Preskočiť na obsah

Tommik

DobroFantH 2007 – Jeruzalem 1192

  • by

Jeruzalem, mes­to troch kul­túr, troch nábo­žens­tiev, ale len jed­né­ho Boha. Každý neomyl­ne pre­sved­če­ný o svo­jej prav­de a náro­ku naň. Nazývané svä­tým mes­tom, ale činy pácha­né v ňom tomu nija­ko nena­sved­ču­jú. Len málo miest vys­trie­da­lo via­ce­ro panov­ní­kov ako toto. Neustále pre­stav­by budov z kres­tan­ských na mos­lim­ské a naopak vyčer­pá­va­jú poklad­ni­cu stá­le viac a viac.
Ak chceš nie­čo v prí­be­hu zane­chať aj ty poď sa o to pokúsiť.

Dobrofanth 2005

  • by

Organizátorský i hráčs­ky report z posled­né­ho roč­ní­ka Dobrofanthu. (ospra­vedl­ňu­jem sa auto­ro­vi za one­sko­re­né zve­rej­ne­nie, ale z tech­nic­kých prí­čin to skôr nešlo)

Pravidlá pre viacdňové vampire larpy

  • by

Tommik vám pri­ná­ša obsiah­le, sko­ro trid­sať stra­no­vé pra­vid­lá pre vam­pi­re lar­py trva­jú­ce viac dní. Ak nie­čo také plá­nu­je­te orga­ni­zo­vať, nema­li by ste si ich nechať ujsť.

Pravidlá pre jednodňové Vampire Larpy

  • by

Kompletné pra­vid­lá pre jed­no­dňo­vé vam­pi­re lar­py od Tommika. Pripravte sa na viac ako šty­rid­sať strán tex­tu v pre­hľad­nom wor­ďác­kom doku­men­te, kto­rý vám objas­ní úpl­ne všetko.

Dobrofanth 2004

  • by

Report z jed­né­ho z naj­star­ších pra­vi­del­ných LARPov na Slovensku, napí­sa­ný z pohľa­du orga­ni­zá­to­ra i hráča.