Preskočiť na obsah

Pravidlá a svety

Herné pra­vid­lá a her­né sve­ty. Existujúce aj vysnívané.

Vampire LARP

Na jed­nom z fes­ti­va­lov som sa zúčast­nil pred­náš­ky o LARPoch na Slovensku. Prednášajúci vte­dy spo­mí­nal rôz­ne podu­ja­tia, avšak Vampire LARPy vyne­chal s tým, že sa o nich vlast­ne nič… Čítať viac »Vampire LARP

Viem čo ste robili minulé leto.

Archetypy účast­ní­kov LARPu a ich správanie.
Literárna ver­zia pred­náš­ky zo SlavConu 2006.
Autori: TnT (Tommik a Tardubal)
Ilustrácie: Vratko

Hraničiar

  • by

Ďalší zo série „odpo­rú­ča­cio-moti­vač­no-inšpi­ra­tív­nych člán­kov. Tentokrát si Olaff zobral na paš­kál ďal­šie obľú­be­né povo­la­nie a to hraničiarov.

A zrodil sa mág…

  • by

Mnohým obča­nom zo „sla­dov­níc­kej“ obce prav­de­po­dob­ne bude mini­mál­ne zvlášt­ne, že ten­to člá­nok, pojed­ná­va­jú­ci o mágoch som napí­sal ja, Olaff, zná­my svo­jím posto­jom k mágii a ich uží­va­te­ľom na LARPoch. Každopádne sa však naz­dá­vam, že prá­ve môj odstup je to, čo milov­ní­ci vied okult­ných po pre­čí­ta­ní toh­to „návo­du“ oce­nia a vybe­rú si z neho aspoň nie­čo tak, aby doká­za­li zlo­miť kliat­bu „magic­kej uni­for­mi­ty“ na slo­ven­ských LARPoch. A pre­to, budiž článok!

Prvá pomoc

  • by

Pomaly, ale isto sa nám blí­ži tep­lé obdo­bie a teda čas, kedy sa koná väč­ši­na našich akcii. Na vyzva­nie jed­né­ho z orga­ni­zá­to­rov Tordhanu a za spo­lu­prá­ce autor­ky člán­ku Morwen uve­rej­ňu­je­me urči­te uži­toč­né rady, kto­ré sa môžu zísť nie­len orga­ni­zá­to­rom v prí­pa­de vzni­ku takých­to urči­te neprí­jem­ných a hlav­ne nepred­ví­da­teľ­ných situácii.

Pravidlá pre viacdňové vampire larpy

  • by

Tommik vám pri­ná­ša obsiah­le, sko­ro trid­sať stra­no­vé pra­vid­lá pre vam­pi­re lar­py trva­jú­ce viac dní. Ak nie­čo také plá­nu­je­te orga­ni­zo­vať, nema­li by ste si ich nechať ujsť.

Pravidlá pre jednodňové Vampire Larpy

  • by

Kompletné pra­vid­lá pre jed­no­dňo­vé vam­pi­re lar­py od Tommika. Pripravte sa na viac ako šty­rid­sať strán tex­tu v pre­hľad­nom wor­ďác­kom doku­men­te, kto­rý vám objas­ní úpl­ne všetko.