Preskočiť na obsah

Posledné spojenectvo 2005

V roku 3430 2. veku sa spo­ji­li slo­bod­né náro­dy elfov a ľudí a spo­loč­ne povs­ta­li pro­ti Temnému Zlu, kto­ré zača­lo pohl­co­vať ich živo­ty. A o tri roky neskôr Vojsko Posledného spo­je­nec­tva pre­kro­či­lo Hmlisté hory a zača­lo bojo­vať pro­ti Sauronovej nená­vis­ti na Dagorlade (Bojová pláň).
No sile Temného pána a jeho pri­slu­ho­va­čov sa nedo­ká­za­la sila Posledného spo­je­nec­tva vyrov­nať. Po páde Osgiliathu a smr­ti Kráľa Elendila vytiah­li jeho syno­via Isildur a Anárion do bit­ky, v kto­rej sa napl­nil ich osud. Len málo bojov­ní­kov pre­ži­lo a zo Spojenectva led­va pre­ži­li Elrond Múdry a Gil-Galad.
Do roku 3443 sa Sauronova moc stá­le šíri­la na sever a západ. Na radu Elronda Múdreho pre­vzal vlá­du v Gondore správ­ca, kto­rý mal odo­vzdať trón star­šie­mu z Isildurových synov keď bude schop­ný opäť nasto­liť v kra­ji­ne pokoj a mier. A tak voj­ská Arnoru s posi­la­mi elfov z Eriadoru a trpas­lík­mi Khazad-Dûmu sa chys­ta­jú vyko­nať spra­vod­li­vosť nad Temným Pánom …

…Pozývame Vás na ďal­ší roč­ník ambi­ci­óz­nej zápa­do­slo­ven­skej bojov­ky, kto­rej prí­beh sa odo­hrá­va v báj­nom sve­te Stredozemi, sve­te auto­ra Pána prs­te­ňov, pána J.R.R. Tolkiena.
V dneš­ných dňoch bolo na strán­ke http://​www​.gma​.sk/​b​o​j​o​vka spus­te­né ver­bo­va­nie do jed­not­li­vých strán a tak VYZÝVAME všet­kých elfov, ľudí, trpas­lí­kov a škre­tov, kto­rým nie je osud Stredozeme ukrad­nu­tý, aby roz­ší­ri­li rady udat­ných bojov­ní­kov a v mene svo­jich ide­lá­lov priš­li bojovať.

Pamätaj, že mož­no prá­ve ty zme­níš jej dejiny!

Ellen sila lúmen omentielvo!