Preskočiť na obsah

Niečo na hlavu

Na hla­vu sa vždy nie­čo hodí. Veď v stre­do­ve­ku nikto necho­dil s odha­le­nou hla­vou. Teraz si pozrie­me civil­né pri­krýv­ky hlavy.

Jednou z naj­jed­no­duch­ších je kapuc­ňa. (viď prvý obrá­zok) Urobte si dva také­to boč­né die­ly kapuc­ne. Tieto dva potom zoši­te po obvo­de, halv­ne neza­bud­ni­te nechať otvor na tvár. 🙂 A neza­bud­ni­te, čím dlh­ší „chvos­tík“ na kapuc­ni, tým lep­šie to vyze­rá. Odporúčam hlav­ne pre fanú­či­kov trpaslíkov.

Batvat – pre­ší­va­ná čiap­ka (dru­hý obrá­zok): táto čiap­ka sa pou­ží­va­la ako tlmia­ca vlož­ka pod pril­bu. Bok takej­to čiap­ky sa skla­dá z dvoch vrs­tiev hru­vej lát­ky, medzi kto­rý­mi bola natla­če­ná nasmo­le­ná sla­ma. Ja vám mies­to nej odpo­rú­čam pou­žiť vatu, ale­bo vate­lín. 🙂 Nemusí byť však dvoj­vrstvo­vá. Ak si chce­te ušet­riť prá­cu, vystrih­ni­te len 2 také­to boč­né die­ly a zoši­te ich ako kapuc­ňu. Dĺžka „ušiek“ po boku je meni­teľ­ná. Nemali by ste čiap­ku zabud­núť pre­šiť – aspoň tú viac­vrstvo­vú. Keď ju už máte vypcha­nú, jed­no­du­cho ju pre­ši­te tak, ako to vidí­te na obráz­ku (mriež­ka).