Preskočiť na obsah

Poloviční, ne polovičatý larp

  • by

Na spria­te­le­nom por­tá­li lar​py​.cz vyšiel člá­nok s rada­mi, ako sa vyhnúť nie­kto­rým chy­bám pri orga­ni­zá­cií lar­pu. Pre tých, kto­rí už majú čo-to odor­ga­ni­zo­va­né zrej­me nebu­de veľ­mi prí­nos­ný, avšak pre začí­na­jú­cich orgov môže byť pomôc­kou, ako sa vyhnúť zby­toč­ným chy­bám. Hor sa do čítania 🙂

http://​www​.lar​py​.cz/​p​r​a​x​e​/​p​o​l​o​v​i​c​n​i​-​n​e​-​p​o​l​o​v​i​c​a​t​y​-​l​a​rp/