Prvá pomoc

Pomaly, ale isto sa nám blí­ži tep­lé obdo­bie a teda čas, kedy sa koná väč­ši­na našich akcii. Na vyzva­nie jed­né­ho z orga­ni­zá­to­rov Tordhanu a za spo­lu­prá­ce autor­ky člán­ku Morwen uve­rej­ňu­je­me urči­te uži­toč­né rady, kto­ré sa môžu zísť nie­len orga­ni­zá­to­rom v prí­pa­de vzni­ku takých­to urči­te neprí­jem­ných a hlav­ne nepred­ví­da­teľ­ných situ­ácii.

Tu je teda nie­koľ­ko rád, čo robiť pri vzni­ku nie­kto­rých naj­zná­mej­ších a naj­čas­tej­šie sa vysky­tu­jú­cich úra­zov:

  1. rez­né rany

- vznik­jú tak, že sa nie­kto pore­že 🙂
– čo robiť s krvá­ca­ním: pri slab­šom ste­ril­ná gáza + obväz,
pri sil­nej­šom tla­ko­vý obväz – ste­ril­ný kotú­čik obvä­zu na ranu a pre­via­zať.
– pri krvá­ca­ní sa sna­ží­me stiah­nuť obväz čo naj­pev­nej­šie.

  1. popá­le­ni­ny

- pri ohni, ale­bo aj napr. na roz­pá­le­nom kame­ni.
1. stu­peň – je to také čer­ve­né
2. stu­peň – tiež je to také čer­ve­né, ale s pľuz­gier­mi
3. stu­peň – je to hne­dé, spe­če­né, popá­le­ný necí­ti bolesť(zhorené ner­vo­vé zakon­če­nia)
– čo robiť s popá­le­ni­na­mi: ste­ril­ná gáza + obväz, NEPRIŤAHOVAŤ!
Popáleniny je vhod­né chla­diť napr. pri­lo­že­ním fľa­še so stu­de­nou vodou.

  1. vyvr­tnu­tý čle­nok

- pri páde, zlom našľap­nu­tí…
– čo robiť: stiah­nuť elas­tic­kým obvä­zom, chla­diť.

  1. zlo­me­ni­ny

- končatina(alebo prst) je vykrú­te­ná v nepri­ro­dze­nej polo­he a BOLÍ(ak nebo­lí, odnies­la si to aj chrb­ti­ca).
– čo robiť: zafi­xo­vať v takej polo­he, v akej ste ho našli.

  1. bod­nu­tie hmy­zom
    pri oby­čaj­nom štip­nu­tí – chla­diť, Fenistil
    v prí­pa­de aler­gic­kej reak­cie zavo­lať záchran­ku (aler­gic­ká reak­cia = uštip­nu­tý sa dusí, ťaž­ko dýcha…)

Ešte by sa moh­lo stať aj toto:

Epilepsia – pri záchva­te tre­ba kon­tro­lo­vať aby si epi­lep­tik neroz­bil hlavu(najlepšie je ju držať).

Diabetes – keď nevie­te čo mu je, daj­te mu koc­ku cuk­ru – pri hyperglykémii(nadbytok cuk­ru) neuš­ko­dí a pri hypoglykémii(nedostatok cuk­ru) pomô­že.

Bolesti bru­cha – úľa­vo­vá poloha(ľahnúť na chr­bát, pokr­čiť nohy v kole­nách)

Keď je ble­dý, je mu zle, nevie­te čo sa mu sta­lo…
– pro­ti­šo­ko­vá polo­ha – ľahnúť na chr­bát, zaklo­niť hla­vu, dvi­hnúť nohy(aspoň 30cm); dá sa využiť aj svah – hla­va dole, nohy hore(a bacha aby vám od leža­nia na zemi neprec­hla­dol).

Telefónne čís­la:
155
112(Mišo -> cen­trá­la; odtiaľ vás pre­sme­ru­jú:)
Treba pove­dať: meno, tel.číslo, kde sa nachá­dza­te, vek pos­ti­hnu­té­ho + čo sa mu sta­lo.
PRVÍ SKLADAJÚ ONI!

Kedy volať:zlomeniny
vyvr­tnu­tý čle­nok
špi­na­vá rana pri krvácaní(ale to može­te zbe­hnúť aj sami)
popá­le­ni­ny – 1. stu­peň – ak je popá­le­ná väč­šia plo­cha ako 3 dla­ne
2. stu­peň – ak je popá­le­ná vač­šia plo­cha ako 1 dlaň
3. stu­peň – vždy
pri dia­be­tes keď nikto nevie čo s tým

Kedy nevolať:bodnutie hmy­zom
popáleniny(pozri hore)

rad­šej zavo­laj­te aj pri podoz­re­ní na otras moz­gu.

BACHA ABY SA DODRŽOVAL PITNÝ REŽIM!
A žiad­na kofo­la! 😛

Keby ste neve­de­li čo so zra­ne­ním tak 0850 111 313 – popí­še­te čo sa sta­lo a oni pove­dia čo s tým.

…thanx to Morwen.