Preskočiť na obsah

Urob si sám

Návod na výrobu koňa

  • by

Návod na výro­bu také­ho­to koňa je jed­no­du­chý a nevy­ža­du­je žiad­nu veľ­kú zruč­nosť. Čo však vyža­du­je je iste záze­mie (mate­riál a nára­die). Ak nemá­te potreb­ne nára­die, bude­te musieť pou­žiť aj iné mate­riá­ly, pri­pad­ne pozme­niť postup výro­by (nena­hrie­vať, ale “vys­kla­dať”), čo ale bude s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zna­me­nať zme­nu tva­ru a zní­že­nú odolnosť.

Katar typu Guillotine

Návod na výro­bu kata­ru (ale­bo aj twin bla­des, ako to nie­kto­rí nazývajú).

Niečo málo o kostýmoch

Informatívny člá­nok o výro­be kos­tý­mov. Neponúka kon­krét­ne návo­dy, ale skôr pohľad na celú prob­le­ma­ti­ku, veľa liniek a sumár dostup­ných možností.

Bojová sekera

  • by

pod­rob­ný návod s obráz­ka­mi na dva varian­ty bez­peč­nej bojo­vej seke­ry oba­le­nej karimatkou.

Drevený meč zo zlomenej hokejky

  • by

Ďalší z výbor­ných a pod­rob­ných návo­dov od Semtexa, ten­to­krát na o nie­čo pev­nej­ší a ťaž­ší dre­ve­ný meč.

Molitanovo – Laminátový meč

  • by

Podrobný návod na výro­bu meča z lami­ná­tu, dopl­ne­ný obráz­ka­mi (nahé ženy bohu­žiaľ chý­ba­jú) a pres­ný­mi rozmermi.

Prilba Uruk Hai

Výborný návod, ako si z oby­čaj­né­ho papie­ra a far­by vyro­biť veľ­mi ver­nú kópiu kovo­vej pril­by. Tento postup sa dá pou­žiť na všet­ky typy pri­lieb, no autor vám výro­bu pred­ve­die na pril­be orkov z Pána Prsteňov.

Niečo na hlavu

Dva jed­no­du­ché návo­dy s obráz­ka­mi na kapuc­ňu a pre­ší­va­nú čiapku.