. Každý je podoz­ri­vý. Nemať po ruke zbraň zna­me­ná ris­ko­vať život, no byť vide­ný so zbra­ňou je dôvo­dom na zatknu­tie, muče­nie a perzekúciu.
Situácie pred poh­re­bom Giuliana de Medici je zdan­li­vo pod kon­tor­lou. Ale tí čo sa na veľ­ko­noč­nej omši pria­mo zúčast­ni­li cítia zvlášt­ny nepo­koj. Celé mes­to ako­by potem­ne­lo, svie­ce svoj­voľ­ne zha­sí­na­jú aj bez záva­nu vet­ra, vša­de je ako­si ticho a mĺk­vo. Zvieratá sú nepo­koj­né, ľudia sú ner­vóz­ni a aj keď je jar, stro­my sú aké­si sivé a bez živo­ta. Niektorí vra­via, že do mes­ta priš­lo veľ­ké zlo. A iní si mys­lia, že to zlo pri­vo­la­li sami obyvatelia.
Podarí sa ti pro­ti tomu­to nezná­me­mu zlu obstáť?