DobroFantH 2007 – Jeruzalem 1192

Jeruzalem, mes­to troch kul­túr, troch nábo­žens­tiev, ale len jed­né­ho Boha. Každý neomyl­ne pre­sved­če­ný o svo­jej prav­de a náro­ku naň. Nazývané svä­tým mes­tom, ale činy pácha­né v ňom tomu nija­ko nena­sved­ču­jú. Len málo miest vys­trie­da­lo via­ce­ro panov­ní­kov ako toto. Neustále pre­stav­by budov z kres­tan­ských na mos­lim­ské a naopak vyčer­pá­va­jú poklad­ni­cu stá­le viac a viac.
Ak chceš nie­čo v prí­be­hu zane­chať aj ty poď sa o to pokúsiť.

Dobrofanth 2005

Organizátorský i hráčs­ky report z posled­né­ho roč­ní­ka Dobrofanthu. (ospra­vedl­ňu­jem sa auto­ro­vi za one­sko­re­né zve­rej­ne­nie, ale z tech­nic­kých prí­čin to skôr nešlo)