Preskočiť na obsah

Archív

Tieto člán­ky pat­ria do archí­vu. Vznikli kedy­si dáv­no pre dnes už neexis­tu­jú­ci webo­vý por­tál SLAD (spo­lo­čen­stvo lar­pov a dre­vár­ní). Informácie v nich nemu­sia byť aktu­ál­ne a nemu­sia sa zobra­zo­vať dobre. 

Karavána – Ťaženie pre nováčikov (pozvánka)

  • by

Sneh sa ešte len začal topiť a moje ces­tič­ky, kto­ré si vyšlia­pa­la divá zver, sú pre ňu teraz len veľ­mi ťaž­ko schod­né. Je poma­ly nača­se pre­bu­diť sa do novej jari…

STEREOTYP – Príbeh jednej sudičky

Zlá víla sudič­ka. Och, kto dal mne do vien­ka ten­to osud? Iste neja­ká zlo­my­seľ­ná kole­gy­ňa. A vieš vôbec Ty, Čitateľ, aký ten môj osud je? Príbeh v prí­be­hu Stereotypu, jed­nej roz­práv­ky, kto­rej dal Rozprávač nety­pic­ky typic­ký koniec. Aspoň pre mňa. Ak chceš ten­to prí­beh spoz­nať a roz­prá­vať ho svo­jim deťom, kto­ré ho potom budú roz­prá­vať svo­jím deťom a tak ďalej až kým budú Čitatelia veriť na roz­práv­ky, čítaj ďalej.

Podpora mladých organizátorov

Tento člá­nok vzni­kol na zákla­de dis­ku­sie usku­toč­ne­nej na Stretnutí 2010: Zoznámte sa! 27.2.2010. Nie je pre­pi­som dis­ku­sie, ale vychá­dza z jej zákla­dov, kto­ré som sa pokú­si­la štruk­tu­ra­li­zo­vať a načrt­núť mož­né výcho­dis­ká. Nie je však ani náho­dou uzat­vo­re­nou vecou a má byť pod­ne­tom pre ďal­šie diskusie.

Paralelné svety II: Alenkine absurdity

Išli sme tma­vou ulič­kou, lebo som roz­bi­la fľaš­tič­ku. Karhavo sa na mňa pozrel. A zra­zu sa jeho výraz zme­nil a jeho oči sa na mňa díva­li ako keby mi z hla­vy vyras­tal namies­to ľavé­ho ucha cho­bot. Ale on sa len díval na moju ľavú ruku, v kto­rej skon­či­la uspá­va­cia šípka…

Paralelné svety II: Spomienky Alpanu

  • by

Naložili ma do auta pár minút po tom, čo seda­tí­va zabra­li. Obraz som mala roz­ma­za­ný pred oča­mi a sot­va som vní­ma­la, čo sa oko­lo mňa deje. Pamätám si z pre­vo­zu iba jedi­né­ho mla­dí­ka, kto­rý ma dostal na starosť.

Križiaci – Askalon 1153

  • by

Nemáte radi zbra­ne tak ohyb­né, že sa s nimi dá udie­rať aj za roh? Nemáte radi špa­gá­to­vé hrad­by? Nemáte radi brá­nis­ká? Nemáte radi, keď vaša stra­na celú hru vyhrá­va a pre­hrá v záve­reč­nej bit­ke? Nemáte radi bojov­ky, na kto­rých to vyze­rá ako na mate­ma­tic­kej olym­piá­de? Nemáte radi, keď tú olym­piá­du aj tak vyhrá ten čo má lakeť ešte aj na bruchu?

Potom sú kri­žia­ci bit­ka pre vás!

Paralelné svety II: Norin pohľad na vec

To čo má zna­me­nať?!!! Zrazu sa pre­be­riem v akom­si aute, oko­lo mňa sú ozb­ro­je­ní zamas­ko­va­ní chla­pi a kým sa stih­nem spa­mä­tať, už ma bru­tál­ne vyťa­hu­jú z auta a vso­tia ma do špi­na­vej zavši­ve­nej die­ry, kde sa na mňa vrh­nú ďal­ší úchyl­ní ľudia a sna­žia sa ma vypočúvať…

Semper Fidelis – Denník kadeta Cerebra

Semper Fidelis. Tak som sa tam dostal. Výber spo­me­dzi všet­kých adep­tov bola ta naj­tvr­d­šia skúš­ka, akej sa mi dote­raz dosta­lo. K tomu, ako výber pre­bie­hal sa nemô­žem zdô­ve­riť ani len den­ní­ku, je to tajom­stvo a nech­cel by som si kari­é­ru ska­ziť hneď spočiatku…

Brazavazská legenda – Príbeh Ernesta Madleja

  • by

Zobudil som sa v noci a dozve­del som sa hroz­né sprá­vy. Marína a Igor boli mŕt­vy. A k tomu všet­ké­mu sa celá dedi­na chys­ta­la nie­kam za vojak­mi. Asi ich žia­dať o pomoc…