Preskočiť na obsah

Čo už o larpe písať nemusíme, ale môžeme

  • by

O muzi­ká­loch a o kuchár­ských schop­nos­tiach celeb­rít už bolo napí­sa­né všet­ko. O lar­poch nie. Tento člá­nok nie je (napriek jeho nad­pi­su) o tom, čo o lar­pe písať netre­ba. Napísal som ho pre­to, aby som na jed­no mies­to sústre­dil lar­po­vé člán­ky, kto­ré pova­žu­jem za kľú­čo­vé. Prečítajte si môj zoznam, ide­ál­ne aj samot­né člán­ky a sami zváž­te, čo chce­te o lar­pe písať vy.

V žiad­nom prí­pa­de nepo­va­žu­jem ten­to člá­nok za kom­plet­ný a už vôbec nech­cem niko­ho odrá­dzať od toho, aby nie­kto­ré z nasle­du­jú­cich tém spra­co­val nano­vo ale­bo z vlast­né­ho pohľa­du. Viac hláv, viac vla­sov. A kto ma pozná, vie, že vla­sy sú dôle­ži­té. Pre jed­no­duch­šie orien­to­va­nie som člán­ky roz­de­lil do kategórií.

Pre tvorcov a organizátorov

Píšu dobrý komorní larp a vím o tom

U intu­itiv­ní tvor­by může­te vytvo­řit hit nebo pro­pa­dák – pokud se ale bude­te držet urči­tých pra­vi­del a zásad, bude­te mít zajiš­těnou urči­tou výcho­zí kva­li­tu hry. Budete pak moci říct: „Píšu dob­rý komor­ní larp a vím o tom.“ Následující člá­nek je struč­ný výčet tako­vé sady sys­te­ma­tic­kých zásad. Pavel „Lišaj“ Gotthard

Príspevok vzni­kol ako pred­náš­ka pre lar­po­vú kon­fe­ren­ciu Odraz nie­ke­dy oko­lo roku 2009. Napriek tomu je ten­to návod na tvor­bu „dob­re uro­be­nej“ lar­po­vej hry stá­le aktu­ál­ny. Mal by si ho pre­čí­tať kaž­dý, kto by chcel tvo­riť (nie­len) komor­né lar­po­vé hry.

8 vecí, ktoré by som chcel vedieť, keď sa rozhodujem, či pôjdem na váš larp

Pripravujete váš úžas­ný nový larp, pro­pa­gu­je­te ho a zhá­ňa­te hrá­čov. Účasť na vašom lar­pe však vyža­du­je úsi­lie (v zmys­le času a peňa­zí) a tak by som o ňom rád vedel viac, aby som mohol uro­biť dôsled­né roz­hod­nu­tie o tom, či mi váš larp poskyt­ne to, čo hľa­dám. Nathan Hook, pre­klad Duli

Nathan Hook napí­sal ten­to člá­nok pre kon­fe­ren­ciu Knutpunkt. Originál si môže kaž­dý pre­čí­tať v zbor­ní­ku Playing Reality (2010). Tento člá­no­ček je naozaj základ pre kaž­dé­ho, kto chce, aby sa na jeho hru pri­hlá­si­li neja­kí hráči.

Larpové scénáře volně k dispozici

… a pak jsou tu tako­vé hry, kte­ré se doč­ka­ly mno­ha uve­de­ní. A něk­te­ré lar­py, ke kte­rým exis­tu­jí notič­ky, ins­truk­ce, mate­riá­ly pro uve­de­ní, lar­po­vé scé­ná­ře (říkej­te tomu jak chce­te), žijí svým živo­tem i dlou­ho poté, co je jejich autor uvá­dět přes­tal.Kamil Buchtík

Chceš vytvo­riť hru, ale netu­šíš o čom by mala byť, pre koho by mala byť ani kedy ju vlast­ne stih­neš vymys­lieť? Kamil Buchtík dal dohro­ma­dy zoznam lar­po­vých sce­ná­rov a data­báz, kto­ré sú voľ­ne k dis­po­zí­cii prá­ve pre teba. Zorganizovať cudziu hru len tak u seba v obý­vač­ke, jed­no­du­cho radosť!

Pre hráčov

Česko-Slovenská Larpová databáza

Česko-slo­ven­ská lar­po­vá data­bá­ze (ČSLD) je pro­jekt, mají­cí za cíl evi­do­vat sta­ré i nové poči­ny, kte­ré se obje­ví na lar­po­vé scé­ně, a poskyt­nout mož­nost jejich účast­ní­kům hod­no­tit jejich průběh a cel­ko­vou zdařilost.

Larpová data­bá­za nie je lar­po­vým kalen­dá­rom. Nedočítate sa tam, kedy sa bude hrať najb­liž­ší vam­pi­rák v Poprade. Jej cie­ľom je zhro­maž­ďo­vať infor­má­cie o čes­kých a slo­ven­ských lar­po­vých hrách na jed­nom mies­te, kde sa k nim môžu vyjad­ro­vať tak hrá­či ako aj orga­ni­zá­to­ri. Momentálne je ten­to por­tál záro­veň naj­väč­ším recenz­ným lar­po­vým por­tá­lom na Slovensku, v Čechách a na Morave. Neviete, čo by ste mali ísť hrať, pre­čí­taj­te si komen­tá­re na lar­po­vej data­bá­ze.

Larpové kalendáre

Pre slo­ven­ské hry by základ­ným zdro­jom pozna­nia o hrách mal byť por­tál www​.lar​py​.sk, na kto­rom slo­ven­skí tvor­co­via regis­tru­jú svo­je hry už od roku 2004. Už nie­koľ­ko­krát pre­šiel redi­zaj­nom a zme­nou data­bá­zo­vé­ho sys­té­mu, ale zakaž­dým sa poda­ri­lo zachrá­niť aspoň tie základ­né úda­je – Čo, kedy a kde sa dia­lo. Ak vás zau­jí­ma lar­po­vá his­tó­ria, máte smo­lu. Teda nemá­te. Pôvodné kalen­dá­re na adre­se dre​var​ne​.annun​.sk už dnes nie sú dostup­né. Našťastie ale exis­tu­je takz­va­ný inter­ne­to­vý archív, kde sa poda­ri­lo tie­to strán­ke archi­vo­vať: dre​var​ne​.annun​.sk na web archive

Českí lar­pis­ti majú podob­ný zdroj infor­má­cií na strán­ke www​.larp​.cz. Hier je na nej momen­tál­ne o veľa viac ako na slo­ven­skej strán­ke. Českí lar­po­ví his­to­ri­ci majú situ­áciu o nie­čo jed­no­duch­šiu, pre­to­že pôvod­ný kalen­dár dře­vá­ren na inter­ne­te ešte stá­le exis­tu­je. Ak by tak v čase číta­nia toh­to člán­ku nebo­lo, ozvi­te sa mne. Kompletný archív kalen­dá­ru na ucw​.cz som si pre isto­tu zálohoval.

Larpová teória pre všetkých

Model troch spôsobov – The Three-way Model

The Threefold model for RPG was deve­lo­ped by the deba­ters on the newsg­roup rec.games.frp.advocacy, and sub­se­qu­en­tly writ­ten down in FAQ form by John H. Kim. As a model it has seve­ral things going for it: It is short, con­ci­se, uses lay­mans terms and res­tricts itself in sco­pe. It has the­re­fo­re been temp­ting to con­vert it for LARP-use, LARP being clo­se­ly rela­ted to RPG. Petter Bøckman

Model troch spô­so­bov“, ale­bo jeho star­šia ver­zia špe­ci­fic­ká pre sto­lo­vé hry „GNS sys­tém“ už nie­koľ­ko rokov pomá­ha orga­ni­zá­to­rom aj hrá­čom lep­šie pome­no­vať ich túž­by. Každý chce hrať dob­rú hru. Ale pre nie­ko­ho je dob­rou tá hra, kto­rá bude mať púta­vý prí­beh, pre iné­ho je to hra, kto­rú môže vyhrať. Ak si nie ste istí, čo zna­me­na­jú výra­zy „dra­ma­tic­ký“, „imerz­ný“ a „súťaž­ný“, pre­čí­taj­te si Bøckmanov člá­nok, ale­bo sa pozri­te aspoň na čes­kú lar­pe­diu.

Larp Dictionary (larpový slovník)

Abbreviation of Live Action Role-Play, a form of role-play whe­re the  par­ti­ci­pants (ter­med pla­y­ers) take on fic­ti­ve per­so­na­li­ties (cal­led roles or cha­rac­ters) and act out the­ir inte­rac­ti­on in a pre­de­fi­ned, fic­ti­ve set­ting (see this). The form dif­fers from tab­le­top RPG (see this) in that the pla­y­ers act the inte­rac­ti­on out phy­si­cal­ly, hen­ce ”live acti­on” Though the form may have some use in psy­cho-the­ra­py and the set­ting may be vir­tu­al­ly anyt­hing, most lar­ping is done for fun, and the set­ting is tra­di­ti­onal­ly fan­ta­sy or scien­ce fic­ti­on. Petter Bøckman
Bøckmanov lar­po­vý slov­ník vyšiel v zbor­ní­ku As Larp Grows Up ešte v roku 2003. Áno, nie­kto­ré poj­my, kto­ré pou­ží­va a popi­su­je, nie cel­kom odrá­ža­jú slo­ven­sku lar­po­vú rea­li­tu. Ale aj napriek tomu je ten­to slov­ník nevy­hnut­ným zdro­jom ter­mi­no­ló­gie pre kaž­dé­ho lar­po­vé­ho písmaka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.