Preskočiť na obsah

Fyrgon

Ameron (Garmen 4 report by Fyrgon)

  • by

Tak je to už asi rok a pol, čo som na ces­tách mimo náš­ho krás­ne­ho Derkanského kráľovstva.

Nechápem, čo to rodi­čov napad­lo poslať ma na tuto neuro­dze­nú ces­tu, veď komu som mohol prekážať…

Návod na výrobu koňa

  • by

Návod na výro­bu také­ho­to koňa je jed­no­du­chý a nevy­ža­du­je žiad­nu veľ­kú zruč­nosť. Čo však vyža­du­je je iste záze­mie (mate­riál a nára­die). Ak nemá­te potreb­ne nára­die, bude­te musieť pou­žiť aj iné mate­riá­ly, pri­pad­ne pozme­niť postup výro­by (nena­hrie­vať, ale “vys­kla­dať”), čo ale bude s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zna­me­nať zme­nu tva­ru a zní­že­nú odolnosť.