Preskočiť na obsah

Barbarské vojny.

Zdavím vás ľud­ko­via. Týmto vás chcem srdeč­ne pozvať na hroz­nú „rez­bu“ plnú vypa­da­ných čriev, nových jed­no­rož­cov a ostrých šípov. Ak máte chuť si faj­ne “zare­zať”, tak príď­te 27.8.2005 o 8:00 na košic­ký Girbes. Stretnutie je pri kláš­to­re na koneč­nej auto­bu­sov č.71 a č.31 o 7:50.

Základné pra­vid­lá:

Rasy: Ľudia Suroviny:Drevo – hne­dé papieriky
ElfoviaKameň –sivé papieriky
OrkoviaZlato – žlté papieriky
Trolovia
Ľudia: nájsť stra­te­né krá­ľov­ské žez­lo mod­ra stuha
Povolania:
‑reme­sel­ník
‑bojov­ník
Elfovia: nájsť vet­vu zla­té­ho stro­mu zele­na stuha
Povolania:
‑hra­ni­čiar
Strelec
Orkovia: nájsť posvät­ný bojo­vý bubon Hneda stuha
Povolania:
‑bojovnk
Goblin
Nemŕtvy: zís­kať kos­tru sopeč­né­ho démo­na Cierna stuha.
Povolania:
‑ghúl
Tieň
Trollovia: nájsť mozog veľ­ké­ho Bu-Bu – kapusta

Povolania:
‑ber­ser­ker
‑star­ši­na

Kazda rasa zaci­na s jed­nou ozi­vo­vac­kou kto­ra je nezni­ci­tel­na a jed­nou kto­ra slu­zi ako zaklad ich mes­ta. Hraci danej rasy mozu posta­vit aj nove. Kazda ozi­vo­vac­ka danej rasy ma far­bu aka je pri­de­le­na danej rase. Ak hra­ci jed­nej rasy zis­ka­ju vset­ky stu­hy od vset­kych (vset­kych ras, trva­le spo­je­nec­tva, alias „mi sme ludia a elfo­via mi sme sa dohod­li“ neexistuju(vyhrat musi len jed­na docas­ne spo­je­nec­tva su vsak povo­le­ne) ras, otva­ra sa im moz­nost zni­cit aj tu ozi­vo­vac­ku kto­ra bola dote­raz nezni­ci­tel­na a tak ju vyra­dit z hry. Strana kto­ra zosta­ne sama sa sta­va vitazom.
Všetky rasy môžu budo­vať nové mies­ta kde sa budú oži­vo­vať. Tieto budo­vy sa dajú zbor­tiť ako kaž­dá iná budo­va 5min „búra­nia“ stá­tia jed­nej posta­vy pri budo­ve. Herné pole je roz­de­le­né na via­ce­ro úze­mí. Každá rasa má svo­je vlast­né úze­mie a jed­nu nezni­či­teľ­nú oži­vo­vač­ku. Výrazom hry je tá stra­na kto­rá doby­je všet­ky úze­mia čím sa jej otvo­rí mož­nosť dobyť aj dote­raz nezni­či­teľ­nú oži­vo­vač­ku. Tomu musí samoz­rej­me daná rasa zabrá­niť. Mestá si rasy môžu sta­vať kde sa im zachce no kaž­dá budo­va musí biť ozná­me­na orga­ni­zá­to­ro­vi kto­rý pôj­de na mies­to kde má biť budo­va posta­ve­na a roz­hod­ne či sto­jí v her­nom poli, ale­bo nie.

Na zacait­ku hry si vset­ci hra­ci mozu roz­de­lit 2 body ** do svo­jich schop­nos­ti. (s vinim­kou tro­lov. Ti amju len jeden).Kazdy hrac kto­ry si done­sie fun­kc­ny luk s aspon pia­ti­mi sip­mi dosta­ne +3ht ako bonus!!!Strielat vedia len ludia,orkovia a elfo­via!!!!!!! Ak vas utok pri zasa­hu neprek­ro­ci obra­nu hra­ca, hrac dosta­va za 1ht. Ak vas utok z luku pri uto­ku neprek­ro­ci obra­nu hra­ca, hrac dosta­va za 2ht.

Mozete si vybrat ci chce­te real-time, ale­bo taho­vy system.

Teším sa na vás
Marvino