Preskočiť na obsah

Prazdninový Košický MOR 2005

  • by

Pozývam všet­kých chrab­rých a udat­ných dob­ro­dru­hov, kto­rí si trú­fa­jú bojo­vať so záker­nou cho­ro­bou, ale­bo sa naopak pokú­siť roz­ši­ro­vať ju ďalej do radov nepria­te­ľa! Tak nevá­haj­te a pri­hlás­te sa na nul­tý roč­ník práz­dni­no­vé­ho LARPu kla­nu Brotherhood of Silver Dragon! 9.7.2005!

Akcia je zapí­sa­ná v našom kalen­dá­ri.