Prvá pomoc

Pomaly, ale isto sa nám blí­ži tep­lé obdo­bie a teda čas, kedy sa koná väč­ši­na našich akcii. Na vyzva­nie jed­né­ho z orga­ni­zá­to­rov Tordhanu a za spo­lu­prá­ce autor­ky člán­ku Morwen uve­rej­ňu­je­me urči­te uži­toč­né rady, kto­ré sa môžu zísť nie­len orga­ni­zá­to­rom v prí­pa­de vzni­ku takých­to urči­te neprí­jem­ných a hlav­ne nepred­ví­da­teľ­ných situácii.