Preskočiť na obsah

Máme strach z čísiel?

Popis vývo­ja lar­pov tak, ako je v tom­to člán­ku pre­zen­to­va­ný, vychá­dza z vývo­ja lar­pov na sever­nom Slovensku, ale mož­no môže pove­dať nie­čo aj hrá­čom či orga­ni­zá­to­rom z iných čas­tí Slovenska. Takže ospra­vedlň­te moje zame­ra­nie na sever­né Slovensko, ale ako hráč­ka z tej­to oblas­ti mám k nemu najbližšie.
Na sever­nom Slovensku sa lar­py najprv hrá­va­li cel­kom na čís­lach. Telo malo svo­je čís­lo, útok svo­je, prí­pad­ne obra­na (zbroj) svo­je, kaž­dé kúz­lo malo svo­ju cenu v magic­kej ener­gii a svoj efekt vyjad­re­ný čís­lom. Bolo toho dosť. Takže po neja­kej dobe si nie­kto­rí ľudia pove­da­li – čo tak uro­biť to jed­no­duch­šie? Vynechali čís­la na boj. Potom vyne­cha­li aj čís­la na manu a útoč­né čís­la mágie a nako­niec čís­la opus­ti­li úpl­ne. Fajn. Niekde sa to uchy­ti­lo viac a nie­kde menej.
Avšak od doby, kedy sa z toho stal tak­mer pre­ce­dens, akcie, kto­ré si chcú nechať a necha­li pár čísiel – aj keď mini­mum, sú pova­žo­va­né za nevys­pe­lé a hor­šie ako tie bez čísiel. Sú ľudia, kto­rí ak poču­jú: „mágia na lar­pe sa rie­ši aj pomo­cou čísiel“, pred­sta­via si, že je to jeden z tých sta­rých lar­pov, kam sa ešte nedos­tal pokrok a nej­dú naň, lebo majú pred­sta­vu o tom, že celú dobu nebu­dú nič iné robiť, iba kal­ku­lo­vať: „Koľko fire­bal­lov za 3 many so silou 4 mám vykas­tiť, aby som zlo­žil toho bojov­ní­ka, kto­rý má 23 živo­ta a zbroj 2?“
Často tak zabú­da­jú na to, že aj keď tam neja­ké čís­lo môže byť, nezna­me­ná to svet čísiel. Je tu naprí­klad larp, kde živo­ty sa nerá­ta­jú. Zbroje sa nerá­ta­jú. Zranenia sa nerá­ta­jú. Ráta sa magic­ká ener­gia, kto­rú môže kúzel­ník pou­žiť. To je jeho inter­né čís­lo. Nikde na celom lar­pe tak nemu­sí zaznieť ani jed­no počí­ta­nie many či zra­ne­ní. Je to len orien­tač­né čís­lo pre mága, aby vedel, na čo zhru­ba má a na čo už nie. A pred­sa sa náj­du ľudia, kto­rí pove­dia: „nej­dem tam, lebo sú tam čís­la“. Popravde, pri­pa­dá mi to až smiešne.
Alebo ďal­ší larp, kde je jedi­né čís­lo a to urču­je tak­po­ve­diac silu člo­ve­ka v boji – ak nasta­ne boj, porov­na­jú si čís­la a ten s vyš­ším čís­lom vyhrá­va. Problém? Žiaden nevi­dím pri lar­pe, kto­rý sa odo­hrá­va v jed­nej miest­nos­ti a hrá­či nema­jú záu­jem dávať si reál­ne päsťami.
Nie je to tro­chu para­no­id­né, vyhý­bať sa čís­lam ako čert krí­žu? Najmä, ak sa jed­ná o lar­py, kde tie­to čís­la člo­vek nemu­sí ani pou­žiť? Kde sta­čí, keď si uve­do­mí, čo to čís­lo vyjad­ru­je a bude brať iba jeho prak­tic­ký význam? Kde neznie pri boji: „za 3, za 3, za 3“? Hráči zby­toč­ne vlast­ným stra­chom z čísiel pri­chá­dza­jú o akcie, kto­ré sú plno­hod­not­né a moh­li by im dať veľa – naprí­klad aj skú­se­nosť s lar­pom s nevi­di­teľ­ný­mi číslami.
Na jed­nej stra­ne – čís­la sú ľah­ké pre nová­či­kov. Na dru­hej stra­ne – ak sa nová­čik naučí hrať bez čísiel féro­vo, nemá prob­lém roz­ho­do­vať sa, na čo jeho posta­va má a na čo nemá. Ale kam pat­ria lar­py, kde boj pre­bie­ha bez čísiel a teda je kla­de­ná zod­po­ved­nosť za hru na hrá­ča, ale je tu čísel­ne vyjad­re­ná magic­ká ener­gia a sila mága je daná orga­ni­zá­to­rom? Patria nie­kam medzi tie­to dva dru­hy a spá­ja­jú vlast­nos­ti oboch.
Taktiež – kto kedy usta­no­vil, že larp s čís­la­mi je zlý? A ver­te mi, neje­den člo­vek to nie­len naz­na­ču­je. Tento larp je len iný. Pre nie­ko­ho je jed­no­duch­ší a pre nie­ko­ho je zlo­ži­tej­ší, ale nie je o nič hor­ší. Prebytok čísiel, uzná­vam, môže byť na obtiaž – ale ako chce­te zahrať Gangrela 12.-tej gene­rá­cie a nemať urče­né atri­bú­ty, nemal ani poňa­tia o tom, čo doká­že? Tieto čís­la sú orien­tač­né a nemu­sí sa vám ani stať, že ich počas hry pou­ži­je­te, už vôbec ich nemu­sí­te spo­mí­nať pred spo­lu­hráč­mi a kaziť im tým atmosféru.
Takže pre­čo tá pani­ka z čísiel? Prečo nie­kto­rí spo­koj­ne cho­dia na lar­py s čís­la­mi a bez nich a bavia sa a nie­kto­rí sa naje­žia už len pri slo­ve „čís­lo“? Čísla pomá­ha­jú zorien­to­vať sa v posta­ve tam, kde by to inak nebo­lo jas­né. Aj ja dám pred­nosť tomu, keď nemu­sím nič počí­tať, ale nikdy ma to neod­ra­dí od toho, aby som išla na larp s dob­rou tema­ti­kou a ľuď­mi, kto­rí ma isto nes­kla­mú svo­ji­mi herec­ký­mi výkon­mi. A tí, kto­rí sa odra­diť necha­jú si môžu len sami vyčí­tať, že priš­li o skve­lý larp.
Je dob­ré učiť nová­či­ka hrať – hrať, všet­ko, čo doká­že zahrať. Hrať a nepo­čí­tať, vží­vať sa, simu­lo­vať, pred­vá­dzať sa, to je jed­no. Ale je zlé pove­dať mu: „Hry, na kto­rých sú čís­la, sú o ničom.“ Nie je to totiž pravda.