Preskočiť na obsah

Dobrí, Zlí a Škaredí

  • by

Na zná­mosť sa dáva táto správa:

V dňoch od 27.7. 2006 – 30.7. 2006 sa bude konať pri obci Slanec, v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti Slanského hra­du, LARP/Bojovka Dobrí, Zlí a Škaredí. Je to akcia orga­ni­zo­va­ná kla­nom Dragons of Cassovia. Hlavná dejo­vá línia sa točí oko­lo krva­vé­ho súpe­re­nia troch armád o báj­ne mes­to. Nebude to len o boji, bude to aj o ques­toch, záker­nos­tiach a na svo­je si prí­du aj hrá­či, kto­rým nevy­ho­vu­je ani jed­na zo strán… Je tu pre nich mož­nosť hrať tzv. oby­va­te­ľov. Ale neboj­te sa, nebu­de­te (ale­bo nemu­sí­te) hrať neja­ké­ho sed­lia­ka, reme­sel­ní­ka ale­bo oby­čaj­né­ho stre­do­ve­ké­ho oby­va­te­ľa… Môžete si zahrať posta­vu, akú hra­je­te stá­le ale­bo si vymys­lieť neja­kú takú, akú svet ešte nevidel…:-P
Samotná hra začne v pia­tok 28.7. 2006 a skon­čí v nede­ľu 30.7. 2006. Každý deň sa bude hrať urči­tú dobu (zhru­ba od rána, do veče­ra) a večer dáva­me hrá­čom voľ­nosť, čiže si môžu zájsť nie­kde na pivo ale­bo len tak sedieť pri ohni…
Naša akcia má aj strán­ku: www​.dra​gon​sof​cas​so​via​.larp​.sk kde sa môže­te dozve­dieť viac o pra­vid­lách, stra­nách, o nás 😛 ale­bo si môže­te pozrieť fot­ky hra­du, na kto­rom sa bude tiež hrať, pop­rí­pa­de stiah­nuť video z našej prvej obhliad­ky už spo­mí­na­né­ho hra­du…:-) V sek­cii „Action“ sa môže­te regis­tro­vať na skúš­ku pra­vi­diel, kto­rá sa usku­toč­ní 29.4. 2006 a bude to záro­veň aj natá­ča­nie trai­le­ru k akcii, tak­že ak sa chce­te na kon­ci aprí­la zahrať na démo­na, nemŕt­ve­ho ale­bo krá­ľov­ské­ho žold­nie­ra a pomôcť nám otes­to­vať naše pra­vid­lá a byť „v tel­ke“ tak nevá­haj­te a pri­hlás­te sa čo naj­skôr…;-) Môžete sa tam záro­veň pri­hlá­siť aj na „veľ­kú akciu“, kto­rá sa bude konať v lete, ale musí­te to tam dopí­sať, že sa pri­hla­su­je­te na LARP/Bojovku a nie len na skúšku/natáčanie trai­le­ra. Radi Vás pri­ví­ta­me na našej akcii a aj na skúš­ke, tak pre­to nevá­haj­te a pri­hlás­te sa na www​.dra​gon​sof​cas​so​via​.larp​.sk v sek­cii „Action“, lebo naozaj naše úsi­lie pri vymýš­ľa­ní pra­vi­diel a dá sa pove­dať, pri nie­kto­rých ori­gi­nál­nych doved­nos­tiach, váž­ne sto­jí za to. Na neja­ké info a pozván­ku od Klepsusa sa môže­te pozrieť aj v Kalendári akcií a na Vaše prí­pad­né dota­zy rád odpoviem.