Preskočiť na obsah

Košické stretnutie fantasy pozitívnych ľudí vol. III

  • by

Rada by som Vás tak­to pozva­la na stret­nu­tie v prí­ro­de, spo­je­né s ope­ka­ním špe­ka­čiek, sla­ni­ny, klo­bás­ky, cibu­le a čoho­koľ­vek, čo nie je záko­nom chrá­ne­ný druh, kto­ré sa usku­toč­ní v sobo­tu, dňa 11.6.2005 o 9:00.
Stretneme sa na Rázcestí pri Alpinke – koneč­ná zastáv­ka auto­bu­su č. 29B, odkiaľ pôj­de­me 5 – 10 minút po koľaj­ni­ciach na lúku, kde sú tri ohnis­ká, neja­ké tie sto­ly a lavič­ky. Potok Čermeľ sa nachá­dza dosť blíz­ko, ale dúfam, že sa v ňom nikto nebu­de chcieť (ne)dobrovoľne kúpať. 🙂 A tiež dúfam, že voda na hase­nie takis­to nebu­de potrebná.

Doneste si teda seba, prí­pad­ne svo­je polo­vič­ky, tre­ti­ny, štvr­ti­ny, psí­kov, dob­rú nála­du, veľa jed­la, pitia, mož­no neja­kú tú deku na sede­nie, nožík na krá­ja­nie a výro­bu „kvá­zi“ raž­ňov, neja­ké tie sta­ré novi­ny a zápal­ky. Budeme hneď pri lese, tak­že v prvom rade asi zavŕ­ši­me hro­mad­né beha­nie po lese so záme­rom zbe­ry dre­va – WOOD HUNT. Víťaz dosta­ne „Zlatú špe­kač­ku“ a bude mať tú česť, prvý si svo­je ope­če­né sústo zjesť.

Pre hrá­čov akých­koľ­vek kariet (Magic, Vampire, Pokémon, Yu-Gi-Oh!) stá­le pla­tí obme­dze­nie z prvé­ho a dru­hé­ho stret­nu­tia – je dovo­le­né pri­niesť si so sebou len hra­cie balíč­ky. Žiadne vymie­ňa­nie si kar­ti­čiek nebu­de na stret­nu­tí tolerované!

Tak ako aj po minu­lé stret­nu­tia, aj teraz je pod­mien­kou vašej účas­ti e‑mailová regis­trá­cia, ten­to­krát na adre­se nagini_drake@hotmail.com s pred­me­tom OPEKAČKA. Tým, že sa pri­hlá­si­te a dáte mi na vedo­mie svo­ju účasť, si zaru­čí­te, že v prí­pa­de akej­koľ­vek zme­ny vás budem infor­mo­vať. Pár dní pred akci­ou si ešte ove­rím vašu účasť – bude to prav­de­po­dob­ne vo štvr­tok ale­bo v piatok.

Teším sa na vašu hoj­nú účasť!

Eva „Kate Nagini Drake“ Lacušková