Preskočiť na obsah

Stretnutie ST

Už zaj­tra t.j. 11.12.2005 sa v Bratislavskom klu­be A4 – Nultý pries­tor usku­toč­ní v pora­dí už dru­hé stret­nu­tie priaz­niv­cov die­la J.R.R.Tolkiena, kto­ré má na sve­do­mí Občianske zdru­že­nie Spoločenstvo Tolkiena (ST). Počas nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­ho prog­ra­mu sa Vám pred­sta­via jed­not­li­vý čle­no­via zo svo­ji­mi pred­náš­ka­mi, teória­mi a hra­mi a chý­bať tiež nebu­de divad­lo, či pre hlad­ných hobi­tov tak žia­dú­ce občerstve­nie. Účasť v prog­ra­me tiež pri­sľú­bi­la sku­pi­na his­to­ric­ké­ho šer­mu Vargar a za náš milo­va­ný SLAD sa tam pred­ve­die moja malič­kosť. Všetkých Vás tým­to srdeč­ne pozý­vam na prí­jem­ne strá­ve­nú nede­ľu v kru­hu pria­te­ľov a vašej obľú­be­nej „fan­tas­tic­kej“ zábavy.

P.S: Vstup je dob­ro­voľ­ný a začia­tok pev­ne sta­no­ve­ný na 10.00.

Teším sa na stret­nu­tie s Vami …

Váš Ganjalf