Preskočiť na obsah

Lorelei

Jak na organizaci larpového festivalu

Na poli lar­po­vé tvor­by se mno­ží sna­hy o akce s vět­ším roz­poč­tem a vět­ším počtem účast­ní­ků. Coby občan­ské sdru­že­ní cítí­me potře­bu podělit se s dal­ší­mi orga­ni­zá­to­ry o naše zku­še­nos­ti a postře­hy. Nikoliv ze samot­né tvor­by nebo rea­li­za­ce – to je téma na dip­lo­mo­vou prá­ci, ne na krát­ký člá­nek – ale z organizace.