Preskočiť na obsah

Teoretický trojúhelník

Nemáte rádi, když lidé na por­tá­lu pou­ží­va­jí výra­zy z divo­kých zahra­nič­ních teorií a vy neví­te o čem mlu­ví. Nebo máte tuše­ní, ale nej­ste si jis­ti, jesl­ti to vní­má­te stej­ně jako oni? Pak je ten­to člá­nek pro vás. Přiblížení teore­tic­ké­ho mode­lu běž­ným hrá­čům a organizátorům.

Trojcestný model je jed­ním z mno­ha lar­po­vých teore­tic­kých mode­lů. Dovolil bych si ale říci, že z urči­té­ho úhlu pohle­du je mode­lem napros­to stěžej­ním. Díky jeho ter­mi­no­lo­gii může­me snad­no poj­me­no­vá­vat jed­not­li­vé her­ní sty­ly a vytvá­ří se tak jed­no­du­ché, nic­mé­ně vel­mi důle­ži­té, zákla­dy lar­po­vé typologie.

Cílem člán­ku je přib­lí­žit smysl mode­lu a jeho kate­go­rií pře­dev­ším zájem­cům z řad běž­ných lar­pe­rů, kte­ří chtějí více hrát a méně filo­so­fo­vat. Tento člá­nek je prv­ním z chys­ta­ných teore­tic­kých člán­ků „pro všech­ny“, psa­ných jed­no­du­chým a sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem. Larpová teorie má svůj smysl, věřte mi. Já na oplát­ku za vaši důvěru sli­bu­ji, že vám onu teorii před­lo­žím co nejs­ro­zu­mi­tel­něji a bez zby­teč­ných aka­de­mic­kých frází.

Celé znění člán­ky nalez­ne­te na por­tá­lu Larpy​.cz.