Preskočiť na obsah

Vystúpenie Spoločnosti Via Cassa

  • by

…kto­rá v spo­lu­prá­ci s SHŠ Arthecon a Streleckým spol­kom pre divákov
pri­pra­vi­la pes­trý prog­ram s náz­vom Ohňom a mečom po košic­ky. Pre
naj­men­ších je tu tiež mož­nosť otes­to­va­nia svo­jich schopností
pro­stred­níc­tvom „Rytierovej ces­ty“ , či pod­ľa vlast­né­ho uváženia
naver­bo­va­nie sa do Bethlenovej gar­dy Spoločnosti Via Cassa. Počas
prog­ra­mu vystú­pi aj fakír Al-Rashid so svo­ji­mi okuz­lu­jú­ci­mi, bokmi
než­ne poha­dzu­jú­ci­mi, asis­tent­ka­mi. K vide­niu tiež budú divadelné
scén­ky, kto­ré košic­ké pub­li­kum ešte v Rodoste ten­to rok nevidelo,
šer­miar­ske due­ly s ohňom a ako záve­reč­nú bod­ku za sezónou
Košického his­to­ric­ké­ho leta 2005 zaznie sal­va Bethlenovej gardy
v poda­ní Streleckého spol­ku Košice.

…ste Srdečne pozvaní!