Preskočiť na obsah

Prilba Uruk Hai

V prvom rade si musí­te pre­mys­lieť, akú pril­bu vlast­ne chce­te. V mojom prí­pa­de pôj­de o pril­bu z fil­mu Pán Prsteňov – Dve veže. Presnejšie, je to pril­ba Uruk Hai.

Základom je, aby ste si zme­ra­li obvod hla­vy. Merajte obvod cez uši, aby ste mali rezer­vu. Potom vystrih­ni­te pás z tvr­dé­ho papie­ra – jeho dĺž­ka je rov­ná obvo­du hla­vy (obr.1) Keď vytvo­rí­te takú­to obruč, cez jej stred nalep­te ďal­ší pás – pozdĺž­nik. Moja pril­ba má špič­ku posu­nu­tú doza­du, vy sa snaž­te, pokiaľ nech­ce­te rov­na­kú, aby ste mali špič­ku pril­by v stre­de. Lepením ďal­ších pásov z výkre­su vytvo­rí­te základ­nú kos­tru pril­by (obr.2). Vrchol pril­by sa snaž­te mať v stre­de. Ak chce­te mať pril­bu podob­nú šalie­ru, nalep­te doza­du širo­ký pás, chrá­nia­ci krk. Ten potom môže­te ľubo­voľ­ne meniť, aby ste moh­li pohodl­ne otá­čať hla­vou. Keď vám sta­čí pril­ba vikings­ké­ho typu, ten­to pás samoz­rej­me vyne­chá­te. Teraz prí­de­me k samot­nej prá­ci – lep­ka­vej, prac­nej a špi­na­vej. Nalejete do vody lepid­lo (musí byť dis­perz­né) v takom pome­re, aby vznik­la bie­la teku­ti­na, hus­tej­šia než voda, na dotyk musí lepiť. Treba to celé dob­re roz­mie­šať. Do tej­to „gebu­zi­ny“ bude­te potom máčať pásy, nastri­ha­né z novín. No a sme pri naj­hor­šej robo­te. Z novín nastri­haj­te pásy, širo­ké asi 3cm. Tieto pásy do zme­si vody a lepid­la tak, aby dob­re nasiak­li. Tieto pásy potom nalie­paj­te na kos­tru pril­by, tak, ako to vidí­te na obráz­ku č.3 – pásy musia byť zvis­lo. Pokračujte, kým nemá­te celú pril­bu pokry­tú pás­mi. Nestačí len jed­na vrstva, pokoj­ne lep­te a lep­te, musí to byť pev­né. Hotovú pril­bu nechaj­te vysc­hnúť, trvá to aj celý deň, pod­ľa toho, ako nasiak­la vodou. Postavte pril­bu napr. na fľa­šu, aby sa nede­for­mo­va­la (obr.4). Ak vám sta­čí ten­to typ pril­by (mori­on), vaším posled­ným kro­kom je nama­ľo­va­nie a ozdo­be­nie pril­by. Prilbu môže­te ole­mo­vať pás­mi kar­tó­nu, ale­bo „vybiť“ nit­mi, takis­to z kar­tó­nu. Ak chce­te skôr vikings­kú pril­bu (pre fana­ti­kov PP je to tá, čo mali Rohanskí vo fil­me), nelep­te na pril­bu pás chrá­nia­ci krk. Dajte na ňu jeden pás pozdĺž­ne na spev­ne­nie a „zni­tuj­te ho“. Takisto ju ole­muj­te podob­ným pásom po obvo­de. Dopredu môže­te pri­dať aj nános­ník, ale­bo celú „mas­ku“ (obr.5).

Pre tých, kto­rí majú záu­jem o pril­bu bojov­ných Uruk Hai, čítaj­te ďalej. Na dob­re vysc­hnu­tú pril­bu nalep­te „prieč­ny cho­chol“ z pev­né­ho kar­tó­nu (obr.6). Dopredu nalep­te „mas­ku“ (obr.7). Aby pril­ba vyze­ra­la reál­ne, musí mať aj „pozdĺž­ny cho­chol“. Keby bola kovo­vá, prá­ve tu by mala spoj. Tento „cho­chol“ vytvo­rí­te lepe­ním pási­kov výkre­su a násled­ným oble­pe­ním novi­na­mi, nasiak­nu­tý­mi onou hmo­tou zo začiat­ku (obr.8). Potom celú pril­bu aj s cho­cho­lom oble­pí­te ďal­ší­mi pás­mi novín. Bočné spev­ne­nie pril­by pred­sta­vu­jú tie­to kar­tó­no­vé čas­ti (obr.9 ). Nalepte ich z bokov na pril­bu, aby trča­li dopre­du. Ich spo­dok by mal byť tro­chu niž­šie než spod­ný okraj pril­by. Nezabudnite na pril­bu nale­piť pár papie­ro­vých nitov. Namaľovanie je už na vás, ja som zvo­lil kla­si­ku – čier­na far­ba, bie­la ruka (obr. 10).

Vaše otáz­ky, vylep­še­nia a podob­ne mi pošli­te na decarabas@post.cz.