Preskočiť na obsah

Niečo málo o kostýmoch

Na rovi­nu – člá­nok má byť pod­ne­tom všet­kým, kto­rí sa uspo­ko­ji­li s neú­pl­ným resp. nepek­ným kos­tý­mom a mys­lia si, že ďalej už to nejde.

Jediným pred­po­kla­dom nato, aby bol nie­kto schop­ný dopra­co­vať sa ku kos­tý­mu v kto­rom nebu­de vyze­rať ako cho­dia­ce hrač­kár­stvo, ale na prvý (aj na dru­hý) pohľad ako zobra­ze­nie svo­jej posta­vy, je zanie­te­nie pre danú vec.

Hneď zo začiat­ku chcem upo­zor­niť, že nej­de o žiad­nu slo­ho­vú prá­cu a pokiaľ mož­no sa pokú­sim ostať struč­ný a záro­veň čitateľný.

Základný prvok kos­tý­mu – zbraň: seke­ry, kla­di­vá atď. nechám kvô­li ich jed­no­du­chos­ti stra­nou a budem sa veno­vať len mečom.

Existujú dva základ­ne spô­so­by výro­by kos­try meča. Buď (kraj­ší spô­sob) opra­co­va­ním z dosky / dre­ve­nej nása­dy –> Hnikkarov návod na asf. Takto vyro­be­ný mec je bez roz­po­ru pev­nej­ší, ťaž­ší a kraj­ší. Na dru­hej stra­ne musí sa doda­toč­ne obaľovať.

Druhý spô­sob je vlast­ne typic­ký meč zo zlo­me­nej hokej­ky, oba­le­ný kari­mat­kou. Pokiaľ je meč robe­ný z hokej­ky, pla­tia v zása­de dve základ­ne pra­vid­lá, kto­ré sa musia dodržať:
1. hokej­ku ďalej nezb­ru­so­vať, hokej­ko­vý meč je už sám o sebe pre­hna­ne ľah­ký a ľah­šie sa láme ako kla­sic­ký, čepe­ľo­vi­tý meč.
2. oba­ľo­vať! Nie je nič ška­red­šie ako meč bez plo­chej čepe­le (v tom­to prí­pa­de mám na mys­li kla­sic­ké, ale­bo ak chce­te gotic­ké, meče). Okrem toho na väč­ši­ne akcií sú už oba­ľo­va­né zbra­ne povin­nos­ťou, tak­že vytvo­riť kari­mat­ko­vú čepeľ je povinnosťou.

Než už ale vyro­bí­te meč čí seke­ru, kto­rým­koľ­vek spô­so­bom, pro­sím neus­po­koj­te sa s naca­pe­nou pás­kou ako finál­nou úpra­vou. Ako súčasť kos­tý­mu, musí zbraň aj neja­ko vyze­rať. Určíte si mini­mál­ne nastrie­kaj­te čepeľ na kovo­vo! Klasický strie­bor­ný sprej na to sta­čí, sám neskôr stmav­ne, tak­že vyze­rá cel­kom vie­ro­hod­ne. Striekaná čepeľ by mala byt samoz­rej­mos­ťou, inak sa ani ten naj­lep­ší meč nelí­ši od oby­čaj­né­ho tro­lie­ho obuchu.

Tiež sa neboj­te vyhrať so svo­ji­mi hruš­ka­mi a záš­ti­ta­mi – neja­ké tie orna­men­ty sú mys­lím cel­kom nená­roč­né na výro­bu. Inšpiráciu môže­te načer­pať z uká­žok late­xo­vých mečov, s kto­rý­mi hrá­va­jú naši kole­go­via na zápa­de. (inak, ško­da, že sa u nás uchy­ti­lo dre­vo, latex je ide­ál­ny mate­riál na LARP akcie. Šermoval som s tým, tak viem o čom hovorím)

Kostým samot­ný je pre­važ­né otáz­kou sítia, s kto­rým si sám moc rady nedám, ale opäť pla­tia neja­ké základ­ne pra­vid­lá, kto­rých sa je nut­né držať, aby sa na výsle­dok dalo ako tak pozerať.

V zása­de je kos­tým časo­vo aj finanč­né nároč­ná sran­da, tak­že sa opla­tí byť si istý, že LARPy sú prá­ve ten koní­ček, kto­ré­mu sa chcem napl­no veno­vať. Odhadom, mne trva­lo dopra­co­vať sa k ako-tak dob­ré­mu kos­tý­mu jeden rok (nepo­čí­tam samot­né zís­ka­va­nie skú­se­nos­tí). Podobne by ste si mali vyčle­niť jeden – dva mesia­ce len na dôklad­né pre­mys­le­nie čo pres­ne ma kos­tým obsa­ho­vať, aby to k sebe neja­ko ladi­lo a pri­pra­viť si kon­krét­ne postu­py výro­by, ale­bo spô­sob zado­vá­že­nia jed­not­li­vých čas­ti. Pozor – nie­ke­dy menej zna­me­ná viac. Čím chcem pove­dať, že jed­no­du­chý kos­tým skla­da­jú­ci sa z pár do detai­lu pre­pra­co­va­ných čas­tí, je väč­ši­nou kraj­ší ako kos­tým z desia­tok nedo­ro­be­ných a odflák­nu­tých látiek, plá­tov atď.

Preto si na samot­nú výro­bu vyčleň­te nie­koľ­ko mesia­cov prá­ce. Tak, aby ste nikdy nebo­li núte­ní výro­bok sfu­šo­vať a uspo­ko­jiť sa s polo­vi­ča­tým doj­mom. Aj tak by ste taký nepo­da­rok skôr ale­bo neskôr vyho­di­li / pre­ro­bi­li. Naozaj sa via­cej opla­tí pre­se­dieť za tým via­cej času a mať taký kos­tým už nastálo.

Zamerajte sa na detai­ly. Pozor – naj­viac času venuj­te drobnostiam!

Napríklad:

Alchymista – roz­cu­cha­né vla­sy a expe­ri­men­tá­tor­ský kos­tým so znám­ka­mi opot­re­be­nia. Kotlík na mie­ša­nie nápo­jov, 5–10 kusov fľaš­ti­čiek, nálep­ky a popis­ky, zápal­ky, svieč­ka + lac­ná voňav­ka a von­né tyčin­ky -> oko­lo posta­vy sa môže šíriť cha­rak­te­ris­tic­ky alchy­mis­tic­ká vôňa + ďal­šie drob­nos­ti, kto­ré bude­te naoko vo voľ­nom čase skla­dať / mie­šať / zaklí­nať atď…

Alebo mág – kla­sic­ký kúzel­níc­ky kos­tým (špe­cia­lis­ti na ele­men­ty v pes­trých far­bách – čer­ve­ná, žltá, mod­rá) s kapuc­ňou ale­bo špi­ca­tým klo­bú­kom (kos­tým poši­tý magic­ký­mi runa­mi), zdo­be­ná kúzel­níc­ka pali­ca, zdo­be­ná kúzel­níc­ka kni­ha. Ďalej nie­koľ­ko pri­pra­ve­ných päť­mi­nú­to­vych pred­ná­šok o svo­jom obo­re mágie (obráz­ky, sché­my, pomôcky…).

Alebo bojov­ník cha­osu – kom­plet­ná pla­to­vá fan­ta­sy zbroj, hruď, rame­ná a pril­ba posá­dza­ná bod­ca­mi (z bez­peč­né­ho mate­riá­lu), dob­ré bojo­vé maľo­va­nie, veľ­mi fan­tas­tic­ký kos­tým – pre­vlá­da čier­na, čer­ve­ná, oceľ ale­bo zla­to, roha­tá pril­ba, veľ­mi neob­vyk­lá a uni­kát­na zbraň (musí byt bez­peč­ná, dob­re spra­ve­ná), sil­ný hlas a výdrž v revaní.

Pokiaľ nemá­te so šitím pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti, rov­no sa na neja­ké samos­tat­né poku­sy vykaš­li­te. Vyzeralo by to straš­ne. Danú časť kos­tý­mu si rad­šej daj­te spra­viť u neja­ké­ho zná­me­ho / prí­buz­né­ho, ale­bo pro­fe­si­onál­ne­mu tkáčovi.

Kožené výrob­ky by som tak isto dopo­ru­čo­val pone­chať na pro­fe­si­onál­nych výrob­cov. Aj keď obiť opa­sok nit­mi, ale­bo jed­no­du­ché záve­sy na meč by nemal byť prob­lém ani pre ama­té­ra. Doporučujem dopod­rob­na si pre­štu­do­vať Palmir, a to nie len návo­dy o kos­tý­moch, ale aj nie­čo o sluš­nom sprá­va­ní sa na akciách a v nepo­sled­nom rade člá­nok o šer­me (ten je fakt dobrý).

Zbroje sú ďal­šou kapi­to­lou. Osobne nedo­po­ru­ču­jem prí­liš sa veno­vať ume­lým brne­niam. Sú síce nezrov­na­teľ­ne lac­nej­šie a nená­roč­nej­šie, ale opäť by išlo len o krok spať a ak to s LARPom mys­li­í­te váž­ne, skôr čí neskôr ju tiež vyme­ní­te za originál.

Krúžková zbroj – osob­ne dopo­ru­ču­jem čier­ny drôt 1.6mm s prie­me­rom krúž­kov 8mm ale­bo pozink (V tom­to prí­pa­de neviem pres­ne odhad­núť ide­ál­nu hrúb­ku drô­tu, ale ide­ál­ny prie­mer krúž­kov je 8mm.). Dilemu čier­ne­ný / pozink už musí­te roz­rie­šiť sami.

Neviem ako na kože­nú zbroj (v tom­to by som dopo­ru­čil obrá­tiť sa na Decarabasa, prí­pad­ne Olafa, ako na asi jedi­ných čle­nov SLADu s boha­tý­mi skú­se­nos­ťa­mi s pra­cou s kozou. – naprí­klad cez PM na SLAD fórach).

Šupinová zbroj sa dá robiť buď pri­mi­tív­nym nito­va­ním šupín na dosta­toč­ne pev­né trič­ko / miki­nu, ale­bo bez trič­ka via­za­ním špa­gá­tom (návo­dov sa po nete pova­ľu­je dosť – sta­čí dať do vyhľa­dá­va­ča „sca­le + armor / armour / mail“). Ako mate­riál sa dá pou­žiť nie len plech, ale aj nastri­ha­né hli­ní­ko­vé pási­ky zo žalú­zií. V tom­to prí­pa­de už ide tak tro­cha o nahráž­ku, tak to aspoň zakry­te výbe­rom dob­ré­ho odtieňu.

Doštičková zbroj je, pokiaľ ide o pomer doba výro­by / efekt, asi naj­lep­šou voľ­bou a v súčas­nos­ti, kedy drti­vú väč­ši­nu brne­ní na akciách tvo­ria krúž­ko­vé, je aj pri­jem­nou zmenou.

Nakoniec som si nechal plá­ty. V tom­to prí­pa­de ide o zále­ži­tosť, kto­rá lezie poriad­ne do peňa­zí. Ceny jed­not­li­vých čas­ti zbro­je sa pohy­bu­jú v tisí­coch. Len tak odha­dom, cena za prie­mer­né, jed­no­duch­šie plá­to­vé ruka­vi­ce pohy­bu­je oko­lo 3000 Sk. Cena za hel­mu: cca. od 3000 SK do 6000 SK. Nákrčníky: cca. 1000–1500 SK. Hrudné plá­ty: cca 6000 SK a viac.

Tu už naozaj zavá­ži len na vašom zanie­te­ní k LARPom. Pre väč­ši­nu z nás je to neúnos­ne dra­hé. Na dru­hej stra­ne, naprí­klad aj taký air­sof­ťák dá len 10–15 tisíc za zbraň, tak­že to mož­no nie je až také tra­gic­ké. Ja osob­ne ochot­ne obe­tu­jem LARPom väč­ši­nu finan­cií, tak­že som ochot­ný pla­tiť aj za podob­ne vymo­že­nos­ti. A nie som sám, čoraz čas­tej­šie sa na akciách začí­na­jú obja­vo­vať pra­vé také­to plá­to­vé dopl­n­ky kos­tý­mu. Najčastejšie prá­ve ruka­vi­ce a helmy.
Pre inšpi­rá­ciu uve­diem nie­koľ­ko plát­ner­ských strá­nok a kontaktov.

Materiály – pokiaľ sa nechys­tá­te na kos­tým pre prin­cez­nič­ku, mali by ste si vysta­čiť s oby­čaj­nou a pomer­ne lac­nou prí­rod­nou tka­ni­nou. Bohužiaľ, pri zhá­ňa­ní vhod­nej lát­ky na kos­tým zrej­me v kla­sic­kom obcho­de nepo­cho­dí­te. Buď ich nebu­dú mat vôbec, ale­bo budú nekres­ťan­sky pre­dra­že­né. Z toho dôvo­du sa opla­tí pozis­ťo­vať si tu na fórach, kde lát­ku naku­pu­jú skú­se­ní hrá­či. Jeden taký­to obchod, kde naku­pu­jú lát­ky aj samot­né divad­lá, sa nachá­dza v Bratislave na Dunajskej uli­ci (smer od Tesca na Autobusovú sta­ni­cu Nivy).

Ďalšia vyhľa­dá­va­ná suro­vi­na – koža, sa dá za bab­ku kúpiť v kde­ja­kom second­han­de v podo­be kože­nej bun­dy, či nohavíc.

Na „pse­udo“ zbro­je, ale­bo ako náh­ra­du hru­bej kože sa dá pou­žiť lino­le­um. Je ale tre­ba počí­tať s fak­tom, že lino na roz­diel od kože nedr­ží tvar, nie je také pev­né a navy­še ho bude nako­niec tre­ba odmast­niť a nafar­biť. Tiež by som chcel upo­zor­niť, aby ste si na výro­be pse­udozb­ro­jí dali naozaj zále­žať na pre­ve­de­ní a výsled­nom doj­me, pre­to­že ak to naozaj per­fekt­ne neza­mas­ku­je­te, môže byt na vás, obve­ša­ných zle upra­ve­ným linom, sku­toč­ne smieš­ny pohľad. Na dru­hej stra­ne, pek­ne a do detai­lu pre­ma­ka­ná ume­lá zbroj sa môže bez prob­lé­mov rov­nať s tými pravými.

Lino sa dá v Bratislave kúpiť naprí­klad v jed­nom malič­kom obcho­dí­ku na rohu ces­ty Záhradníckej a Karadžičovej (z Račianskeho mýta sme­rom na Nivy po Legionárskej), kde okrem toho majú aj kober­cov­ku za 75 Sk, nity, podráž­ko­vi­nu, atď.

Je tu mož­nosť pokú­siť sa o nie­čo s ple­chom, ale pokiaľ nie ste nad­ľud­sky zruč­ní (a takých ľudí spo­čí­tam na prs­toch jed­nej ruky), nemá­te potreb­né nára­die a vhod­ný plech, rov­no na to zabud­ni­te. Dopadlo by to tra­gic­ky (výnim­kou sú jed­no­du­ché rov­né plát­ky a šupin­ky, napr. na doš­tič­ko­vú zbroj).

Ak by ste sa pred­sa len roz­hod­li pus­tiť sa do ple­chá­ri­ny, vyva­ruj­te sa kla­sic­ké­ho fľa­ka­té­ho ple­chu z oka­pov, ale­bo s pozin­kom a rad­šej si zožeň­te poriad­ny oce­ľo­vý plech.

Keď to zhr­niem, tak v prí­pa­de, že by som sa roz­ho­dol začať vyrá­bať doš­tič­ko­vú, ale­bo šupi­no­vú zbroj, mam na výber z ple­chu, kože, nastrie­ka­né­ho lina, nastrie­ka­nej podráž­ko­vi­ny, ale­bo hli­ní­ko­vých žalúzii.

Viem, že kaž­dý, kto s výro­bou kos­tý­mov začí­na, by oce­nil skôr kon­krét­ne postu­py. Ak si kto­koľ­vek z vás nebu­de vedieť rady, bez váha­nia mi pošli­te fot­ku vysní­va­né­ho kos­tý­mu a ja sa v rám­ci mož­nos­ti pokú­sim poslať obra­tom nas­päť kon­krét­ny postup a rady. Podmienkou je zapá­le­nie a sna­ha dokon­čiť ho do naj­men­ších detai­lov. Nakoniec, aspoň na fot­ke musí per­fekt­ne vyzerať.

(redi­go­vať ten­to člá­nok bola abso­lút­na bolesť. Nepíšte člán­ky bez diak­ri­ti­ky. – pozn. Annun)