Preskočiť na obsah

Paralelné svety II: Norin pohľad na vec

To čo má zna­me­nať?!!! Zrazu sa pre­be­riem v akom­si aute, oko­lo mňa sú ozb­ro­je­ní zamas­ko­va­ní chla­pi a kým sa stih­nem spa­mä­tať, už ma bru­tál­ne vyťa­hu­jú z auta a vso­tia ma do špi­na­vej zavši­ve­nej die­ry, kde sa na mňa vrh­nú ďal­ší úchyl­ní ľudia a sna­žia sa ma vypo­čú­vať, či čo. Som sa ich sluš­ne spý­ta­la, že čo to má zna­me­nať? Že to musí byť nedo­ro­zu­me­nie. Som im pri­po­me­nu­la kto som, kto je môj ocin­ko, nech ma odve­zú domov a ocin­ko im za mňa veľa zapla­tí. Ani som to poriad­ne nestih­la dopo­ve­dať a oni sa medzi sebou zača­li zabí­jať!!! Všade strie­ka­la krv! Fuj! Šaty môžem rov­no vyhodiť!!

No tí zamas­ko­va­ní chla­pi a jed­na zrej­me žen­ská, ale tým si nie som istá, či tá oso­ba je fakt žena. Oblečená ako chlap, sprá­va­la sa odpor­ne, ba ešte hor­šie ako väč­ši­na tých mužov. Ale čo bolo fakt ohav­né boli jej vla­sy. Tak neup­ra­ve­né, stra­pa­té no a tá far­ba… Vôbec nemá vkus. A jej make-up? Teda s pre­pá­če­ním make-up, ona snáď nepoz­ná zrkadlo?!

Tak tí zabi­li asi dvoch ľudí, jeden bol v bie­lom pláš­ti ako doktor ale­bo čo. Vyzeral ako typic­ký šia­le­ný psy­chia­ter z neja­ké­ho béč­ko­vé­ho horo­ru, vie­te čo mys­lím. Vlastne všet­ko mi priš­lo ako aký­si film, zlý sen, halu­ci­ná­cia. Vôbec som nechá­pa­la o čo ide a dote­raz to neviem. Úplne som si tam zni­či­la nech­ty. Tak dolá­ma­né, doštie­pa­né, zoškra­ba­ný lak a tú špi­nu spod nech­tov snáď nikdy nezmyjem!

Priviedli zo desať ďal­ších ľudí. Tiež boli zvia­za­ní. Vyzerali tak bied­ne a zúbo­že­ne, až mi ich priš­lo temer ľúto. Lenže som mala dosť sta­ros­tí sama so sebou, lebo ako tam dupo­ta­li, cho­di­li hore dole, roz­ví­ri­li prach a zrnieč­ko sa mi dosta­lo do oka, kto­ré okam­ži­te zača­lo slziť. Určite sa mi roz­tiek­la mas­ca­ra! A toľ­ko ľudí oko­lo a ja mám mať roz­te­če­né oči?! Že vraj vode odol­ná, blbosť! Nikde tu nie je zrkad­lo, kde by som to skon­tro­lo­va­la. Všetci obchod­ní­ci sú oby­čaj­ní zlo­de­ji a pod­vod­ní­ci, kto­rí len pra­chy z ľudí ťaha­jú a vôbec ich pro­duk­ty nespĺňa­jú účel.

Vedenia sa ujal jeden z tých zamas­ko­va­ných – vte­dy si už mas­ku dal dole – taký veľ­ký tuč­ný bra­da­tý agre­sív­ny magor. Som sa ho poti­chu a pokoj­ne (strach som sa sna­ži­la držať na uzde, ale roz­kle­pa­ná som bola viac ako minu­le po pár­ty u Niky, a to vte­dy som bola na tom dosť.. ehm, vlast­ne nič) spý­ta­la, že čo sa to deje, že som tu urči­te omy­lom a on ma tak sil­no tres­kol doskou či čím to po hla­ve, až som tak­mer spad­la a hviez­dič­ky vide­la. Chápete to?!! Mňa on udrel???!!! Keď sa to dozvie môj ocin­ko, to len vte­dy uvi­dí ten chlap, čo zna­me­ná mlá­tiť sla­bé, jem­né ženy!!! To veru uvi­dí! A pri­tom som bola dnes ráno u kader­ní­ka a ten čurák ma tre­sol po hla­ve! Akoby to nesta­či­lo, chcel po mne, aby som si pred neho kľak­la do tej odpor­nej špi­ny, kde to pách­lo po moči a zbie­ra­la aké­si papie­re. Sviniar! Za to si zaslú­ži kreslo!

Potom to ale zača­lo byť veľ­mi div­né. Ten tuč­ný haj­zel, čo má zrej­me veľa kom­ple­xov ešte z det­stva, začal sa pýtať také div­né veci, či sme všet­ci z toh­to sve­ta, dačo o akých­si dve­rách a vku­se len zia­pal, sa roz­ču­ľo­val, mlá­til ľudí. Vôbec nechá­pem o čo ide. Už sa ale váž­ne bojím. Tí zvia­za­ní ľudia sú tiež takí, ja neviem, iní. Mám pocit, že mu roz­ume­jú. Čo sa to deje??! Tomu veľ­ké­mu začí­na­jú postup­ne pri­sa­hať ver­nosť a chcú robiť tie brá­ny, roz­prá­va­jú div­ný­mi jazyk­mi, nie­koľ­kí sa posta­vi­li do kru­hu, no nor­mál­ne to vyze­rá, ako keby chce­li … ja neviem, čaro­vať??! Musím si dať ciga­re­tu! Chcem cigu! Alebo panáka!

Nech robia čokoľ­vek, neda­rí sa im to a ten tuč­ný je stá­le viac nahne­va­ný. Na to sa pre­be­rie jed­na žena, takis­to priš­la s tou zvia­za­nou sku­pin­kou. Vyzerá ako­by ju pri­viez­li z blá­zin­ca, má pyža­mo a župan ako pacien­ti a začne nie­čo hovo­riť tomu veľ­ké­mu chla­po­vi. Začujem len útrž­ky, ako že je sla­bý (soma­ri­na, hla­va ma ešte stá­le bolí), že kam to chce a načo ísť a začne sa pre­chá­dzať po miest­nos­ti, tiež roz­prá­va čud­ným jazy­kom a zra­zu sa nie­čo sta­lo, ako­by neja­ký skok v čase??? Je neviem, len vidím, že tá bláz­ni­vá žen­ská je preč a zja­vi­li sa neja­ké posta­vy, kto­ré pove­da­li, že vitaj­te v pek­le?? Čo???!