Preskočiť na obsah

Aredhel

Drahý moji dob­ro­dru­ho­via a všet­ci bojach­ti­ví. Dna 18. 06. 2005 sa v blíz­kos­ti krá­ľov­ské­ho mes­ta Žilina bude nachá­dzať kameň Aredhel. Samozrejme na obme­dze­nú dobu. Aby zme­nil mies­to svoj­ho poby­tu potre­bu­jem nie­koľ­kých odváž­nych bojov­ní­kov. Tak sa pri­hlás­te. Kráľ vás iste odme­ní, možno.

Akcia je v kalendári.