Preskočiť na obsah

Stratená kronika bieleho mága a družiny hrdých paladinov

Kroniku zapi­su­je: Mág 4 stup­ňa bie­lej cita­de­ly a člen brat­stva Bieleho rúcha Ganjalf

Deň prvý (sobo­ta):

Zápis prvý:
Mračná sa zaťa­hu­jú a oblo­ha potem­nie­va ako nepriaz­ni­vá pre­d­zvesť nasle­du­jú­cich uda­los­tí. Vstupujeme do lesa Garoton. Všade vôkol nás je cítiť sil­ná magic­ká ener­gia, kto­rá sa mie­si s našou ras­tú­cou neis­to­tou. Neistotou z toho tem­né­ho, čo ten­to les ukrý­va pre tých, kto­rí sa vyda­li hľa­dať odpo­veď na otáz­ku, čo sa to tu vlast­ne pred rok­mi sta­lo. Na nás…
Naša dru­ži­na pala­di­nov, mága a lie­či­teľ­ky pod vede­ním chrab­ré­ho kapi­tá­na Nathaniela však verí, že odha­lí záha­du stra­te­né­ho les­né­ho ducha a vrá­ti lesu jeho pôvod­nú čis­to­tu. Sme odhod­la­ní pre toto naše svä­té posla­nie spra­viť všetko.

Zápis dru­hý:
O nece­lú hodi­nu stre­tá­va­me prvých pocest­ných. Vyzerajú ako elfo­via. Z roz­ho­vo­ru vyply­nu­lo, že nema­jú v úmys­le nám pre­ká­žať a ich úmys­ly sú čest­né. Zatiaľ…

Zápis tre­tí:
Našu ces­tu nám skrí­žil Lesný démon. Nárokuje si na les a nestr­pí v ňom niko­ho cudzie­ho, ba ani dru­ži­nu pala­di­nov s ich svä­tým posla­ním. Nedovoľuje nám pokra­čo­vať v ces­te aj za cenu boja. „Tak teda boj!“ Zahlási kapi­tán a tasí svoj oboj­ru­čák. V momen­te kedy sa roz­pú­ta­va bit­ka však pri­chá­dza vyš­šie spo­mí­na­ná dru­ži­na a spo­loč­ný­mi sila­mi sa nám poda­rí démo­na pre­môcť. Naše prvé víťazs­tvo nám doda­lo odva­hu a pre­to aj naše kro­ky do nezná­ma vidi­teľ­ne zrýchlili.

Zápis štvr­tý:
Hostinec. Aká neča­ka­ná usad­losť v tej­to loka­li­te. Pri sto­loch sedí množ­stvo podiv­ných tvo­rov. Niektorí medi­tu­jú, iní mie­ša­jú moc­né eli­xí­ry. Ich mys­le sú zahmle­né, ale cítiť z nich strach. Hostinský Annun, prí­jem­ná to oso­ba, nám ponú­ka okrem pohos­te­nia aj nie­koľ­ko obchod­ných artik­lov. Nuž hádam neskôr, keď zís­ka­me via­cej zla­ta sa tu naučím neja­ké­mu kúz­lu. Moju pozor­nosť zau­ja­la sku­pin­ka po zuby ozb­ro­je­ných Uruk-hai, kto­rých dopre­vá­dza aká­si moc­ná bytosť a pod­ľa zna­ku na čele, aj tem­ná lie­či­teľ­ka. Ale tá bytosť… Jeho sil­ný psy­chic­ký blok mi nedo­vo­ľu­je pre­čí­tať si jeho úmys­ly, ale zato pre­zrá­dza mno­ho o jeho magic­kej sile.
Od potul­né­ho mága menom Tarsonis sa tu učím nové kúz­lo Teleportácia a dozve­dám sa zopár zau­jí­ma­vých infor­má­cii, kto­ré nám majú pomôcť v našom pát­ra­ní. Podľa jeho slov vyrá­ža­me pre­to hľa­dať stra­te­ný Meč les­né­ho ducha, prvú to časť pred­me­tov potreb­nú k jeho oži­ve­niu. Pretože jedi­ne Lesný duch vie, čo sa tu naozaj sta­lo. Naše kro­ky mie­ria do tro­siek sta­rej knižnice.

Zápis pia­ty:
Po ces­te stre­tá­va­me dvoch nájom­ných žold­nie­rov, kto­rí nám ponú­ka­jú svo­je služ­by. Avšak s hrdos­ťou ich odmietame.
Pridal sa k nám les­ný dru­id, kto­ré­ho múd­re slo­vá nám pre­zra­di­li, že v lese sa pohy­bu­jú pri­slu­ho­va­či tem­na so svo­jím posla­ním a tiež množ­stvo zlo­de­jov, na kto­rých si síce tre­ba dať pozor, ale ich služ­by by sa nám v budúc­nos­ti moh­li hodiť.

Zápis šies­ty:
Nachádzame tros­ky kniž­ni­ce a v nich nie­koľ­ko zažlt­nu­tých zvit­kov. Paladin Anaron nám po ich dešif­ro­va­ní urču­je ďal­ší smer pát­ra­nia. Magickú vežu. Ešte pred odcho­dom pri­chá­dza dru­ži­na bojov­ní­kov s mágom, kto­rých ces­ty zavia­li až sem. Podľa ich slov sú sami zmä­te­ní a neve­dia, čo hľa­da­jú. Najskôr asi svoj­ho kapi­tá­na, kto­rí ich údaj­ne opus­til. Náš kapi­tán sa roz­hod­ne dočas­ne roz­ší­riť našu dru­ži­nu a spo­loč­ne s tými­to pocest­ný­mi vyrá­ža­me hľa­dať Magickú vežu. Hádam sa nám tak­to via­ce­rým bude aj via­cej dariť.

Zápis sied­my:
Znovu nará­ža­me na Lesného démo­na, avšak ten­to krát sme z náš­ho bojo­vé­ho stre­tu vyviaz­li len tak-tak. Démon sa síce v posled­nej chví­li tele­por­to­val, ale ešte sti­hol okúz­liť náš­ho pala­di­na Lindagorna, kto­rý musel napad­núť jed­né­ho z nás. Vďaka pat­rí mágo­vi Vincentovi z pri­po­je­nej dru­ži­ny. To jeho kúz­lo Odíď v mie­ry by som sa mohol naučiť. Určite by sa mi hodilo…

Zápis ôsmy:
Bez väč­ších prob­lé­mov nachá­dzam v kob­kách magic­kej veže stra­te­ný meč Lesného ducha. Zbraň sa nez­dá byť ničím výni­moč­ná avšak tuším, že jej význam je dôle­ži­tý. Potulný mág s rados­ťou víta sprá­vu o jeho zno­vu náj­de­ní a pre­zrá­dza mi návod na výro­bu Čarovného nápo­ja, kto­rý je dru­hou čas­ťou potreb­nou pre oži­ve­nie Lesného ducha. Zároveň nám je vyja­ve­ná ďal­šia časť našej úlo­hy a to posta­viť Svätý chrám. Na jeho posta­ve­nie však bude­me potre­bo­vať nie­ko­ho, kto vie sta­vať. Je čas poo­hliad­nuť sa, kto všet­ko sa v tom­to lese okrem nás ešte nachádza.

Zápis devia­ty:
Nathaniel je vyzva­ný na osob­ný čest­ný súboj s potul­ným žold­nie­rov. Žiaľ prehráva.

Zápis desia­ty:
Konečne sme zís­ka­li od potul­né­ho obchod­ní­ka tak potreb­né infor­má­cie o hľa­da­ných zele­ných byli­nách potreb­ných pre náš eli­xír. Na našej ces­te spoz­ná­va­me mno­ho dru­žín. V Garotone sa teda okrem nás nachá­dza­jú obe znep­ria­te­le­né zlo­dej­ské gil­dy. Obe pát­ra­jú­ce po stra­te­nom pokla­de. Pre potre­by ďal­ších kro­kov je nut­né sa roz­de­liť. Polovica našej dru­ži­ny sa vydá­va do neďa­le­kých baní nako­pať zla­to, urče­né na nákup suro­vín potreb­ných pre stav­bu chrá­mu a tak­tiež výdav­kov spo­je­ných s našou púťou. Ja sa rad­šej ube­rám medi­to­vať, aby som tak zno­vu nabil svo­ju stra­te­nú magic­kú energiu.

Zápis jede­nás­ty:
Celá dru­ži­na je zno­vu poko­pe v hos­tin­ci. Schyľuje sa k veče­ru. Náš kováč sa pus­til do vylep­šo­va­nia zbra­ní. Liečiteľka a ja sa rad­šej venu­je­me uče­niu nových kúziel a zlep­šo­va­niu svo­jich schop­nos­tí. Zapájam sa do roz­ho­vo­rov s prí­tom­ný­mi, aby som sa prí­pad­ne dozve­del potreb­né infor­má­cie a ani som si nevši­mol, že ma zvy­šok dru­ži­ny opustil.

Zápis dva­nás­ty:
Doháňam ich prá­ve v čas. Oproti nám sa totiž­to vyro­ji­la tlu­pa Uruk-hai aj so svo­ji­mi tem­ný­mi pri­slu­ho­vač­mi. Velí im Temný mág Nikodemus. Na našu stra­nu sa pri­dá­va­jú aj oko­lo­idú­ce sku­pi­ny. Je čas pred­viesť svo­ju silu a pre­to všet­kým spo­lu s lie­či­teľ­kou čaru­je­me ští­ty. Temná stra­na po zvá­že­ní mož­nos­tí rad­šej tak­tic­ky začí­na ustu­po­vať. Avšak mi sme odhod­la­ní pred­viesť im svo­ju silu a tak s revom a tase­ný­mi meč­mi vyrá­ža­me do boja. Podarí sa nám sku­pi­nu roz­de­liť a kým jed­ny ute­ka­jú cez most na dru­hej stra­ne ostá­va chrab­ro bojo­vať jedi­ný Uruk-hai chrá­nia­ci svo­ju tem­nú lie­či­teľ­ku. Odvážne avšak zby­toč­ne ved­nú ich živo­ty a k našej rados­ti zís­ka­va­me od lie­či­teľ­ky ďal­šiu z potreb­ných ingre­dien­cí do náš­ho Čarovného nápo­ja, amulet.
Začína pršať. Na Garoton koneč­ne upa­dá kľud a pokoj noci. Preto sa aj mi ukla­dá­me na spá­nok a s vidi­nou lep­ších zaj­trajš­kov sa poná­ra­me do ríše snov.

Deň dru­hý (nede­ľa):

Zápis tri­nás­ty:
Po pre­pr­ša­nej noci sa nad Garotonom koneč­ne zača­lo usmie­vať sln­ko. Konečne sa k nám pri­dá­va naša oča­ká­va­ná posi­la v podo­be lie­či­teľ­ky Silwen Lindariel a tiež tra­ja dob­ro­dru­ho­via, kto­rí náš­mu kapi­tá­no­vi na znak ver­nos­ti skla­da­jú Paladinskú čest­nú prí­sa­hu. Keďže sa naše rady tak­to roz­rást­li zno­vu sme sa roz­hod­li roz­de­liť naše sily a kým som si plnil svo­ju úlo­hu poda­ri­lo sa tem­nej dru­ži­ne v boji zabiť pala­di­na Cirdana a tak zís­kať náš dra­ho­cen­ný Meč les­né­ho ducha. V duchu sa mod­lím, aby netu­ši­li aký veľ­ký význam má ten­to vzác­ny arte­fakt pre naše posla­nie. Tak či onak, naša úlo­ha sa tým znač­ne zme­ni­la a skomplikovala.

Zápis štr­nás­ty:
V sta­rých zvit­koch sa mi poda­ri­li naučiť moc­né kúz­lo Napadni. Cítim, že táto for­mul­ka bude vo finál­nom stre­te veľ­mi potreb­ná. Do ces­ty sa mi našťas­tie pri­pliet­li dva­ja Uruk-hai, na kto­rých som si to mohol aj hneď odskú­šať. Je to naozaj moc­né kúzlo!

Zápis pät­nás­ty:
Náš ďal­ší stret s Lesným démo­nom. Zjavne sa démon umúd­ril, pre­to­že mies­to boja na život a na smrť si rad­šej vybral po mojom zakúz­le­ní ces­tu mie­ru a pre­to „Odišiel v miery“.

Zápis šest­nás­ty:
Na ces­te sme zhliad­li osa­mo­te­nú Temnú lie­či­teľ­ku, na kto­rú sa násled­ne spus­til veľ­ký hon. Utekala ako štva­ná divá zver tých­to lesov pred svo­ji­mi pre­na­sle­do­va­teľ­mi, ale nako­niec skon­či­la obkľú­če­ná v rie­ke, kto­rej prú­dy odpla­vi­li jej krv ďale­ko z tých­to miest. Získali sme tak ďal­šiu prí­sa­du do Čarovného nápo­ja. Žlté byli­ny. Ostáva nám už len nájsť a iden­ti­fi­ko­vať Krv les­né­ho druida.

Zápis sedem­nás­ty:
Meč Lesného ducha medzi­tým zme­nil maji­te­ľa. Momentálne ho vlast­nia nájom­ní žold­nie­ri, kto­rí nám ho však odmie­ta­jú vydať. Nastáva pre­to nie­koľ­ko bojo­vých stre­tov, kto­ré však kon­čia našim neús­pe­chom. Pristupujeme teda na ich pod­mien­ky a vydá­va­me sa spo­lu s nimi ako ich ochran­ka plniť ich úlo­hy. Vieme, že našou úlo­hou je zabiť ich a tým spl­niť úlo­hu, kto­rá nám bola daná miest­nym obchod­ní­kom. Za ich odstrá­ne­nie nám totiž­to sľú­bil spo­mí­na­nú Krv les­né­ho dru­ida. Avšak pala­din­ský kódex je vec neúp­ros­ná a pre­to len sle­po nasle­du­je­me naše obe­te a vymýš­ľa­me spô­sob ako na nich. Po nie­koľ­kých hodi­nách koneč­ne plní­me ich quest, za kto­rý zís­ka­va­me náš stra­te­ný meč. Konečne nasta­la prí­le­ži­tosť napad­núť hrd­lo­re­zov, avšak aj ten­to krát to kon­čí našim neúspechom.

Zápis osem­nás­ty:
Dlhé hodi­ny blú­di­me po lese a zhá­ňa­me našu posled­nú potreb­nú suro­vi­nu pre oži­ve­nie Lesného ducha. Popri tom sa sna­ží­me nako­pať v miest­nej bani, čo naj­viac zla­ta, kto­ré bude­me potre­bo­vať na stav­bu chrá­mu. Čas sa nebez­peč­ne krá­ti a nie­čo mi hovo­rí, že tem­ná stra­ne je stá­le o kus pred nami. Musíme sa ponáhľať!

Zápis devät­nás­ty:
Vyčerpaný na pokra­ji svo­jich mož­nos­tí sa mi poda­ri­lo zohnať Krv les­né­ho dru­ida. Ponáhľam sa nájsť zvy­šok svo­jej dru­ži­ny. Nachádzam ich aku­rát upro­stred nefé­ro­vé­ho obcho­du s par­ti­ou zlo­de­jov. Vidím, že som pri­šiel prá­ve včas. Uzavrieme však s nimi spo­je­nec­tvo, kto­ré sa týka záve­reč­né­ho stre­tu s tem­no­tou. Sľubujú, že budú stáť pri nás. Ale dá sa zlo­de­jom veriť?

Zápis dvad­sia­ty:
Spolu s Tarsonisom sa vydá­va­me oži­viť les­né­ho ducha. Konečne sa dozvie­me ako to vlast­ne celé bolo. Na naše prek­va­pe­nie sa prá­ve Tarsonis po vypi­tí čaro­vné­ho nápo­ja mení na Lesného ducha a po vyzbie­ra­ní many, kto­rá je potreb­ná na tvor­bu komu­ni­kač­né­ho kryš­tá­lu nás opúš­ťa. Radostne sa vra­cia­me do hos­tin­ca pat­rič­ne to oslá­viť, zame­di­to­vať a pri­pra­viť si plán na posled­nú časť náš­ho svä­té­ho posla­nia a to posta­ve­nie náš­ho chrá­mu. Rozdeľujeme zvyš­né penia­ze a tak­tic­ky sa pre­to učím väč­ši­nu kúziel, kto­ré sú k dis­po­zí­cii. Cítim, že pri­chá­dza čas roz­ho­du­jú­cej bit­ky a moja pomoc bude žiadaná.

Zápis dvad­sia­ty:
Opäť sa vydá­va­me na ces­tu avšak padá­me do pas­ce. Pri jaze­re sa náh­le oci­tá­me v obkľú­če­ní tem­ných pri­slu­ho­va­čov. Vyžaruje z nich sil­ná tem­ná aura. Zjavne sa dosta­li ďalej než sme si vôbec trúf­li tipo­vať. Spolu s kapi­tá­nom kon­tro­lu­je­me situ­áciu a zis­ťu­je­me, že boj je jedi­ným výcho­dis­kom. Bojovníci utvá­ra­jú for­má­ciu a ja začí­nam kon­cen­tro­vať manu. Pripravujeme sa na boj. Možno náš posled­ný. Svetlo a boho­via stoj­te pri nás! Už počuť trub­ky. Boj sa začína…

Poznámky k náj­de­nej kronike
Na mies­te nále­zu tých­to doku­men­tov boli obja­ve­né tiež pozos­tat­ky nie­koľ­kých bojov­ní­kov, kto­rých sa pod­ľa rodo­vých erbov a amu­le­tov poda­ri­lo iden­ti­fi­ko­vať ako stra­te­nú pala­dín­sku výpra­vu. Tiež sa tu nachá­dza­la magic­ká koru­na vyslan­ca náš­ho radu menom Ganjalf. V lese Garoton bola tiež zazna­me­na­ná zvý­še­ná kon­cen­trá­cia zla z čoho môže­me vyvo­diť nasle­du­jú­ce závery:
·Vyslaná dru­ži­na zly­ha­la a zlo opäť ovlád­lo lesy Garotonu,
·Lesný duch bol opäť pora­ze­ný a stra­til sa.
Všetky doku­men­ty boli spra­co­va­né a dopl­ne­né na zákla­de oči­té­ho sve­dec­tva jed­né­ho zo zlo­de­jov menom Depres, kto­rý sa v tom čase nachá­dzal pria­mo na mies­te a bol sved­kom onej straš­nej bitky.
Ďalší postup/krok
Na zákla­de pre­doš­lých skú­se­nos­tí a nad­mer­né­mu zaťa­že­niu lesa Garotonu tem­nou ener­gi­ou bola Rada núte­ná ďal­šie výpra­vy do tej­to oblas­ti poza­sta­viť na neurčito.

Dokument Archívu Bratstva Bieleho rúcha
Reg. č: 48/§B