Preskočiť na obsah

Kroniky

Príbehy, kto­ré sa odo­hra­li na lar­po­vých hrách. Patria sem den­ní­ky postáv aj prí­be­ho­vé kro­ni­ky z lar­po­vých hier.

Tordhan 2005

  • by

Prvý, dlho oča­ká­va­ný report zatiaľ z naj­väč­šie­ho toh­to­roč­né­ho Slovenského LARPu.
(…a verí­me, že pri­bud­nú ďaľ­šie ‑adm- )

Dobrofanth 2005

  • by

Organizátorský i hráčs­ky report z posled­né­ho roč­ní­ka Dobrofanthu. (ospra­vedl­ňu­jem sa auto­ro­vi za one­sko­re­né zve­rej­ne­nie, ale z tech­nic­kých prí­čin to skôr nešlo)

Les Garoton 2005

Denník sta­toč­nej a udat­nej Družiny Strieborného Draka …ale­bo ďaľ­ší z pohľa­dov na uply­nu­lý Erkenov LARP.

Budapešť 1652 – doslov.

Zhodnotenie orga­ni­zá­to­ra a krát­ke doroz­prá­va­nie prí­be­hu z posled­né­ho Vampire LARP‑u na východe.