Preskočiť na obsah

Vampire LARP

Na jed­nom z fes­ti­va­lov som sa zúčast­nil pred­náš­ky o LARPoch na Slovensku. Prednášajúci vte­dy spo­mí­nal rôz­ne podu­ja­tia, avšak Vampire LARPy vyne­chal s tým, že sa o nich vlast­ne nič nevie a zúčast­niť sa ich je veľ­mi nároč­né. Roky na to, ako orga­ni­zá­tor Stolen Lives, som sa roz­ho­dol napí­sať ten­to člá­nok urče­ný naj­mä tým, kto­rí nema­jú o tom­to žán­ri LARPov ani tušenie.

Vampire LARPy sú samoz­rej­me hry ako všet­ky iné. Zväčša sa odo­hrá­va­jú vo fik­tív­nom sve­te World of Darkness, kto­rý je para­lel­ným sve­tom k tomu náš­mu. Teda až na to, že pod rúš­kom tmy sa po mes­tách pre­chá­dza­jú upí­ri, v hlbo­kých lesoch lovia zver vlkod­la­ci či pri magic­kej vat­re tan­cu­jú fau­ni. Bežní smr­teľ­ní­ci samoz­rej­me o ničom z toho vôbec neve­dia a super­na­tu­rál­ne bytos­ti sa o svo­je uta­je­nie sna­žia zo všet­kých síl.

Tento žáner LARPu má však aj nie­kto­ré ďal­šie prv­ky, kto­ré sú pre neho typické:

Autor: Eva Pifková

Prostredie

Vampire LARPy majú u nás vyše 10-roč­nú tra­dí­ciu. V minu­los­ti sa hry odo­hrá­va­li čis­to v mes­tách a boj sa odo­hrá­val v tem­ných ulič­kách ďale­ko od očí náhod­ných oko­lo­idú­cich. Moderné kame­ro­vé sys­té­my, strach ľudí z tero­riz­mu, ako aj vyso­ký záu­jem hrá­čov o pek­né kuli­sy postup­ne vied­li k tomu, aby sa hry odo­hrá­va­li viac v interiéri.

Stále sa však sna­ží­me hry roz­po­hy­bo­vať tak, aby sa dej a úlo­hy odo­hrá­va­li nie­len v jed­nom pod­ni­ku, ale aby sa hrá­či muse­li pre­sú­vať rôz­ne po mes­te, či už pri plne­ní úloh ale­bo pri boji s nepria­te­ľom. Prechádzka noč­ným cen­trom mes­ta má totiž atmo­sfé­ru, kto­rú žia­den inte­ri­ér nenahradí.

V minu­los­ti sa na Slovensku usku­toč­ni­lo veľa Vampire LARPov. Z tých, kto­rých som sa sám zúčast­nil to boli naprí­klad: Be Dark, Nox Mortis, Nočná Nitra, Privilégium, Schizma PrekliatychUltimus Arx. Boli to prá­ve tie­to hry kto­ré mi umož­ni­li spoz­nať ako v noci vyze­rá Zvolen, Nitra, Žilina či Banská Bystrica.

Čas

Vo sve­te tem­no­ty žijú všet­ky bytos­ti, kto­ré si naša fan­tá­zia doká­že pred­sta­viť. Pre pod­mien­ky LARPu sú však naj­lep­šie hra­teľ­ní prá­ve upí­ri. Moja skú­se­nosť z LARPu vo Varšave (VIC Warsaw by Night: City of Venom) uká­za­la, že hra­nie upí­rov cez deň je orga­ni­zač­ne jed­no­duch­šie, je mož­né dosiah­nuť skve­lé fot­ky a hrá­či nie sú unavení.

Tradíciou na Slovensku sa však sta­lo, že Vampire LARPy sa vždy hra­li od zápa­du sln­ka po jeho východ. My v tej­to tra­dí­cii pokra­ču­je­me a drží­me sa jej, nakoľ­ko zapá­le­né svieč­ky, tma aj ran­ná úna­va pod­ľa nás ku tomu­to typu hier jed­no­du­cho pat­ria a dotvá­ra­jú tú správ­nu atmosféru.

Nadväznosť

Jedinečnosťou Vampire LARPov na Slovensku je to, že na seba dejo­vo aj reália­mi nad­vä­zu­jú. V minu­los­ti bolo mož­né zúčast­niť sa s rov­na­kou posta­vou hry vo Zvolene, Nitre či Žiline. Organizátori sa zväč­ša sna­ži­li neza­sa­ho­vať do toho, čo sa dia­lo v iných mes­tách bez súhla­su miest­nych organizátorov.

Po dlhých rokoch sa nám naprí­klad poda­ri­lo zor­ga­ni­zo­vať hru v Nitre v spo­lu­prá­ci s býva­lou orga­ni­zá­tor­kou hier v tom­to mes­te Evou Obertovou. Počas hry tak oži­li tak­mer zabud­nu­té posta­vy hra­né hráč­mi pred mno­hý­mi rok­mi. Osobne verím, že prá­ve táto nad­väz­nosť hier a vzá­jom­ný rešpekt medzi orga­ni­zá­tor­mi umož­ňu­je dotvá­rať čo naj­sku­toč­nej­šiu atmo­sfé­ru na hre, a záro­veň posil­ňu­je hráčs­ku komunitu.

Výhodou pre hrá­čov, avšak úska­lím pre orga­ni­zá­to­rov, je to, že sa nejed­ná o osa­mo­te­né hry, ale dlho­do­bo pre­bie­ha­jú­ce kro­ni­ky. Hráči hra­jú svo­je posta­vy aj medzi jed­not­li­vý­mi hra­mi. Keď majú chuť a čas, stret­nú sa v mes­te a vyjed­ná­va­jú s nepria­teľ­mi, ale­bo so svo­ji­mi spo­jen­ca­mi plnia rôz­ne úlohy.

V súčas­nos­ti pre­fe­ru­je­me kon­cept, v kto­rom sa raz za rok koná v Bratislave veľ­ká hra trva­jú­ca dve noci, a pop­ri tom sa okrem malých scé­nok ini­ci­ova­ných samot­ný­mi hráč­mi poda­rí zor­ga­ni­zo­vať nie­koľ­ko men­ších a krat­ších, avšak o to viac atmo­sfé­ric­kej­ších a dejom nabi­tej­ších, LARPov.

Znalosť reálií

Jednou z ťaž­kos­tí, kto­ré so sebou pri­ná­ša­jú Vampire LARPy, je prá­ve potre­ba zna­los­ti reálií. Zväčša je potreb­ná zna­losť rela­tív­ne obsiah­lych pra­vi­diel pre pocho­pe­nie nad­pri­ro­dze­ných schop­nos­tí či boja. Navyše aj upír­ska spo­loč­nosť so sebou pri­ná­ša množ­stvo pra­vi­diel a tra­dí­cií (her­ných reálií), kto­rých dodr­žia­va­nie je pre upí­rov esenciálne.

Toto sa nám sčas­ti poda­ri­lo vyrie­šiť tak, že hrá­čom nezna­lým reálií WoD dáva­me posta­vy smr­teľ­ní­kov či novo-pri­ja­tých upí­rov, kto­rí sa všet­ky tie­to zása­dy upír­ske­ho živo­ta učia pria­mo počas hry.

Medzinárodnosť

Vždy som sní­val o tom, že budú na seba dejo­vo navä­zo­vať nie­len hry na Slovensku, ale bude mož­né vyces­to­vať aj do zahra­ni­čia a hrať tam svo­ju postavu.

V roku 2017 sa nám poda­ri­lo dosiah­nuť veľ­ký úspech, keď naša Bratislavská kro­ni­ka vstú­pi­la do Vampire International Chronicles. Tento pro­jekt zastre­šu­je množ­stvo miest od Švajčiarska, cez Poľsko, Rakúsko až po Chorvátsko.

Každý orga­ni­zá­tor si dej vo svo­jom mes­te ria­di sám, hry sa však navzá­jom ovplyv­ňu­jú. Dnes už nie je prob­lém začať so svo­jou posta­vou z Bratislavy rie­šiť neja­kú úlo­hu vo Viedni a dokon­čiť ju vo Varšave. Rovnako hrá­či zo Švajčiarska môžu bez obtia­ží nav­ští­viť Bratislavu.

Účastníci hry Stolen Lives : The Siege

Pokiaľ Vás táto téma zau­ja­la, nevá­haj­te využiť dis­ku­siu. Viac infor­má­cií náj­de­te na www​.vam​pi​re​.bag​ras​.sk

Ing. Jan RG Strašifták

orga­ni­zá­tor  kro­ni­ky Stolen Lives

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.