Preskočiť na obsah

Prvá jarná Koliba

  • by

V sobo­tu 5. feb­ru­ára 2005 sa bude konať Prvá jar­ná Koliba – taký troš­ku maso­vej­ší tré­ning na Kolibe. Treba po zime kos­ti roz­hý­bať a mož­no aj neja­kú tú novú tvár spoz­nať, keď príde.

Bolo by pek­né, keby všet­ci tí, kto­rí sa chcú zúčast­niť, nám dali vedieť (napí­sa­li do fóra, posla­li pm-ku mne (wlad) ale­bo Fingalenovi, ale­bo napí­sa­li na fingalen@atlas.sk), aby sme vede­li, koľ­ko ľudí asi máme čakať.

Dojdite aj v kos­tý­moch, nech to má atmo­sfé­ru. V prí­pa­de potre­by môže­me neja­ké zbra­ne poži­čať, ale tre­ba dať vedieť dopredu.

Meeting 9:00 na Mierku (Hodžovo). Dozrúbania!