Preskočiť na obsah

SLAD​.sk + LARP​.sk

Dobrý deň, vospolok,

rád by som zosu­ma­ri­zo­val, zgru­pil infor­má­cie o „cen­trál­nych weboch“ našej lar­pis­tic­kej scé­ny a ako člen admi­nis­trač­né­ho týmu jed­né­ho z nich sa aj vyjad­ril na rôz­ne vskut­ku hák­li­vé témy. Tak pan­stvo, začíname…

V našej dra­hej domo­vi­ne fun­gu­jú 2 hlav­né weby o LARPe – slad​.sk (prav­de­po­dob­ne pozná­te, však?) a larp​.sk.

1.) S.L.A.D. – Spoločnosť LARPov a dre­vár­ní – má za cieľ zdru­žiť komu­ni­tu slo­ven­ských LARPov. Umožňuje hro­mad­nú výme­nu skú­se­nos­tí, názo­rov, ich uspo­ra­dú­va­nie a v nepo­sled­nej rade aj ška­tuľ­ko­va­nie. Vedú sa tu dis­ku­sie na rôz­ne témy, od „vyso­kých“ vecí typu „Progresívne metó­dy orga­ni­zá­cie pse­udo­his­to­ric­kých akcií“ až po bež­né doha­do­va­nie sa, kto akým spo­jom pôj­de na danú akciu.

1.1) Hlavná strán­ka (slad​.sk)

je nie­čo ako brá­nou do komu­ni­ty. Obsahuje infor­má­cie o hrách, ohla­sy na ne (veľ­mi dob­re sa osved­čil kalen­dár akcií). Mala by repre­zen­to­vať našu komu­ni­tu, ponú­kať kon­tak­ty, dať základ­né infor­má­cie nová­či­kom. Je tu umiest­ne­ný regis­ter hrá­čov a orga­ni­zá­to­rov, kto­rý obsa­hu­je aj „osob­né pro­fi­ly“ LARPistov a ich hod­no­te­nia od iných hráčov.

1.1.1) Hodnotenia

Pôvodnou ideo bolo, aby mohol byť člo­vek po akcii hod­no­te­ný ľuď­mi, čo s ním hra­li a priš­li s ním do kon­tak­tu. Tým by si dob­rý hrá­či budo­va­li neja­ké to svo­je „reno­mé“ a orga­ni­zá­to­ri by nema­li prob­lém s tým, či ho vziať na neja­kú tú komor­nú akciu, ale­bo nie.

Avšak s tou­to vymo­že­nos­ťou boli v celej his­tó­rii fun­go­va­nia SLADu veľ­ké prob­lé­my. Len mini­mum pris­pie­va­jú­cich hod­no­ti­lo objek­tív­ne a zmys­lu­pl­ne. Dlhodobo sa nám to tu plni­lo prís­pev­ka­mi typu „Si super kamoš, slo­pač piva, húlič a aj roulp­le­jer“. Takéto dačo si nechaj­te pre seba, pop­rí­pa­de si to pove­dz­te pri pive – ostat­ných to nezaujíma.

 • Ak nemá­te čo pove­dať, rad­šej to tam ani nepíšte.
 • Nemusíte písať o kaž­dom, koho ste stret­li. Stačí napí­sať o ľuďoch, kto­rý vo vás zane­cha­li dojem a máte nut­ka­nie sa o ten­to dojem po akcii pode­liť aj s ostat­ný­mi. V tom­to prí­pa­de však venuj­te, pro­sím, via­cej viet dané­mu člo­ve­ku (inak ten dojem asi nestál za to).
 • Ak ste prí­liš leni­ví na to, aby ste písa­li hod­no­te­nia, tak ich nepíšte!
 • Ak je váš názor na dané­ho člo­ve­ka prí­liš nega­tív­ny a vy sa bojí­te o zhor­še­nie vzťa­hov, nepíš­te hod­no­te­nie. Pokrytecké kecy niko­mu nepomôžu.
 • Ak si túži­te so svo­ji­mi kama­rát­mi, lás­ka­mi, či iný­mi stvo­ra­mi dávať navzá­jom hod­no­te­nia iba kvô­li vzťa­hom, rad­šej sa na to vykaš­li­te. Toto masí­ro­va­nie si svoj­ho ega bude ostat­ným pri­pa­dať iba trápne.
 • Ak túži­te napí­sať, že sa stret­ne­te dnes­ka o dru­hej TAK NA TO POUŽITE PMku!

Hodnotenia, kto­ré sú jed­no­slov­né, nevy­ho­vu­jú­ce, obsa­hu­jú­ce vul­gár­ne výra­zy, ale­bo sú to jed­no­du­cho soma­ri­ny, sú zmazávané.

1.1.2) Články

sú vskut­ku vese­lá a uži­toč­ná vec, prá­ve jeden číta­te – naprí­klad. Ak túži­te dať o nie­čom vedieť celej komu­ni­te, naj­lep­ší spô­sob, aký môž­te pou­žiť, je napí­sať o tom člá­nok. Ľudia si to všim­nú hneď na hlav­nej strán­ke, pop­rí­pa­de spät­ne, ak si na fórach všim­nú, že sa v Diskusiách o člán­koch nie­čo deje.

V člán­koch pla­tí tro­j­i­ca jed­no­du­chých pra­vi­diel – sluš­nosť for­my (nepou­zi­vat vul­ga­riz­my ci uraz­ky hoci­ko­ho a hoci­co­ho), sluš­nosť obsa­hu (vyznam nesmie napa­dat niko­ho) a vhod­nosť pre SLADovú strán­ku (nedá­me sem pred­sa člá­nok o opra­ve bicyk­lov, ak teda nepôj­de o pozván­ku na neja­ký bike-LARP). Inak sa môž­te vyjad­riť o všet­kom, čo vašu ubo­le­nú dušu trá­pi, a túži­te sa o to pode­liť s ostatnými.

Kedysi bola idea, že po kaž­dej akcii sa napí­še report, aby sa aj ľudia z ďale­kých kon­čín našej rod­nej hru­dy (ale­bo ľudia bez voľ­né­ho času) moh­li dozve­dieť o čom to vlast­ne bolo, ako bolo, či zase prša­lo apod. V súčas­nos­ti sa na toto začí­na zabú­dať, čo je pod­ľa mňa veli­ká­á­á­á­án­ska ško­da. Chcel by som tým­to osme­liť vás všet­kých, čo toto číta­te – podeľ­te sa o svo­je zážit­ky s ostat­ný­mi, pod­por­te výme­nu skú­se­nos­tí a názo­rov (čo je jed­ným z hlav­ných cie­ľov SLADu).

Zároveň ak máte aký­koľ­vek názor, kto­rý si mys­lí­te, že je vhod­né pre­d­is­ku­to­vať a ste ho schop­ní spra­co­vať do člán­ku, sme­lo ho pošli­te admi­no­vi a ten ho vyca­pí na web. Nemusí to byť vedec­ká prá­ca – úpl­ne posta­cu­je jed­no­du­chý člá­nok s názo­rom. Nebojte sa, ak je iný ako názor ostat­ných – dis­ku­siu o ňom udr­ží­me v mie­re sluš­nos­ti a ver­te, že seba a aj nás ostat­ných tým obo­ha­tí­te. Napríklad, ak si mys­lí­te, že vie­te robiť lep­šie moli­ta­no­vé kla­di­vá ako ostat­ní, sme­lo ho tu prezentujte.

1.2) Fóra

V tej­to pasá­ži sa môžem vyjad­riť viac osob­ne, keď­že už neja­ký ten pia­tok ma tu trpí­te ako jed­né­ho z admi­nov. Fóra v posled­nej dobe pre­šli veľ­kou pre­me­nou, po zme­ne hlav­né­ho BOSSa, kon­krét­ne Annuna, kto­re­ho vys­trie­dal Vratko, doš­lo k zme­ne dáto­vej štruk­tú­ry fór. Z orga­ni­zá­to­rov sú mode­rá­to­ri a podob­ne sran­dy – však čítaj­te ďalej.

1.2.1) Pravidlá fór

Po zme­ne vede­nia SLADu sa znies­la kri­ti­ka, kvô­li tak­re­če­né­mu odma­zá­va­niu všet­ké­ho admi­nis­trá­tor­mi. K tomu­to by som sa rád vyjad­ril, avšak na začia­tok pár nemen­ných pra­vi­diel, kto­ré pla­ti­li už za dôb báj­ne­ho Annuna.

…tak­že na začiatok…

 1. Slušnosť. Teda žiad­ne vul­ga­riz­my. Som člo­vek rela­tív­ne tole­rant­ný a takí sú aj tunaj­ší mode­rá­to­ri, no za nadáv­ky bude­me vždy napo­mí­nať a bude­me ich cen­zu­ro­vať. Pozor na to. Každému bude najprv vysvet­le­né, pre­čo to nero­biť, ale­bo mu bude mini­má­le ponúk­nu­tá mož­nosť vysvet­le­nia (prís­pe­vok však odma­za­ný bude 😉 ). Ak to dotyč­ný pocho­pí, tak je všet­ko v poriad­ku, ak nie, dosta­ne pre­chod­ný BAN. Ak po návra­te bude pokra­čo­vať v zave­de­nom štý­le a nebu­de rešpek­to­vať hra­ni­cu sluš­nos­ti, tak sa s ním roz­lú­či­me natrvalo.
 2. Žiadne fla­me­wars, teda napá­da­nie jeden dru­hé­ho bez neja­ké­ho pris­pe­nia k dis­ku­sii. Takéto „voj­ny“ medzi uží­va­teľ­mi bude­me zatr­há­vať a ich akté­rov zúri­vo napo­mí­nať a tres­tať podob­ne ako v bode 1.

 3. Off-topic udr­žuj­te v nor­me. Teda sa pro­sím snaž­te drž­tať témy a neza­chá­dzat­je v deba­te kade-tade. Ak prí­liš odbo­čí­te, založ­te na to tému ďal­šiu a tam nový prob­lém pre­ber­te. V téme, kde má mode­rá­tor­ské prá­vo orga­ni­zá­tor akcie (v dneš­nej dobe väč­ši­na), si na OT dohlia­da sám. Ak sa vám nie­čo nepá­či, tak kon­tak­tuj­te orga­ni­zá­to­ra (=mode­rá­to­ra). On má pros­tried­ky na to, aby si porie­sil, ako mu bude téma vyze­rať. Ak váš­mu oku nela­ho­dí, ako tému vedie – pove­dz­te mu to. A ak aj nada­lej bude trvat na svo­jom, je na vás, či tam bude­te cho­diť ale­bo nie.

 4. Píšte zro­zu­mi­te­ľe. Berte to tak, že vaše posty vás tu repre­zen­tu­jú. Ak bude­te pisať ako desať­roč­ný anal­fa­bet, budú vás tak ľudia aj vní­mať. Dajte si na svo­jich prís­pev­koch záležať.

 5. Ak nemá­te čo pove­dať, mlčte.

 6. Nepreháňajte to so smaj­lík­mi, nespa­muj­te a nepo­sie­laj­te nezmy­sel­né posty typu „aaah“ či „Úsmev“. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov budú vymazané.

 7. Ak sa vám nie­čo nepá­či, pro­sím neboj­te sa mode­rá­to­rom či mne posťa­žo­vať. Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

 8. Umiestňujte témy ku správ­nym sto­lom. Nič nerozp­la­če mode­rá­to­ra skôr, ako téma „naj­lep­šia PC hra roka“ pri sto­le „hud­ba“. A ak sa aj pomý­li­te, daj­te o svo­jom omy­le čo naj­skôr vedieť nie­ko­mu z mode­rá­to­rov, nech to môže dať do poriad­ku. Nik vás za to lyn­čo­vať nebude.

 9. Nezakladajte kópie už exis­tu­jú­cich tém. (som ochot­ný pre­pá­čiť, ak je pôvod­ná téma už zapad­nu­tá prachom)

 10. toto sú fóra a nie chat. Jednoslovné / jed­no­vet­né odpo­ve­de, kto­ré nijak extrém­ne nepri­spie­va­jú do cel­ko­vej deba­ty a roz­ví­ja­jú len momen­tál­ny roz­ho­vor dvoch / troch ľudí sú tu viac-menej neprí­pust­né. Nie len, že nič neda­jú iným ľudom ako daným „kon­ver­zan­tom“, no sko­ro zásad­ne aj kon­čia v off­to­pi­cu a čas­to sa menia na nud­ný spam.

 11. vyva­ruj­te sa dvo­j­itých, tro­j­i­tých postov za sebou. Ak chce­te nie­čo pove­dať, pove­dz­te to naraz. Ak chce­te rea­go­vať na prís­pev­ky od via­ce­rých ľudí, pou­ži­te citá­ty, ale všet­ky v jed­nom príspevku.

 12. je zaká­za­né umiest­ňo­vať do pod­pi­sov obráz­ky vyš­šie ako 100px. Porušenia toho­to pra­vid­la bude potres­ta­né odstrá­ne­ním spo­me­nu­té­ho pod­pi­su (bez upo­zor­ne­nia uží­va­te­ľa), opa­ko­va­né poru­še­nie sa potres­tá úpl­ným záka­zom pod­pi­su pre uží­va­te­ľa na dobu neurčitú.

..a môž­me pokra­čo­vať s…

Typy tém, dis­ku­sií a postov, aké tu nebu­dú tolerované:
1. „Na tej­to strán­ke sa dá stiah­nuť skve­lé kro­ko­dí­lie por­no“ – aké­koľ­vek témy zaobe­ra­jú­ce sa por­no­gra­fi­ou budú vyma­za­né a bude za nich ude­le­ný okam­ži­tý a trva­lý BAN.
2. „Na Jozefínskej 666 sa vraj dá zohnať lac­ný hero­ín“ – témy pre­be­ra­jú­ce dro­gy a omam­né lát­ky budú maza­né, autor dosta­ne expres­ný a trva­lý BAN.
3. „Jozef Gaťka je CENSORED, CENSORED a smr­dí mu z papu­le“ – témy kto­ré nie­ko­ho napá­da­jú / urá­ža­jú (ak nie je oči­vid­né, že to je len dob­re mys­le­ný žart) budú maza­né, auto­ri kru­to napo­me­nu­tí a v prí­pa­de opa­ko­va­nia počas­to­va­ní exem­plár­nym tres­tom či dokon­ca BANom.
4. „Prečo vyzná­vať Satana“ ale­bo „Vstúpte k sved­kom Jehovovým“ – témy pro­pa­gu­jú­ce nábo­žen­ské zdru­že­nia a sek­ty budú maza­né, auto­ri napo­me­nu­tí, v prí­pa­de opa­ko­va­nia si potra­sú rukou s pria­te­ľom BANom.
5. „CENSORED, CENSOREDCENSORED!!!“ – vul­gár­ne témy budú maza­né, auto­ri veľ­mi napo­me­nu­tí, v prí­pa­de opa­ko­va­nia nasle­du­je exmep­lár­ny trest, ale­bo dokon­ca BAN.
6. „Chľastačka je super“ – je to tu plné nezle­ti­lých, tak­že témy o alko­ho­le sú nie-nie. Budú maza­né, auto­ri napo­me­nu­tí, v prí­pa­de opa­ko­va­nia exem­plár­ny trest. Pozvať nie­ko­ho na pivo je OK, deba­to­vať o tom na 3 stra­nách už nie.
7. „Predávam napa­ľo­va­né CDčka, poď­te si na nich, kým su tep­lé!“ – toto nie je trž­ni­ca s nele­gál­nym soft­wa­rom / hud­bou / wha­te­ver. Autor dosta­ne po hla­ve napo­me­nu­tím, ak sa to zopa­ku­je, dosta­ne BAN.
8. „QwrztiausgfýášL“ – témy bez zmys­lup­né­ho náz­vu budú maza­né, auto­ri napo­me­nu­tí. V prí­pa­de opa­ko­va­nia exem­plár­ny trest.
9. „Biela sila, wauu, wauu, wau­uu!“ – raso­vá, národ­nost­ná a nábo­žen­ská nezná­šan­li­vosť a dis­kri­mi­ná­cia je na tých­to fórach prí­sne zaká­za­ná. Do tej­to kate­gó­rie pat­rí aj pro­pa­gá­cia fašiz­mu a jemu podob­ných názo­ro­vých a poli­tic­kých hnutí.

Mňo, ak ste sa pre­ko­na­li a dočí­ta­li to až sem, tak urči­te uzná­te za prav­du, že odma­zá­va­né prís­pev­ky zo stra­ny admi­nov boli odma­zá­va­né iba v rám­ci ich práv (skôr by som to nazval povin­nos­tí). Ak by tak neuro­bi­li, nebo­li by dob­rý­mi administrátormi.

Na dru­hej stra­ne je však off-topic, resp. kecy, kto­ré síce nesú­vi­sia prá­ve s témou, ale netre­ba ich hneď hro­mad­ne mazať. Pre off-topic sú zria­de­né zvlášt­ne témy, s podob­ný­mi prís­pev­ka­mi sa snaž­te držať tam (nebu­dú maza­né nikým a ničím).

1.2.2) Zmena dáto­vej štruk­tú­ry fór

Pár mesia­cov doza­du bola do našich dra­hých fór pri­da­ná vec, kto­rou je mož­nosť mode­ro­va­nia témy o urči­tej akcii samot­ným orga­ni­zá­to­rom LARPu. Ten vie omno­ho lep­šie, ako admi­nis­trá­to­ri, aké množ­stvo off-topi­cu je pre jeho tému prí­pust­né a kedy už zma­zá­va. Omnoho cit­li­vej­šie rea­gu­je v situ­ácii, keď sa v jed­nej téme pre­be­rá vec iná – vie omno­ho fle­xi­bil­nej­šie zalo­žiť tému dru­hé, kde sa toto pre­be­rie. Sám si zod­po­ve­dá za poria­dok a dis­cip­lí­nu na svo­jom kús­ku fóra – ak bude mať bor­del a anar­chiu, mno­ho ľudí sa na jeho akciu vykaš­le. Administrátori v tom­to prí­pa­de iba dohlia­da­jú, aby sa v prís­pev­koch neob­ja­vo­va­li veci, kto­ré boli vyme­no­va­né vyš­šie – tj. admi­nis­trá­to­ri dba­jú na obsa­ho­vú čis­to­tu tex­tu (sluš­nosť pre­ja­vu), orga­ni­zá­tor / mode­rá­tor si dbá na to, aby téma bola čis­tá aj tematicky.

Ak ste napí­sa­li prís­pe­vok, kto­rý spĺňal všet­ky vyš­šie spo­me­nu­té kri­té­riá, a bol vám odma­za­ný, urči­te ho neod­ma­zal nikto z admi­nis­trá­to­rov – v tom­to prí­pa­de upri­te svo­je podoz­rie­va­vé očká na mode­rá­to­ra / orga­ni­zá­to­ra a zamys­li­te sa, pre­čo prá­ve ten váš prís­pe­vok sa vám nepá­čil. Ak sa vám nebu­de páčiť štýl, akým daný orga­ni­zá­tor / mode­rá­tor svo­ju tému vedie, s kľu­dom sa nám ozvite.

1.3) Všeobecné usta­no­ve­nia ohľa­dom SLADu

 • SLAD je otvo­re­ný kaž­dej sluš­nej dis­ku­sii. Veľmi víta dis­ku­sie k hrám a sku­pi­nám, kto­ré sa LARPami zaobe­ra­jú (to je hlav­nou nápl­ňou SLADu). Dôležitým aspek­tom je to, aby sa čita­te­lia a pris­pie­va­jú­ci cíti­li ako v sluš­nej a roz­um­nej spo­loč­nos­ti, kde je hod­no­ta názo­ru a jeho pro­ti­ná­zo­ru rov­ná z pohľa­du prís­pev­ku do diskusie.
 • SLAD rešpek­tu­je kaž­dý názor, a aj kri­ti­ku. Podmienkou pre­ja­vu je podať názo sluš­ne a s rešpek­tom k ostat­ným dis­ku­tu­jú­cim. To je JEDINÁ cen­zú­ra a žiad­na iná neexistuje.

 • Na SLADe je kri­tic­ky neto­le­ro­va­né hru­bé sprá­va­nie sa a pou­ží­va­nie invek­tív, nará­žik, urážok,nevhodných slov, lin­ko­va­nie nevhod­ných odka­zov apod. Netolerujeme deho­nes­tá­ciu hod­nôt, kto­ré nie­kto iný ctí.

 • Na SLADe nemô­že­te dostať BAN za kritiku.

a na záver jeden výrok od náš­ho mile­né­ho vede­nia: štýl nadá­vok, urá­žok, neto­le­ran­cie dru­hých hod­nôt, neto­le­ran­cie ľudí, ich názo­rov apod je pase (tj. je vo fase).

1.4) Organizačná štruk­tú­ra SLADu

Hlavný boss je Vratko (vratko.vokal@larp.sk). Jeho otra­vuj­te v rám­ci vecí týka­jú­cich sa celé­ho SLADu, tj. engi­ne, rôz­ne nápa­dy apod.

Pod ním pôso­bia admi­nis­trá­to­ri: Erkenbrand (erken.brano@hotmail.sk), Shade (netu­sim 🙂 ), Bič Boží (netu­ší­í­í­í­ím X‑D) a (DArk)_OnDro#1 (dobiaso@centrum.sk). Tých kon­tak­tuj­te a urguj­te vo veciach fór – vytvo­re­nie novej témy, žia­dos­ti o mode­rá­tor­ské prá­va pri svo­jich akciách, apod.

Ak napí­še­te neja­ký člá­nok a bude­te mať vnú­tor­nú potre­bu ho uve­rej­niť, pošli­te ho v *.rtf for­má­te Vratkovi.

Ak máte pocit, že vám nie­kto­rý z mode­rá­to­rov, či iných účast­ní­kov fór kriv­dí, kon­tak­tuj­te admi­nis­trá­to­rov: mno­ho­krát môžu veľ­mi fle­xi­bil­ne pomôcť samot­nou dis­ku­si­ou a vyjas­ne­ním si situ­ácie s inkri­mi­no­va­ným človekom.

Ak máte sil­ný pocit, že vám nie­kto­rý z admi­nis­trá­to­rov kriv­dí, obráť­te sa na admi­nis­trá­to­ra dru­hé­ho (urči­te sa náj­de nie­kto, komu dôve­ru­je­te – ak nie, kon­tak­tuj­te vede­nie zosob­ne­né v oso­be Vratka), kto­rý sa o vašom prob­lé­me urči­te neza­bud­ne poroz­prá­vať so svo­jim kole­gom. Častokrát išlo len o nedo­ro­zu­me­nie, kto­ré je mož­né takým­to spô­so­bom napraviť.

1.5) Stránky klanov

Na domé­ne slad​.sk je mož­né zís­kať bez­plat­ne hos­ting pre strán­ku svoj­ho kla­nu, kto­rá bude vyze­rať www​.nazovk​la​nu​.slad​.sk. Keďže ser­ver SLADu má dosť limi­to­va­ný pries­tor, pre 1 klan je sta­no­va­ný na 30 MB (čo však musí sta­čiť aj keby čo 🙂 ). Podmienky zís­ka­nia si dohod­ni­te na vratko.vokal@larp.sk.

2.) larp​.sk

sa vypro­fi­lo­val ako roz­cest­ník na všet­ky LARPistické strán­ky našej dra­hej domo­vi­ny a záro­veň ako ser­ver, na kto­rom je mož­né zís­kať hos­ting pre svo­ju akciu.

2.1) Hosting

Základou ide­ou je zabez­pe­čiť mies­to, kde sa bude môcť LARP pre­zen­to­vať – aby sa orga­ni­zá­to­ri viac sta­ra­li o prob­lé­my so samot­nou orga­ni­zá­ci­ou LARPov, než o prob­lé­my s jeho umiest­ne­ním na webe. Ako ho zís­kať? Na strán­ke vypl­ní­te vskut­ku jed­no­du­chý for­mu­lár a záro­veň spl­ní­te pár pod­mie­nok. Hosting je pre vás bez­plat­ný, web je rých­ly. Pre domé­ny www​.nazov​.larp​.sk kvô­li mies­tu nie je mož­né ude­ľo­vať via­cej ako 100 MB mies­ta. Ak však máte potre­bu na ukla­da­nie veľ­kých súbo­rov, je tu alter­na­tív­na mož­nosť s kapa­ci­tou rádo­vo v giga­baj­toch, avšak tam bude link vyze­rať DOSŤ ška­re­do, napr. 300.434.434.22~/larp.sk/uloznemiesto/ ale inak je tiež rých­ly s dosta­toč­ným traf­fi­com (a samoz­rej­me, tiež zadarmo 🙂 ).

Nehostované strán­ky:
– strán­ky s obsa­hom hru­bých výra­zov (neopod­stat­ne­ných)
– strán­ky pro­pa­gu­jú­ce alko­ho­lic­ké výrob­ky, či iné omam­né lát­ky (LARPisti sú na Slovensku, prek­va­pi­vo, aj pod 18 rokov!)
– strán­ky obsa­hu­jú­ce tex­ty, obráz­ky, či iné pre­zen­tá­cie, kto­ré sú v roz­po­re so zákon­mi Slovenskej Republiky, s vše­obec­ne plat­ný­mi morál­ny­mi, či etic­ký­mi normami
– strán­ky obsa­hu­jú­ce tex­ty, obráz­ky, či iné pre­zen­tá­cie, kto­ré pro­pa­gu­jú obme­dzo­va­nie základ­ných slo­bôd a práv etnic­kých, národ­nost­ných, nábo­žen­ských, či iných skupín
– strán­ky obsa­hu­jú­ce tex­ty, obráz­ky, či iné pre­zen­tá­cie, kto­ré pro­pa­gu­jú hnu­tia sna­žia­ce sa o obme­dze­nie základ­ných slo­bôd a práv etnic­kých, národ­nost­ných, nábo­žen­ských, či iných skupín
– strán­ky pre­zen­tu­jú­ce pornografiu

 • strán­ky, kto­ré lin­ku­jú na strán­ky, kto­ré vyš­šiez­mie­ňo­va­né pra­vid­lá nespĺňajú 

2.2) Linkovanie vašej akcie

Ak chce­te pri­dať odkaz na vašu akciu, tak sme­lo napíš­te na vratko.vokal@larp.sk. LARP​.sk je totiž domé­na, kto­rú si nová­čik nezna­lý prob­le­ma­ti­ky asi naj­skô vyťu­ká do pre­hlia­da­ča a tak­to bude­te hneď na očiach. Stránka je pra­vi­del­ne upda­to­va­ná, ale ak to nechá­te na nás, tak s urči­tým zdr­ža­ním rátať musíte.

3.) Finito, fin, die Ende, the End, tož konec chlapci

Rozhodol som sa spí­sať tých­to pár riad­kov kvô­li tomu, že sa nám ako admi­nis­trá­to­rom mno­žia prí­pa­dy, v kto­rých prob­lé­mom bola naj­mä nezna­losť tých­to pra­vi­diel (mno­hé boli zau­ží­va­né iba skú­se­nos­ťou a nebo­li nikde spí­sa­né) – tak teraz už je to pek­ne poko­pe. Bežný uží­va­teľ SLADu rov­na­ko môže vidieť súčas­ný stav, aký vlád­ne na našich weboch a uro­biť si vlast­ný názor. Budem veľ­mi vďač­ný, ak svoj názor sluš­nou for­mou aj vyjad­rí – ako sa vra­ví, bez kri­ti­ky niet pokroku.

Btw: tie­to tex­ty som tvo­ril súčas­ne s číta­ním star­ších, či nov­ších reak­cií na fórach na rôz­ne prob­lé­my. Je to vlast­ne iba jeden veľ­ký sumár, kto­ré­ho sku­toč­ní auto­ri ste vy všet­ci (pre­to sa neču­duj­te, ak slov­ný zvrat, kto­rý ste pou­ži­li vo fórach, náj­de­te aj tu, heh 🙂 ). Budem rád, ak sa vy všet­ci vyjad­rí­te k nové­mu vyda­niu vašej vlast­nej kni­hy – SLADu.