Preskočiť na obsah

Katar typu Guillotine

Tento návod sa dá apli­ko­vať v upra­ve­nej for­me jak na kata­ry, tak i na twinblady.

Takže vitaj­te u môj­ho návo­du, inšpi­ro­va­né­ho hrou Soulcalibur III na PS2. Pôvodne idea bola môj­ho bra­ta, že si tú zbraň vyro­bí, ale keď­že som mu dosť pomá­hal, píšem ten­to návod ja (nezz­mar). Nápad spra­viť to ako návod bol môj. Čiže bude­me potrebovať:

1. Materiálne veci: 
– kober­cov­ka (naj­lep­šie je tá na obráz­ku č.00, sto­jí 80 SK (u nás v BB) ), prob­lém je v tom, že pred­tým, ako sme sa do toho pus­ti­li, netu­ši­li sme koľ­ko nám jej bude tre­ba, a nako­niec sme minu­li asi 4 kotú­če (!!!), čiže je to dosť dra­hý špás, aj keď dá sa mož­no na kober­cov­ke aj tro­chu šet­riť, len ja ju vždy vša­de dávam, lebo dob­re drží a je to pros­te naj­lep­ší pria­teľ LARPera…
– kari­mat­ka (80 SK) ale­bo neja­ký iný tlmia­ci materiál
– drôt (neviem pres­ne koľ­ko, ale doma urči­te neja­ký máte), v naj­hor­šom prí­pa­de špagát
– klin­če­ky (tie krát­ke s veľ­ký­mi hla­vič­ka­mi, že vraj čalún­níc­ke sa vola­jú), pop­rí­pa­de neja­ké šróby
– nástro­je (kadi­vo, klieš­te, vŕtač­ku, vrtá­ky, rašp­ľu, píl­ku a im podob­né equipmenty)
– nejak dre­ve­né veci typu solo­lit (i keď ten môj solo­lit nebol sku­toč­ný solo­lit, ale nie­čo jemu podob­né a ohyb­nej­šie), neja­ká tá lata pod­ľa potreby
– nastre­lo­va­cí spin­ko­vač a spin­ky (obr 14)

2. Nemateriálne veci
– inšpi­rá­ciu (obráz­ky 01,02 & 03 ). Našou inšpi­rá­ci­ou bol bojov­ník menom Voldo z hry na PS2, kto­rý pou­ží­val mno­ho rôz­nych kata­rov, z kto­rých sme si vybra­li tie­to guillotíny
– otca, naj­lep­šie aj s dieľ­nou, kto­rý vám dovo­lí míňať veci čo sú v nej (v tom­to bode majú dospe­lí nesko­na­lú výhodu)
– neja­kých kama­rá­tov na pomoc
– ses­tru, kto­rá rada rašpluje
– moje požehnanie 🙂

Postup:

1. Nakreslím si ako to asi bude vyze­rať (obrá­zok 04 (dosť ška­re­dý, ale môj úmy­sel ste pocho­pi­li, nie?)), spla­ším nie­kde kus solo­li­tu, ale­bo jemu podob­né­ho mate­riá­lu a vyre­že­me si 4 die­ly (obrá­zok 05) chce­né­ho tva­ru. Môžete skú­siť aj iné tva­ry, keď chce­te. Ja som pou­žil dlá­to a kla­di­vo na vyre­za­nie tých čas­tí. Sestra ich orašp­lo­va­la, aby nebo­li hrbo­la­té. (Obr. 06)

2. Zoženieme si neja­kú roz­um­ne hru­bú lat­ku, a spí­li­me ju do tva­ru ako na obráz­ku č. 07. Nie veľ­mi hru­bú, solo­lit sa bude musieť dať na kon­coch ohnúť k sebe, aby sa dotý­ka­li, ale ani veľ­mi ten­kú, pre­to­že na ňu tre­ba namon­to­vať rúč­ky. Rúčky (obrá­zok 08) sú tro­cha prob­lém, pre­be­hal som celú Baumax a žiad­ne poriad­ne tam nebo­li, mož­no vám sa neja­ké poda­rí nájsť. V našom prí­pa­de jed­na rúč­ka pochá­dza­la z poka­ze­nej murár­skej tej takej hla­dia­cej vecič­ky. Tie nov­šie sa už asi robia s plas­to­vý­mi rúč­ka­mi. Mám na mys­li taký obdĺž­ni­ko­vú ten­kú kovo­vú sran­du, na kto­rej je pri­pev­ne­ná rúč­ka. Niečo podob­né murár­skej lyži­ci. Keď pôj­de­te bau­ma­xom, a náho­dou to uvi­dí­te, urči­te bude­te vedieť, o čom roz­prá­vam. No pros­te jed­nu rúč­ku sme zohna­li a dru­hý pod­la nej vypí­li­li a vyrašp­lo­va­li z dre­va. Nie je to zas taká dlhá a namá­ha­vá prá­ca, keď má člo­vek chuť a dob­rú rašplu.

3. Do lat­ky navŕ­ta­me die­ry, a pri­me­ra­ne dlhý­mi šró­ba­mi (dvo­ma, do kaž­dej stra­ny rúč­ky jeden) pri­pev­ní­me lat­ku (obrá­zok 8,5). Šróbujeme to z vnú­tor­nej stra­ny, čiže šró­by najprv pôj­du cez dosku do rúč­ky, nie naopak. Dajte si pozor aby bola lat­ka dob­re oto­če­ná a nena­mon­to­va­li ste to naopak.

4.Pripevnenie solo­li­to­vých čas­tí. Použite čalún­níc­ke klin­če­ky s veľ­ký­mi hla­va­mi a/alebo šró­by (ale tie čo sa na dru­hú stra­nu dáva matič­ka, nie tie zatá­ča­cie). Ja som to celé ešte pois­til che­mop­ré­nom. (obráz­ky 9 a 10)

5. Pripevnenie solo­li­tu, ale­bo wha­te­ver mate­riál ste pou­žil, o seba. My sme navŕ­ta­li die­ry vŕtač­kou, a zdrô­to­va­li to, a potom sme dali ešte aj kober­co­vú pás­ku. (obr. 11 a 12)

6. Kobercovou pás­kou sme potiah­li hra­ny, a pozak­rý­va­li šró­by, aby sa člo­vek nepo­re­zal (obr. 13). Teraz nasle­du­je oba­ľo­va­nie kari­mat­kou (moli­ta­nom, jeko­rom, whatever.)

7. Za pou­ži­tia znač­né­ho mož­stva kober­co­vej pás­ky a na mie­ru vystri­hnu­tých plá­tov kari­mat­ky oble­pí­me celú zbraň okrem rúč­ky jed­nou vrstvou. Na upev­ne­nie o dre­vo slú­žia čalún­níc­ke klin­če­ky a spin­ko­vač (obr 14), do solo­li­tu sta­čí spin­ko­vač. Dostaneme guil­lo­tí­ny celo­po­kry­té kari­mat­kou (obr 15). Rohy oble­pí­me via­ce­rý­mi vrstva­mi kari­mat­ky, lebo ak to nespra­ví­te, tak tí, na kto­rých úto­čí­te sa vám urči­te nepo­ďa­ku­jú (obr 16). Finálne to vyze­rá asi ako na obráz­ku 17, potom si to už este­tic­ky uprav­te pod­ľa vaše­ho vlast­né­ho cíte­nia a vôľe. Naše vyze­ra­li asi tak­to (obr 18).

That´s all, enjoy!