Preskočiť na obsah

Zrod Zlatej Ľalie

V dňoch 28.- 30.4.2006 sa bude na hra­de Branč( pri Senici) konať dobý­jač­ka s náz­vom Zrod Zlatej Ľalie. Pôjde o oblie­ha­nie hra­du bez prv­kov Fantasy. Týmto si Vás dovo­ľu­je­me srdeč­ne pozvať na túto akciu, kto­rá bude trvať tri dni ( pia­tok – prí­chod, sobo­ta – hl. prog­ram, nede­ľa –odchod). Pripravené bude oblie­ha­nie hra­du, tur­naj a večer- hos­ti­na do nesko­rých hodín. Ubytovanie je zabez­pe­če­né v kul­túr­nom dome v obci Podbranč, žiaľ len pre prvých 120 zare­gis­tro­va­ných. Ostatní si musia doniesť sta­ny. Počtom bojov­ní­kov nie je akcia obme­dze­ná. Voľné chví­le ( piat­ko­vý večer ) môže­te trá­viť v blíz­kom hos­tin­ci. Účastnícky popla­tok je 50 Sk.
Strany:
Karol Róbert z Anjou- obra­na hradu
Matúš Čák Trenčiansky – obliehanie

Karol, z Božej milos­ti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Bosny, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska vyzý­va všet­kých jemu ver­ných aby sa rých­lo hoto­va­li pomôcť cti­hod­né­mu a opatr­né­mu mužo­vi magis­tro­vi Abrahámovi Rúfusovi z Branča so zbra­ňou v ruke pro­ti tomu bez­bož­ní­ko­vi, odro­dil­co­vi, never­né­mu syno­vi náš­ho majes­tá­tu Matúšovi syno­vi Petra z rodu Čákovcov, nech ska­pe a jeho mrši­na nech sa ešte dlhé roky váľa pod múr­mi Branču, kým jeho kos­ti túla­vé psi neroz­ne­sú po kra­ji na výstra­hu všet­kým. Dané a. d. M. M. VI.

Bližšie infor­má­cie o akcii, prí­beh, pra­vid­lá a regis­trá­cia na www​.alde​ra​.szm​.sk