Preskočiť na obsah

Istanbul 1597 – doslov

Máme za sebou ďal­šiu hru zo série Maškarád, ten­to krát na novom mies­te (dúfam, že nik nás zúfa­lo nehľa­dal na Bankove) a vyšlo priam ide­ál­ne poča­sie. Hráčov bolo oko­lo 25, čo je asi štan­dard­ný počet na jednodňovkách.

V Istanbule sa chys­ta­lo veľ­ké stret­nu­tie jus­ti­ká­rov zo stra­ny Kamarily a arci­bis­ku­pov Sabbatu, kde by sa vzá­jom­ne sek­ty uzna­li, roz­de­li­li si sfé­ry vply­vu, ukon­či­li vzá­jom­nú nevra­ži­vosť a dohod­li pra­vid­lá koexis­ten­cie. Za tým­to úče­lom potre­bo­va­li hos­ti­te­ľa, kto­rým mal byť jeden zo star­ších v mes­te. Na oplát­ku by hos­ti­teľ zís­kal rešpekt a pod­po­ru kla­nov, a tak by sa stal poli­tic­ky najvp­lyv­nej­ším rod­ným v mes­te a oblasti.

Starší jed­not­li­vých kla­nov zača­li pomer­ne opatr­ne pra­co­vať na plne­ní pria­ní jed­not­li­vých jus­ti­ká­rov. Zatiaľ čo prvú noc to bola len taká jem­ná oťu­ká­vač­ka, dru­hú a tre­tiu noc sa už jas­ne vypro­fi­lo­va­la frak­cia anar­chis­tov, pro­ti kto­rej sa viac-menej spo­ji­li ostat­ní šty­ria star­ší. A v posled­nú noc sa temer celý čas bojo­va­lo v síd­le anar­chis­tu Liama.
Komisári z Kamarily aj Sabbatu zhod­no­ti­li, že Istanbul nie je dosta­toč­ne bez­peč­né mes­to a pre­to sa v ňom neu­sku­toč­ní stret­nu­tie jus­ti­ká­rov. No oce­ni­li spo­lu­prá­cu star­ších z kla­nu Malkavian – tak stú­pe­nec Sabbatu ako aj Kaisha z Kamarily doká­za­li nájsť spo­loč­nú reč a asi naj­viac sa pri­blí­ži­li k spl­ne­niu cieľa.
Starší kla­nu Brujah a Tzimisce zahy­nu­li, prvý rukou Assamita, kto­ré­mu sa poda­ri­lo zis­tiť tajom­stvo Troilovho meča. Caitiff diab­le­ri­zo­val star­šie­ho z kla­nu Tzimisce a postup­ne sa vypra­co­val z úpl­né­ho out­si­de­ra na vod­cu pomer­ne sil­nej frak­cie a etab­lo­val sa do pozí­cie jed­né­ho z význam­ných upí­rov v meste.
Absolútna spo­koj­nosť bola len na stra­ne Baalitu, keď­že sa mu poda­ri­lo zajať živé­ho lov­ca upí­rov a tím zís­kať smr­tel­ní­ka s čis­tou dušou na svo­je tem­né rituály.

Čo pote­ši­lo bola pomer­ne dob­rá zna­losť obsiah­lych pra­vi­diel a ich dodr­žia­va­nie. Kostými a rolep­lay dosť kolí­sa­li, nie­kto si dal zále­žať a nie­kto nie. Chcem vyz­dvi­hnúť výkon Maji, jej schy­zof­re­nic­ka Malkaviánka bola výbor­ne zahra­ná a bavi­la celé oko­lie. Zmeny v súbo­jo­vom sys­té­me nebo­li dosta­toč­né, v momen­te súbo­ja viac ako 4 postáv dochá­dza k neúmer­né­mu pre­dl­žo­vaiu boja a s tým do leta skú­si­me nie­čo urobiť.

Hra sa urči­te poda­ri­la, zába­va bola výbor­ná a kto pri­šiel urči­te neľutuje.

Tardubal