Jak na organizaci larpového festivalu

Na poli lar­po­vé tvor­by se mno­ží sna­hy o akce s vět­ším roz­poč­tem a vět­ším počtem účast­ní­ků. Coby občan­ské sdru­že­ní cítí­me potře­bu podělit se s dal­ší­mi orga­ni­zá­to­ry o naše zku­še­nos­ti a postře­hy. Nikoliv ze samot­né tvor­by nebo rea­li­za­ce – to je téma na dip­lo­mo­vou prá­ci, ne na krát­ký člá­nek – ale z organizace.

Na čes­kom por­tá­li lar​py​.cz vyšiel zau­jí­ma­vý člá­nok, kto­rý nie je teore­tic­ký, ale výni­moč­ne prud­ko prak­tic­ký a hodí sa kaž­dé­mu orga­ni­zá­to­ro­vi. Dúfam, že vás ščlá­nok oslo­ví, v dvoch čas­tiach ho náj­de­te na lin­koch nižšie.

http://​www​.lar​py​.cz/​p​r​a​x​e​/​j​a​k​-​n​a​-​o​r​g​a​n​i​z​a​c​i​-​l​a​r​p​o​v​e​h​o​-​f​e​s​t​i​v​a​l​u​-​c​a​s​t​-​p​r​v​ni/
http://​www​.lar​py​.cz/​p​r​a​x​e​/​j​a​k​-​n​a​-​o​r​g​a​n​i​z​a​c​i​-​l​a​r​p​o​v​e​h​o​-​f​e​s​t​i​v​a​l​u​-​c​a​s​t​-​d​r​u​ha/