Preskočiť na obsah

Ismael

Poloviční, ne polovičatý larp

  • by

Larpy stá­le při­bý­va­jí a nabí­ze­jí svým hrá­čům růz­né mož­nos­ti her­ních mecha­nik, námětů a pří­stu­pů. Bohužel čas­to v jed­né hře sou­čas­ně. Známe ten pocit asi všich­ni – když už jed­nou něco vytvá­řím, chci v tom zúro­čit všech­ny své nápa­dy a zku­še­nos­ti, kte­ré jsem si sta­čil uvědo­mit. Autoři zkrát­ka chtějí, aby jejich larp byl ten nej­lep­ší a nejo­ri­gi­nál­něj­ší, což si ovšem čas­to myl­ně vyklá­da­jí jako larp, kte­rý uspo­ko­jí co nej­ví­ce hrá­čů zároveň.

Odraz

  • by

O tvor­bě pro hrá­če, o teorii pro tvůr­ce, o hře pro teoretiky.