Preskočiť na obsah

Zbroj, alebo aby sme nemali otlčené hánky

 • by

Au, moje prsty…“
Tak toto je asi veľ­mi čas­tý pre­jav hrá­ča pri bit­ke na LARP. Dostať po prs­toch nie je žiad­ne ume­nie, a otl­če­né prs­ty, hán­ky a lak­te sú skôr pra­vid­lom ako výnim­kou. (Hlavy a iné kon­ča­ti­ny nespo­mí­nam, pozná­te to sami…)
Najlepšie sú hoke­jo­vé ruka­vi­ce, ale okrem toho, že sú dosť dra­hé (1000+) sú aj dosť nepo­hodl­né a neob­rat­né pri šer­me. To isté pla­tí o hoke­jo­vých chrá­ni­čoch, chrá­ni­čoch kolien a lakťov.
Nebavím sa teraz o ple­chá­čoch, to je cel­kom iná kate­gó­ria, a nie­len váho­vá a cenová.

Takže chcem neja­kú zbroj. Ale…

 • aby to veľa nestálo 
 • aby som to doká­zal vyro­biť doma v izbe 
 • aby to nebo­lo ťaž­ké (a nie­len na nose­nie pri hre, mno­hý ces­tu­jú na hru aj 500km). 

Potrebujem (pod­ľa dôležitosti):

 • dve obr­ne­né rukavice
 • chrá­ni­če predlaktia
 • chrá­ni­če lakťov
 • chrá­ni­če rame­na (ple­ca)
 • zbroj na telo (aspoň formálnu) 
 • pril­bu
 • ochra­nu bokov (a suspenzor…) 
 • ochra­nu stehien 
 • náko­len­ky (ochra­nu kolena) 
 • hole­ni­ce
 • štít

Hneď na začiat­ku výro­by nara­zí­me na obrov­ský prob­lém: z čoho???
Ideálny by bol plech a hru­bá koža.
Ale jed­no i dru­hé je dosť dra­hé a tre­ba to vedieť spra­co­vať, čo je asi mimo schop­nos­ti väč­ši­ny hrá­čov (nepod­ce­ňu­jem). Takže ostá­va­jú len náh­rad­né mate­riá­ly – hru­bý filc, lát­ka, netka­ný kobe­rec („jekor“), pod­la­ho­vá kry­ti­na vhod­né­ho dru­hu. Filc a netka­ný kobe­rec dob­re nahra­dí hru­bú kožu, pod­la­ho­vá kry­ti­na kožu a plech (ale nedr­ží tvar, bohužiaľ).
K tomu nite, lan­ká, duté nity (dvoj­diel­ne), neja­ké remien­ky, prac­ky, cvoč­ky, pod­lož­ky, vyra­de­ný odev, kože­né ruka­vi­ce… Ale aj naprí­klad plech z veľ­kých kon­zerv a iný zvyš­ko­vý a odpa­do­vý mate­riál. A prav­de­po­dob­ne aj neja­ké tie farby.
Druhý prob­lém je: čím???
Náradie bude­te samoz­rej­me potre­bo­vať. Prinajmenšom kla­di­vo, náko­vu (tvr­dú dosku, dre­ve­ný klá­tik, dru­hé veľ­ké kla­di­vo), nož­ni­ce, nož­ni­ce na plech, ostrý nôž, kovo­vé pra­vít­ko, prie­boj­ník (moc­ný kli­nec), pre­se­ká­va­če Ć3; 4 a 6 mm na otvo­ry (ale­bo klieš­te), sekáč, kus želez­nej páso­vi­ny (2×10cm), ihly (celú sadu „s indiá­nom“), šid­lo (sta­čí zo sil­nej ihly), kom­bi­nač­ky, brús­ny papier, píl­ni­ky, štet­ce, ceruz­ku, fixy, výkre­sy (na šablóny)…

Rukavice

Najprv si obsta­rá­me dvo­je ruka­vi­ce, jem­nej­šie vnú­tor­né a pev­nej­šie celo­ko­že­né von­kaj­šie. Do von­kaj­ších ruka­víc sa musí zmes­tiť ruka v ten­kej ruka­vi­ci. Prečo dvo­je? Hrubá ruka­vi­ca so štít­ka­mi zachy­tá­va úde­ry a vnú­tor­ná chrá­ni ruku pro­ti kon­com nitov!
Ak je opan­cie­ro­va­ná ruka­vi­ca nepo­hodl­ná a krát­ka, mož­no odstri­hnúť kon­ce prstov.
Začneme roz­me­ra­ním. Na ruku natiah­ne­me obo­je ruka­vi­ce a zovrie­me ruku do päs­ti. Hneď vidí­me, čo bude tre­ba ochrá­niť: zápäs­tie v šír­ke 5 až 10cm, chr­bát ruky, prvé a dru­hé člán­ky prs­tov, hor­nú a boč­nú stra­nu pal­ca a posled­ný člá­nok pal­ca. Zmeriame dĺž­ku člán­kov prs­tov, šír­ku zovre­tej päs­te, dĺž­ku chrb­ta päs­te od hánok po zápäs­tie, dĺž­ku od zápäs­tia po posled­ný kĺb palca…
Ochranné štít­ky sa pri otvo­re­nej dla­ni majú skla­dať ako šupiny.
Odporúčam uro­biť najprv štít­ky z výkre­su, aby ste vide­li, ako to bude vyze­rať hotové.
Z hru­bej kože ale­bo pod­la­ho­vej kry­ti­ny si vystrihneme:

 • Štítky na člán­ky prs­tov, šír­ka je taká, aby s pre­sa­hom zakry­li prst a dĺž­ka taká, aby pre­sa­ho­va­li nad hán­ky a nad dru­hý kĺb prs­tu o 5–6 mm. Štítok na uka­zo­vák môže byť o nie­čo šir­ší, aby chrá­nil pro­ti úde­ru zho­ra (aj keď tam je záš­ti­ta meča). Aj štít­ky na malí­ček môžu byť šir­šie, aby chrá­ni­li ruku zdola. 
 • Štítok na posled­ný člá­nok pal­ca, dosta­toč­ne širo­ký, aby s pre­sa­hom zakryl palec a dlhý tak, že sia­ha o 5–6 mm nad kĺb a za koniec palca 
 • Štítok na hor­nú stra­nu pal­ca bude asy­met­ric­ký. Najlepšie jeho tvar a roz­me­ry určí­te tak, že si ho vystrih­ne­te z výkre­su a pri­me­ria­te na mies­to. Mal by pre­sa­ho­vať na chr­bát ruky a nad bok pal­ca. Vhodný je aj podob­ný plá­tok na bok pal­ca, na obráz­koch ešte nie pripevnený. 
 • Štítok na bok pal­ca nie je nevy­hnut­ný, ale zlep­ší ochra­nu ruky. Vhodný tvar a roz­me­ry urči­te rov­na­ko ako na hor­nú stra­nu palca. 
 • Štítok ma chr­bát ruky je štvo­r­u­hol­ní­ko­vý a má chrá­niť celý chr­bát a čias­toč­ne aj hor­nú a dol­nú stra­nu päste. 
 • Ochrana zápäs­tia je uro­be­ná z pru­hu širo­ké­ho 5 až 10cm, kto­rý obo­pí­na celé zápäs­tie v ruka­vi­ci. Nie je na ško­du, ak je voľ­nej­šia (oko­lo 30cm), ruka­vi­ca sa bude naťa­ho­vať pohodl­nej­šie a na ochra­ne to neuberie. 

Štítky na prs­ty pri­chy­tí­me na mies­to tro­mi ale­bo štyr­mi dutý­mi nit­mi, tak isto na koniec pal­ca. Hornú ochra­nu pal­ca pri­chy­tí­me aspoň štyr­mi nit­mi. Ochranu chrb­ta päs­te pri­ni­tu­je­me len na hor­nej a dol­nej stra­ne päs­te, pri hán­kach neni­tu­je­me. Ochranu zápäs­tia pri­ni­tu­je­me pod­ľa potre­by nit­mi asi 1,5cm od seba po stra­ne päste.
Pred nito­va­ním si dob­re rozmys­lí­me polo­hu nitov, aby bola aspoň pri­bliž­ne symet­ric­ká (este­ti­ka!), vyzna­čí­me a vysek­ne­me dier­ky do štít­kov a do hru­bej ruka­vi­ce. Duté nity nitu­je­me na želez­nej páso­vi­ne vlo­že­nej do prs­tov rukavice.

(obr. 1 – 4)

Spotreba kože: 4ks 5×2,5 cm; 3ks 7(8)×3,2cm; 4ks 5,5×2,8cm (prs­ty), 1 ks 9×13cm (hor­ná stra­na); 1ks 4×32 cm (zápäs­tie); 1ks 13×5cm (palec zho­ra) (na malíč­ku mám len jeden ochran­ný plátok)
Rukavica je v sku­toč­nos­ti ľavá, obrá­te­ná na ruby, aby sa dala opra­viť, keď sa začne párať.

Ochrana predlaktia a lakťa

Chránič pred­lak­tia je prvou čas­ťou zbro­je, kto­rá môže byť pod ode­vom. Chránič pod odev má jed­nu výho­du – nemu­sí byť uro­be­ný na este­ti­ku, ale na funkč­nosť, čo okrem iné­ho zjed­no­du­ší výro­bu. Navyše sa dá pou­žiť aj kúpený.
Materiál: pod­la­ho­vá kry­ti­na, pev­né plát­no, hrub­ší filc, che­mop­rén, remien­ky, suchý zips, šnú­ra, širo­ká guma…

Zbroj I

Peknú a cel­kom jed­no­du­chú zbroj som videl na jed­nej akcii, mal ju maďar­ský lukostrelec…
Viac ako slo­vá pove­dia obrázky:

(obr. 5 – 6)

Zbroj je pôvod­ne vyro­be­ná z kože, ale cel­kom dob­re sa dá pou­žiť netka­ný kobe­rec „jekor“, ale­bo pod­la­ho­vá kry­ti­na – „lino­le­um“.
Zbroj sa navlie­ka­la cez hla­vu a na oboch bokoch šnurovala.