Vampire LARP

Na jed­nom z fes­ti­va­lov som sa zúčast­nil pred­náš­ky o LARPoch na Slovensku. Prednášajúci vte­dy spo­mí­nal rôz­ne podu­ja­tia, avšak Vampire LARPy vyne­chal s tým, že sa o nich vlast­ne nič nevie a zúčast­niť sa ich je veľ­mi nároč­né. Roky na to, ako orga­ni­zá­tor Stolen Lives, som sa roz­ho­dol napí­sať ten­to člá­nok urče­ný naj­mä tým, kto­rí nema­jú o tom­to žán­ri LARPov ani tuše­nie. … Pokračovať v číta­ní „Vampire LARP

A zrodil sa mág…

Mnohým obča­nom zo „sla­dov­níc­kej“ obce prav­de­po­dob­ne bude mini­mál­ne zvlášt­ne, že ten­to člá­nok, pojed­ná­va­jú­ci o mágoch som napí­sal ja, Olaff, zná­my svo­jím posto­jom k mágii a ich uží­va­te­ľom na LARPoch. Každopádne sa však naz­dá­vam, že prá­ve môj odstup je to, čo milov­ní­ci vied okult­ných po pre­čí­ta­ní toh­to „návo­du“ oce­nia a vybe­rú si z neho aspoň nie­čo tak, aby doká­za­li zlo­miť kliat­bu „magic­kej uni­for­mi­ty“ na slo­ven­ských LARPoch. A pre­to, budiž článok!

Prvá pomoc

Pomaly, ale isto sa nám blí­ži tep­lé obdo­bie a teda čas, kedy sa koná väč­ši­na našich akcii. Na vyzva­nie jed­né­ho z orga­ni­zá­to­rov Tordhanu a za spo­lu­prá­ce autor­ky člán­ku Morwen uve­rej­ňu­je­me urči­te uži­toč­né rady, kto­ré sa môžu zísť nie­len orga­ni­zá­to­rom v prí­pa­de vzni­ku takých­to urči­te neprí­jem­ných a hlav­ne nepred­ví­da­teľ­ných situácii.