Preskočiť na obsah

Lei Harendre

STEREOTYP – Príbeh jednej sudičky

Zlá víla sudič­ka. Och, kto dal mne do vien­ka ten­to osud? Iste neja­ká zlo­my­seľ­ná kole­gy­ňa. A vieš vôbec Ty, Čitateľ, aký ten môj osud je? Príbeh v prí­be­hu Stereotypu, jed­nej roz­práv­ky, kto­rej dal Rozprávač nety­pic­ky typic­ký koniec. Aspoň pre mňa. Ak chceš ten­to prí­beh spoz­nať a roz­prá­vať ho svo­jim deťom, kto­ré ho potom budú roz­prá­vať svo­jím deťom a tak ďalej až kým budú Čitatelia veriť na roz­práv­ky, čítaj ďalej.

Alrain

Report z novu­čič­ké­ho bra­ti­slav­ské­ho LARPu od „víly“.

Cena života

Reportáž z jed­né­ho komor­né­ho LARPu odo­hra­né­ho na SlavCone 2008.

Článok z časo­pi­su Mesiac
autor : Klaus Nachtsky je inves­ti­ga­tív­ny žur­na­lis­ta zaobe­ra­jú­ci sa pre­ml­ča­ný­mi prí­pad­mi a prí­pad­mi, kto­ré sa vďa­ka nedos­tat­ku dôka­zov nedos­ta­li pred súd

Lekársky spis je uve­rej­ne­ný so súhla­som pána Georga Dussena