Preskočiť na obsah

DRACON 2006

  • by

Hra je zalo­ze­na na pra­vid­lach a prin­ci­poch Urban LARPu /ktory sa svo­jim spo­so­bom tros­ku pona­sa aj na Vampire larp, no neob­me­dzu­je sa iba na upi­rov a cre­a­tu­ry WoDu, ale je hlav­ne uni­kat­ny svo­jim poli­tic­kym sys­te­mom a zabe­rom sveta/ Hrat sa bude od 28.10, kedy bude pri­va­te stret­nu­tie polit­bi­ra ‚cez pra­cov­ny tyz­den, kedy sa bude odo­hra­vat bonu­so­va hra na sko­lach, az po 3,4,5 kedy nasta­ne total­na Apokalypsa do kto­rej sa zapo­ja upl­ne vset­ci. Hra pojed­na­va o nasom sve­te v kto­rom exis­tu­je tie­no­va vla­da Society a Camarilly, kto­re v pod­sta­te drzia Neuvedomelych nad vodou. Ak by ste mali neja­ke otazky(rsp pod­ne­ty, rsp pozia­dav­ky) kon­ta­kuj­te mna, ale­bo po Tordhane aj Softyho, Etwasa a Danteasa – nas vykon­ny team.