Con-ec 5 žije

Kdo jste byli na minu­lých roč­ní­cích, již víte co máte čekat a pro vás ostat­ní, může­te se těšit na něko­lik sou­běž­ných linií prog­ra­mů (sci-fi, fan­ta­sy, Military, lite­ra­tu­ra, horor, Asie, komiks, ste­am­punk a tra­dič­ní mani­fest fan­tas­ti­ky). Množství komor­ních lar­pů a rpg her.

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

LARP Kráľovstvo Vína očami organizátora.

Dlho ma na srd­ci ťažil dôvod, pre kto­rý som pre­stal orga­ni­zo­vať LARP. S odstu­pom tak­mer dvoch rokov som pre­dý­chal túto ťažo­bu a nabral som odva­hu sa nie­len podie­ľať na orga­ni­zá­cií ďal­ších LARPov Kráľovstva Vína, ale aj pris­pieť člán­kom do Slovenskej LARPovej komu­ni­ty. Pre tých čo ma mož­no nepoz­na­jú poviem na rovi­nu, že som nikdy nebol LARPista v pra­vom slo­va zmysle.

Marketing à la Kráľovstvo vína

Na Královstve Vína sa nám za posled­ných pár rokov poda­ri­lo posu­núť sa z rela­tív­ne malé­ho Larpu až na akciu, kde prí­de viac než 200 hrá­čov. Pritom veľa z nich pred­sta­vo­va­lo novoh­rá­čov. Budem tu písať o tom ako dostať hrá­ča na podu­ja­tie a ako ho infor­mo­vať o hre

Larpové stretko v Novej Dubnici 2016

Ubehol už neja­ký čas od lar­po­vé­ho stret­ka kto­ré sme orga­ni­zo­va­li v Novej Dubnici. Stretnutia sa zúčast­ni­lo pri­bliž­ne dvad­sať lar­pis­tov. Po krát­kom úvo­de a vrúc­nych zví­ta­niach sa rozp­rú­di­la búr­li­vá deba­ta o aktu­ál­nom sta­ve lar­pov na Slovensku.

Čo už o larpe písať nemusíme, ale môžeme

O muzi­ká­loch a o kuchár­ských schop­nos­tiach celeb­rít už bolo napí­sa­né všet­ko. O lar­poch nie. Tento člá­nok nie je (napriek jeho nad­pi­su) o tom, čo o lar­pe písať netre­ba. Napísal som ho pre­to, aby som na jed­no mies­to sústre­dil lar­po­vé člán­ky, kto­ré pova­žu­jem za kľú­čo­vé. Prečítajte si môj zoznam, ide­ál­ne aj samot­né člán­ky a sami zváž­te, čo chce­te o lar­pe písať vy.

STEREOTYP – Príbeh jednej sudičky

Zlá víla sudič­ka. Och, kto dal mne do vien­ka ten­to osud? Iste neja­ká zlo­my­seľ­ná kole­gy­ňa. A vieš vôbec Ty, Čitateľ, aký ten môj osud je? Príbeh v prí­be­hu Stereotypu, jed­nej roz­práv­ky, kto­rej dal Rozprávač nety­pic­ky typic­ký koniec. Aspoň pre mňa. Ak chceš ten­to prí­beh spoz­nať a roz­prá­vať ho svo­jim deťom, kto­ré ho potom budú roz­prá­vať svo­jím deťom a tak ďalej až kým budú Čitatelia veriť na roz­práv­ky, čítaj ďalej.

Podpora mladých organizátorov

Tento člá­nok vzni­kol na zákla­de dis­ku­sie usku­toč­ne­nej na Stretnutí 2010: Zoznámte sa! 27.2.2010. Nie je pre­pi­som dis­ku­sie, ale vychá­dza z jej zákla­dov, kto­ré som sa pokú­si­la štruk­tu­ra­li­zo­vať a načrt­núť mož­né výcho­dis­ká. Nie je však ani náho­dou uzat­vo­re­nou vecou a má byť pod­ne­tom pre ďal­šie diskusie.