Preskočiť na obsah

Biják (řemdich) a cep

 • by

Bojový cep je „sed­liac­ka“ zbraň, u nás zná­ma hlav­ne od husi­tov. Na dlhej tyči je reťa­zou upev­ne­ná krát­ky tyč, pobi­tá hrotmi.
Řemdich je skôr zbraň rytier­ska, má krát­ku ruko­veť a na reťa­zi sú jed­na až nie­koľ­ko gulí s hrotmi.

Cep

Materiál:

 • dre­ve­ná tyč dlhá 140 až 180 cm (nie viac ako o hla­vu dlh­šia ako majiteľJ), hru­bá asi 3 – 4cm (ale­bo novo­du­ro­vá trubka) 
 • 1,5 až 2 (4)metre syn­te­tic­ké­ho lana s prie­me­rom oko­lo 1 – 1,5cm.
 • novo­du­ro­vá trub­ka dlhá asi 40 až 60 cm, s prie­me­rom 3 – 4 cm 
 • kari­mat­ka (10 – 12mm hru­bá), moli­ta­no­vá izo­lač­ná trub­ka Tubolit 
 • che­mop­rém
 • nára­die

Miesto reťa­ze pou­ži­te VŽDY pev­né lano.
Reťaz z ume­lej hmo­ty NIE JE bez­peč­ná, praská!

Krátku tyč vyro­bí­me z novo­du­ro­vej trub­ky. Vo vzdia­le­nos­ti asi 7 a 12 cm od kon­ca vyvŕ­ta­me do trub­ky šty­ri die­ry s prie­me­rom pod­ľa lana, vždy dve a dve pro­ti sebe (a nad sebou). Lano navle­čie­me zvnút­ra hor­nou die­rou na jed­nej stra­ne, spod­nou pre­vle­čie­me na dru­hú stra­nu von a hor­nou opäť do vnút­ra trub­ky . Lano dob­re uvia­že­me, naprí­klad na „katov­kú smyč­ku“. Uzol utiah­ne­me, mal by celý zmiz­núť v trub­ke (môže­me aj zaliať lepidlom).
Na povrch trub­ky nale­pí­me po celej dĺž­ke trub­ky aspoň 2cm vyso­ké pru­hy kari­mat­ky. Pruhov by malo byť naj­me­nej šesť, lep­šie osem. Môžeme nale­piť aj hro­ty vystri­hnu­té z kari­mat­ky ale­bo molitanu.
Ak máme Tubolit (cca 30,- Sk za 2 met­re), nasa­dí­me ho na trub­ky a pri­le­pí­me „hro­ty a klin­ce“ vystri­hnu­té z kari­mat­ky. Tubolit sa vyrá­ba v nie­koľ­kých roz­me­roch, s hrúb­kou ste­ny 5 ale­bo 9 mm.
ŽIADNE VÝSTUŽE HROTOV!!!

Dlhú tyč uro­bí­me z dob­ré­ho, pev­né­ho a nie prí­liš ťaž­ké­ho dre­va, lep­šie z novo­du­ro­vej trub­ky (aj keď je menej pev­ná a odol­ná a viac pruží).
Koniec dre­ve­nej tyče upra­ví­me tak, aby koniec lana vychá­dzal zo stre­du. Môžeme to uro­biť tak, že do stre­du tyče navŕ­ta­me die­ru pri­me­ra­né­ho prie­me­ru hlbo­kú asi 10 cm a dru­hú zbo­ku tak, aby vznik­la die­ra do L . Lano pre­vle­čie­me cez die­ru a koniec lana omo­tá­me oko­lo tyče a dob­re uvia­že­me. Je mož­né aj pri­le­pe­nie lana do die­ry i oko­lo tyče.
Na koniec tyče nale­pí­me aspoň šesť pru­hov kari­mat­ky širo­kých oko­lo 2 cm a dlhých aspoň pol met­ra. Slúžia ako ochra­na a náraz­ník pri zása­hu súpe­ra tyčou. Možno ho nahra­diť ovi­nu­tím tyče lanom v rov­na­kej dĺž­ke, teda aspoň pol met­ra (je to menej účin­né, ale štý­lo­vé), ale­bo opäť pou­ži­je­me Tubolit.
Rukoväť z novo­du­ro­vej trub­ky upev­ní­me rov­na­ko ako krát­ku tyč, teda pre­vle­če­ním lana cez šty­ri die­ry. Nalepíme moli­ta­no­vú ochra­nu, ale­bo ovi­nie­me lanom.
Lano, spá­ja­jú­ce obe tyče by nema­lo byť dlh­šie než 20 – 25 cm.

Biják, Řemdich

 • dre­ve­ná tyč, nie dlh­šia ako 60 cm, lep­šie novo­du­ro­vá trub­ka s prie­me­rom 2,5 – 3 cm. 
 • pev­né lano (prie­mer 0,8 – 1,5 cm, asi 1,5 metra) 
 • teni­so­vá lop­tič­ka (ale­bo iná mäk­ká lop­tič­ka podob­ných rozmerov) * 
 • POZOR na nie­kto­rých hrách je teni­sák zaká­za­ný! Takže tre­ba iný postup… 
 • kari­mat­ka, moli­ta­no­vá izo­lač­ná trub­ka Tubolit 
 • che­mop­rén
 • nára­die

Loptičku pre­pich­ne­me na dvoch mies­tach, lep­šie odvŕ­ta­me s prie­me­rom 7–8mm a nare­že­me asi 1,5 až 2 cm a navle­čie­me do nej lano, kto­ré zais­tí­me väč­ším uzlom. Uzol zasu­nie­me do lop­tič­ky, nemá trčať von, uzol mož­no ešte zais­tiť lepid­lom a zale­piť aj rez. Na lop­tič­ku nale­pí­me hro­ty z kari­mat­ky ale­bo molitanu.
Ak pou­ží­va­me Tubolit: Drevenú tyč­ku (ale­bo novo­du­ro­vú trub­ku) prie­me­ru cca 2cm a dĺž­ky asi 6cm upev­ní­me na lano a oba­lí­me Tubolitom 18/9 a naň ešte nasa­dí­me Tubolit 35/9, tak, aby von­kaj­šia i vnú­tor­ná vrstva pre­čnie­va­la cez okraj dre­ve­nej tyč­ky, zle­pí­me a na povrch nale­pí­me „hro­ty“ z karimatky.
Rukoväť uro­bí­me a lano upev­ní­me rov­na­kým spô­so­bom ako pri cepoch, vrá­te­ne ochra­ny kon­ca tyče (asi 20cm).
Ak vyrá­ba­me biják s viac guľa­mi a ruko­vä­ťou z novo­du­ro­vej trub­ky, laná mož­no pre­tiah­nuť cez trub­ku, pri­le­piť zvnút­ra a zais­tiť uzlom na spod­nom kon­ci rukoväte.
Dĺžka lana medzi ruko­vä­ťou a guľou by mala byť asi pol met­ra (guľa je na úrov­ni ruko­vä­te a cel­ko­vá dĺž­ka zbra­ne 100 – 110 cm).

* zákaz teni­sá­ku – teni­so­vá lop­tič­ka je pomer­ne ťaž­ká a má níz­ky aero­dy­na­mic­ký odpor (chl­pa­ti­ne nech vás nemý­li, v sku­toč­nos­ti odpor zni­žu­je – Reynoldsovo čís­lo a podob­né jedy z aero­dy­na­mi­ky), tak­že pri švi­hnu­tí je zásah veľ­mi boles­ti­vý a do tvá­re cel­kom dosť nebez­peč­ný, navy­še biják sa dosť zle ovlá­da a v zápa­le boja…
Proste ide o bez­peč­nosť, a asi cel­kom prá­vom je nie­kde zaká­za­ný, aj keď nie všade.