Pravidlá pre viacdňové vampire larpy

Tommik vám pri­ná­ša obsiah­le, sko­ro trid­sať stra­no­vé pra­vid­lá pre vam­pi­re lar­py trva­jú­ce viac dní. Ak nie­čo také plá­nu­je­te orga­ni­zo­vať, nema­li by ste si ich nechať ujsť.

Kvôli znač­nej „tehot­nos­ti“ toho­to doku­men­tu vám ponú­ka­me tie­to pra­vid­lá na stia­hnu­tie. Súbor je vo for­má­te doc a má 550 kb.