Preskočiť na obsah

Jeepforma – trochu jiný náhled na larpy

V rám­ci své­ho záj­mu o nara­ti­vis­tic­ké meto­dy v lar­pu nara­zil Permon na usku­pe­ní Jeepen. Záběr čin­nos­ti se pohy­bu­je na pome­zí stol­ních rolo­vých her a lar­pu, kdy se pokou­ší roz­ví­jet meto­dy, kte­ré přis­pí­va­jí ke tvor­bě pří­běhu na roz­díl od jiných cílů her.

Jeepforma je sty­lem rolo­vé hry, kte­rý kla­de důraz na metah­ru, trans­pa­ren­tnost a úpra­vu tech­nik tak, aby více pod­po­ro­va­ly pří­běh. Bývá spo­jo­vá­na s impro­vi­zač­ním divad­lem, psy­cho­dra­ma­tem a per­for­manč­ním uměním. Také se jí říká „to, co by moh­lo být v budouc­nos­ti divad­lo“, stej­ně jako „fre­e­for­ma děla­ná správ­ně“. Tento člá­nek je osob­ním úvo­dem do jeep­for­my, její­ho poza­dí a toho, jak se liší od fre­e­for­my. Ve zbyt­ku tex­tu jsou pre­zen­to­vá­ny něk­te­ré ide­je a meto­dy jeep­for­my s tro­chou ana­lý­zy navrch.

To jsou slo­va auto­ra člán­ku Základy Jeepformu Tobias Wrigstada, kte­rý vyšel ve sbor­ní­ku sever­ské kon­fe­ren­ce rolo­vých hrá­čů Solmukohta. Pokud máte zájem si pře­číst pře­klad toho­to člán­ku, pak máte mož­nost ve dvou člán­cích, kte­ré vyšly na ser­ver Larpy​.cz

První část nalez­ne­te v tom­to článku. 

Dokončení nalez­ne­te v tom­to článku.