Akon 2

Mesto Akon hrdo vypí­na svo­je hrad­by upro­stred hlbo­kých lesov. Cesta mňa aj mojich pria­te­ľov zavied­la k sta­ro­by­lej brá­ne, kto­rá sa pred nami so škri­po­tom otvo­ri­la a my vstú­pi­li pria­mo do živé­ho ruchu v jeho uliciach…