Preskočiť na obsah

de Carabas

Prilba Uruk Hai

Výborný návod, ako si z oby­čaj­né­ho papie­ra a far­by vyro­biť veľ­mi ver­nú kópiu kovo­vej pril­by. Tento postup sa dá pou­žiť na všet­ky typy pri­lieb, no autor vám výro­bu pred­ve­die na pril­be orkov z Pána Prsteňov.

Niečo na hlavu

Dva jed­no­du­ché návo­dy s obráz­ka­mi na kapuc­ňu a pre­ší­va­nú čiapku.

Návod na tuniku

Návod, ako si vyro­biť jed­no­du­chú tuni­ku (ale­bo dlhú koše­ľu). Nájdete tu varian­ty bez ruká­vov, s krát­kym ruká­vom i s dlhým. A samoz­rej­me dopl­ne­ný prí­sluš­ný­mi obrázkami.

Niečo na nohy

Jednoduché návo­dy na noha­vi­ce a topán­ky pre zúfa­lé­ho dobrodruha.