Pravidlá pre jednodňové Vampire Larpy

Kompletné pra­vid­lá pre jed­no­dňo­vé vam­pi­re lar­py od Tommika. Pripravte sa na viac ako šty­rid­sať strán tex­tu v pre­hľad­nom wor­ďác­kom doku­men­te, kto­rý vám objas­ní úpl­ne všetko.

Kvôli znač­nej „tehot­nos­ti“ toho­to doku­men­tu vám ponú­ka­me tie­to pra­vid­lá na stia­hnu­tie. Súbor je vo for­má­te doc a má 515 kb.