Preskočiť na obsah

Nirnaeth Arnoediad

  • by

Zdravím váš všetkých.

Po minu­lo­roč­nom pozi­tív­nom ohla­se na výcho­do­slo­ven­skú bojov­ku Nirnaeth Arnoediad sa hlav­ní orga­ni­zá­to­ri, duo Aringaran a Romasail, roz­hod­li zor­ga­ni­zo­vať ju zno­va. K nim som sa pri­dal ešte aj ja, pomoc­ný orga­ni­zá­tor Erkenbrand. Nirnaeth Arnoediad sa teda zno­va hlá­si do služ­by a volá všet­kých udat­ných bojov­ní­kov, aby priš­li roz­hod­núť epic­ký a nezmie­ri­teľ­ný boj medzi dob­rom a zlom. Spojenectvo elfov z Lothlannu a elfov z Gondolinu, spo­lu s ľuď­mi a trpas­lík­mi, pro­ti hor­dám skre­tov z Angbandu, skre­tov z plá­ne Anfauglith a Unfalgovým ľuďom – zrad­com, sa na plá­ni Ard-galen pokú­sia zís­kať roz­ho­du­jú­cu pre­va­hu tisíc­ky rokov trva­jú­ce­ho spo­ru medzi prvo­ro­de­ný­mi elf­mi a tem­ným pánom Morgothom. Najväčšia bit­ka prvé­ho veku, tak ako ju opí­sal J.R.R. Tolkien, roz­hod­la o osu­de Beleriandu. V nej sa roz­hod­ne či Temný pán pad­ne ale­bo či celá kra­ji­na sa zrú­ti do hlbo­kej a desiat­ky rokov trva­jú­cej temnoty!

Príďte to rozhodnúť!

Každý kto má záu­jem, nech pošle regis­trač­ný email na Nirnaeth@pobox.sk Pri regis­trá­cií uveď­te aj stra­nu, ku kto­rej sa chce­te pri­dať (vyš­šie spo­me­nu­té). Obratom vám zašle­me kom­plet­né pravidlá.

Tešíme sa na vašu účasť !

Minimálna veko­vá hra­ni­ca pre povo­le­nie účas­ti na akcii je 14 rokov.

Pravidlá boja

-Boj pre­bie­ha ako boj na živo.
‑Každý hráč musí pri zása­hu zakri­čať hod­no­tu zranenia.
‑Každý úder musí byť brz­de­ný, rana nesmie dopad­núť plnou silou.
‑Každý úder musí byť vede­ný s vidi­teľ­ným náprahom.
‑Bodať a naz­na­čo­vať body sa nesmie.
‑Je zaká­za­né: chy­tať zbra­ne za čepeľ, vykrý­vať úto­ky pro­tiv­ní­ka neplat­ný­mi zása­ho­vý­mi plo­cha­mi (rozk­rok…), pou­ží­vať aké­koľ­vek for­my fyzic­ké­ho útoku.

Základné infor­má­cie o zbraniach:

-Zbrane sú povo­le­né len kva­lit­ne oba­le­né! (kari­mat­kou, kober­com, atď.)
‑Maximálna name­ra­teľ­ná dĺž­ka zbra­ne musí byť 120cm (čiže zobe­rie­te svo­je 110cm bas­tar­dy a bude­te ich pre ten­to prí­pad pou­ží­vať ako obojručky 🙂 ).
‑Jednoručné zbra­ne sú do 90cm. Pri pou­ží­va­ní dvoch zbra­ní môže byť maxi­mál­ny súčet zbra­ní 120cm.
‑Štíty sú povo­le­né vo veľ­kos­ti 50x60cm ale­bo 60cm prie­mer pri kru­ho­vom štíte.
‑Sú povo­le­né luky s maxi­mál­nym ťahom do 10kg. Šípy musia byť samoz­rej­me zabez­pe­če­né bambuľkou.

Bezpečnosť

-Žiadna časť výzb­ro­je či výstro­je nesmie mať ostré hrany.
‑Nesmie sa bojo­vať zlo­me­nou zbraňou.

-Všetky zbra­ne sch­va­ľu­jú orga­ni­zá­to­ri. Akákoľvek zbraň môže byť orga­ni­zá­tor­mi zaká­za­ná bez uda­nia dôvo­du a zaba­ve­ná do kon­ca hry.

Zásahové plo­chy

-trup, rame­ná (od ple­ca po lakeť), steh­ná (od kole­na nahor). Je prí­sny zákaz úto­čiť, ale­bo naz­na­čo­vať úto­ky na hla­vu, krk a rozkrok.

Zásahové plo­chy pri streľbe

-trup, ruka (okrem dla­ne), nohy (okrem cho­did­la). Je prí­sny zákaz úto­čiť, ale­bo naz­na­čo­vať úto­ky na hla­vu, krk a rozkrok.

Všeobecné pra­vid­lá (o tom čo sa smie a čo sa nesmie, kon­krét­ne pra­vid­lá jed­not­li­vých strán atď.) budú zasla­né kaž­dé­mu hrá­čo­vi po regis­trá­cií na email.

Základné infor­má­cie o vojskách.

Vojsk je na kaž­dej stra­ne (stra­na dob­ra a zla) po tri dru­hy. Každé z voj­sk má svo­je výho­dy a nevý­ho­dy. Kompletne vám budú zasla­né na email, po tom čo sa pri­hlá­si­te. Tu budú vypí­sa­né iba vlast­nos­ti dôle­ži­té pre tvor­bu výstroje.

Vojská na výber:

Strana dob­ra
‑Spojenectvo elfov z Lothlannu a elfov z Gondolinu – Elfovia smú pou­ží­vať luky. Farby ode­vu sú pre­važ­ne svet­lo zele­né s hne­dý­mi doplnkami.
‑Ľudia – Ľudia smú pou­ží­vať luky. Farby ode­vu sú kom­bi­ná­cie bie­lej so zele­nou ale­bo modrou.
‑Trpaslíci – Nesmú pou­ží­vať luky, ale majú výho­dy na seke­ry. Farby ode­vu sú kom­bi­ná­cie čer­ve­nej, hne­dej a žltej (nie sú nut­né všet­ky tri far­by, ale aspoň dve).

Strana zla
‑Škreti z Angbandu – môžu pou­ží­vať luk. Farba ode­vu je čierna.
‑Škreti z plá­ne Anfauglih – nemô­žu pou­ží­vať luk, ale zato majú výho­dy na tesá­ky a malé jed­no­ruč­né seke­ry. Farby ode­vu sú kom­bi­ná­cia čier­nej (pre­važ­ne) a červenej.
‑Unfalgový ľudia, zrad­co­via – smú pou­ží­vať luky. Farby ode­vu sú kom­bi­ná­cia čier­nej a hnedej.

Miesto kona­nia:

Košice v oblas­ti zva­nej Girbeš. Stretnutie hrá­čov bude pri zastáv­ke Kláštor na Sídlisku KVP. Je to koneč­ná tro­lej­bu­su 71 a auto­bu­su 19. Čas bude upres­ne­ný po mai­loch. Ale prav­de­po­dob­ne to bude nie­ke­dy ráno 8h až 11h.
Dátum akcie je 22. októb­ra 2005