Dobrofanth 2005

Organizátorský i hráčs­ky report z posled­né­ho roč­ní­ka Dobrofanthu. (ospra­vedl­ňu­jem sa auto­ro­vi za one­sko­re­né zve­rej­ne­nie, ale z tech­nic­kých prí­čin to skôr nešlo)